articlewriting1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài tập
 • Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1
  Trả lời thắc mắc 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1. Biểu diễn những số nguyên : – 1 ; 1 ; 2 trên trục số .
 • Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 1
  Trả lời thắc mắc 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 1. So sánh hai phân số
 • Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 7 SGK Toán 7 Tập 1
  Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 7 SGK Toán 7 Tập 1. Trong những số hữu tỉ sau ,
 • Bài 1 trang 7 SGK Toán 7 tập 1

  Giải bài 1 trang 7 SGK Toán 7 tập 1. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông

 • Bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1
  Giải bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1. Trong những phân số sau, những phân số nào trình diễn số hữu tỉ
 • Bài 3 trang 8 SGK Toán 7 tập 1
  So sánh những số hữu tỉ
 • Bài 4 trang 8 SGK Toán 7 tập 1
  Giải bài 4 trang 8 SGK Toán 7 tập 1. So sánh số hữu tỉ ( a, b ∈ Z, b # 0 ) với số 0 khi a, b cùng dấu và khi a, b khác dấu
 • Bài 5 trang 8 SGK Toán 7 tập 1

  Hãy chứng tỏ rằng…

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 1 – Chương 1 – Đại số 7
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 1 – Chương 1 – Đại số 7
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 1 – Chương 1 – Đại số 7
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 1 – Chương 1 – Đại số 7
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 1 – Chương 1 – Đại số 7
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 1 – Chương 1 – Đại số 7
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 1 – Chương 1 – Đại số 7

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 1 – Chương 1 – Đại số 7

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 1 – Chương 1 – Đại số 7
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 1 – Chương 1 – Đại số 7
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Bài 1 – Chương 1 – Đại số 7
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Bài 1 – Chương 1 – Đại số 7
 • Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1
  Vì sao những số 0,6 ; – 1,25 ;