articlewriting1

Trắc nghiệm vật lí 9 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng (P2) | Trắc nghiệm vật lí 9

Giải bài tập
Câu 1 : Với điều kiện kèm theo nào thì Open dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín ?

 • A. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây rất lớn.
 • B. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây được giữ không tăng.
 • C. Khi không có đường sức từ nào xuyên qua tiết diện cuộn dây.
 • D. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây biến thiên.

Câu 2 : Trong trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín Open dòng điện cảm ứng ?

 • A. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn.
 • B. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ không thay đổi.
 • C. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi.
 • D. Từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín mạnh.

Câu 3 : Trường hợp nào sau đây có số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây khác với những trường hợp còn lại ?

 • A. Đưa nam lại gần cuộn dây theo phương vuông góc với tiết diện S của cuộn dây
 • B. Đặt nam châm đứng yên trong cuộn dây
 • C. Để nam châm đứng yên, cho cuộn dây chuyển động lại gần nam châm
 • D. Đưa nam châm và cuộn dây lại gần nhau

Câu 4: Một học sinh nói rằng: “Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín là chuyển động tương đối giữa nam châm và cuộn dây”. Lời phát biểu này đúng hay sai? Tại sao?

 • A. Đúng vì luôn có sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây
 • B. Sai vì có trường hợp chuyển động giữa nam châm và cuộn dây không làm cho số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây biến thiên
 • C. Đúng vì chuyển động giữa nam châm và cuộn dây không sinh ra sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây
 • D. Sai vì luôn không có sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây

Câu 5 : Dòng điện cảm ứng Open khi cho một khung dây dẫn kín hoạt động trong khoảng chừng giữa hai từ cực của một nam châm hút hình chữ U sao cho

 • A. mặt phẳng khung dây tạo với các đường sức từ các góc thay đổi bất kì.
 • B. mặt phẳng khung dây tạo với các đường sức từ một góc không thay đổi.
 • C. mặt phẳng khung dây song song với các đường sức từ.
 • D. mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ.

Câu 6 : Dùng những dụng cụ nào sau đây ta hoàn toàn có thể làm thí nghiệm cho ta dòng điện cảm ứng liên tục :

 • A. Một nam châm và một ống dây dẫn kín
 • B. Một nam châm, một ampe kế và một vôn kế
 • C. Một ống dây dẫn kín, một nam châm và một bộ phận làm cho cuộn dây dẫn hoặc nam châm quay liên tục
 • D. Một ống dây dẫn kín, một ampe kế và một bộ phận làm cho cuộn dây dẫn hoặc nam châm quay liên tục

Câu 7 : Tìm từ thích hợp cho những chỗ trống :Dòng điện cảm ứng chỉ Open trong cuộn dây dẫn kín trong thời hạn có sự … .. qua tiết diện S của cuộn dây .

 • A. Biến đổi của cường độ dòng điện
 • B. Biến đổi của thời gian
 • C. Biến đổi của dòng điện cảm ứng
 • D. Biến đổi của số đường sức từ

Câu 8 : Dòng điện cảm ứng không tạo ra được bằng một nam châm hút và một ống dây khi :

 • A. cho ống dây chuyển động so với nam châm hoặc ngược lại.
 • B. cho nam châm chuyển động và ống dây cố định .
 • C. cả hai đều chuyển động cùng phương, cùng chiều, cùng vận tố
 • D. cho ống dây chuyển động và nam châm cố định.

Câu 9: Nhận định nào là đúng?

 • A. Dòng điện cảm ứng càng lớn khi tiết diện S của cuộn dây càng nhỏ .
 • B. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi có các đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây.
 • C. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi có sự biến thiên của số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây.
 • D. Dòng điện cảm ứng tăng khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng và giảm khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây giảm.

Câu 10 : Cách làm nào dưới đây hoàn toàn có thể tạo ra dòng điện cảm ứng ?

 • A. Nối hai đầu cuộn dây dẫn với hai từ cực của nam châm.
 • B. Nối hai đầu cuộn dây dẫn với hai cực của pin.
 • C. Đưa một từ cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.
 • D. Đưa một cực của pin từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

Câu 11 : Trong trường hợp nào dưới đây có Open dòng điện cảm ứng trong cuộn dây ? ​

 • A. Khi nam châm và cuộn dây đứng yên.
 • B. Khi nam châm chuyển động lại gần hoặc ra xa cuộn dây?

Câu 12 : Điều kiện Open dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là

 • A. Khi số đường sức từ  xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.
 • B. Đặt một nam châm vĩnh cửu ở trong lòng cuộn dây.
 • C. Đặt một nam châm mạnh ở gần cuộn dây.
 • D. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây lớn.

Câu 13 : Các đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng khi

 • A. đặt  nam châm đứng yên ngoài cuộn dây.
 • B. đưa nam châm ra xa cuộn dây theo phương vuông góc với tiết diện S của cuộn dây.
 • C. đặt nam châm đứng yên trong cuộn dây.
 • D. đưa nam châm lại gần cuộn dây theo phương vuông góc với tiết diện S của cuộn dây.

Câu 14 : Với điều kiện kèm theo nào thì Open dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín ?

 • A. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây rất lớn.
 • B. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây được giữ không tăng.
 • C. Khi không có đường sức từ nào xuyên qua tiết diện cuộn dây.
 • D. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây biến thiên.

Câu 15: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng khi số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín

 • A. Ít.
 • B. Biến thiên .
 • C. Nhiều.
 • D. Không đổi.

Câu 16 : Trường hợp nào trong cuộn dây không có dòng điện cảm ứng ?

 • A. Để nam châm đứng yên trong cuộn dây.
 • B. Đưa nam châm lại gần cuộn dây theo phương vuông góc với tiết diện S của cuộn dây.
 • C. Để nam châm đứng yên  cho cuộn dây dẫn chuyển động lại gần nam châm.
 • D. Đưa nam châm ra xa cuộn dây theo phương vuông góc với tiết dịên S của cuộn dây.

Câu 17 : Tìm từ thích hợp cho những chỗ trống : Dòng điện cảm ứng chỉ Open trong cuộn dây dẫn kín trong thời hạn có sự … .. qua tiết diện S của cuộn dây .

 • A. Biến đổi của cường độ dòng điện
 • B. Biến đổi của thời gian
 • C. Biến đổi của dòng điện cảm ứng
 • D. Biến đổi của số đường sức từ

Câu 18 : Trong hình dưới đây, thanh nam châm từ hoạt động như thế nào thì không tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn dây ?capture 341

 • A. Chuyển động từ ngoài vào trong ống dây.
 • B. Quay quanh trục AB.
 • C. Quay quanh trục CD.
 • D. Quay quanh trục PQ