articlewriting1

Toán 6 Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên Kết nối tri thức với cuộc sống – Honda Anh Dũng

Giải bài tập

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 74 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên.

Thông qua đó, những em sẽ biết cách giải hàng loạt những bài tập của bài 17 Chương III trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức với đời sống. Mời những em cùng theo dõi nội dung chi tiết cụ thể trong bài viết dưới đây của Wiki HDAD :

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 74 tập 1

Bài 3.39 (trang 74 SGK Toán 6 Tập 1)

Tính những thương :

a) 297 : (-3)

b ) ( – 396 ) : ( – 12 ) c ) ( – 600 ) : 15

Gợi ý đáp án:

a ) 297 : ( – 3 ) = – 99 b ) ( – 396 ) : ( – 12 ) = 33 c ) ( – 600 ) : 15 = – 40

Bài 3.40 (trang 74 SGK Toán 6 Tập 1)

a ) Tìm những ước của mỗi số : 30 ; 42 ; – 50 b ) Tìm những ước chung của 30 và 42

Gợi ý đáp án:

a ) Các ước của 30 là : – 30 ; – 15 ; – 10 ; – 6 ; – 5 ; – 3 ; – 2 ; – 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 ; 15 ; 30 Các ước của 42 là : – 42 ; – 21 ; – 14 ; – 7 ; – 6 ; – 3 ; ; – 2 ; – 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 14 ; 21 ; 42 Các ước của – 50 là : – 50 ; – 25 ; – 10 ; – 5 ; – 2 ; – 1 ; 1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 25 ; 50 b ) Các ước chung của 30 và 42 là : – 6 ; – 3 ; – 2 ; – 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6

Bài 3.41 (trang 74 SGK Toán 6 Tập 1)

Viết những tập hợp sau bằng cách liệt kê những thành phần : M = { x ∈ Z | x ⋮ 4 và – 16 ≤ x < 20 }

Gợi ý đáp án:

M = { – 16 ; – 12 ; – 8 ; – 4 ; 0 ; 4 ; 8 ; 12 ; 16 }

Bài 3.42 (trang 74 SGK Toán 6 Tập 1)

Tìm hai ước của 15 có tổng bằng – 4

Gợi ý đáp án:

Các ước của 15 là : – 15 ; – 5 ; – 3 ; – 1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 15 Vậy hai ước có tổng bằng – 4 là : – 5 và 1

Bài 3.43 (trang 74 SGK Toán 6 Tập 1)

Giải thích tại sao : Nếu hai số cùng chia hết cho – 3 thì tổng và hiệu của hai số đó cũng chia hết cho – 3. Hãy thử phát biểu một Tóm lại tổng quát.

Gợi ý đáp án:

Hai số cùng chia hết cho – 3 thì được viết dưới dạng ( – 3 ). a và ( – b ). a ( a, b thuộc Z ) Khi đó tổng 2 số là ( – 3 ) ( a + b ) chia hết cho ( – 3 ) Hiệu 2 số là ( – 3 ). ( a – b ) chia hết cho ( – 3 ) Tổng quát : Cho những số a, b, c thuộc Z, a và b cùng chia hết cho c thì tổng hoặc hiệu của chúng cũng chia hết cho c.

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 74 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên.

Thông qua đó, những em sẽ biết cách giải hàng loạt những bài tập của bài 17 Chương III trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức với đời sống. Mời những em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của Wiki HDAD :

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 74 tập 1

Bài 3.39 (trang 74 SGK Toán 6 Tập 1)

Tính những thương : a ) 297 : ( – 3 ) b ) ( – 396 ) : ( – 12 ) c ) ( – 600 ) : 15

Gợi ý đáp án:

a ) 297 : ( – 3 ) = – 99 b ) ( – 396 ) : ( – 12 ) = 33 c ) ( – 600 ) : 15 = – 40

Bài 3.40 (trang 74 SGK Toán 6 Tập 1)

a ) Tìm những ước của mỗi số : 30 ; 42 ; – 50 b ) Tìm những ước chung của 30 và 42

Gợi ý đáp án:

a ) Các ước của 30 là : – 30 ; – 15 ; – 10 ; – 6 ; – 5 ; – 3 ; – 2 ; – 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 ; 15 ; 30 Các ước của 42 là : – 42 ; – 21 ; – 14 ; – 7 ; – 6 ; – 3 ; ; – 2 ; – 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 14 ; 21 ; 42 Các ước của – 50 là : – 50 ; – 25 ; – 10 ; – 5 ; – 2 ; – 1 ; 1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 25 ; 50 b ) Các ước chung của 30 và 42 là : – 6 ; – 3 ; – 2 ; – 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6

Bài 3.41 (trang 74 SGK Toán 6 Tập 1)

Viết những tập hợp sau bằng cách liệt kê những thành phần : M = { x ∈ Z | x ⋮ 4 và – 16 ≤ x < 20 }

Gợi ý đáp án:

M = { – 16 ; – 12 ; – 8 ; – 4 ; 0 ; 4 ; 8 ; 12 ; 16 }

Bài 3.42 (trang 74 SGK Toán 6 Tập 1)

Tìm hai ước của 15 có tổng bằng – 4

Gợi ý đáp án:

Các ước của 15 là : – 15 ; – 5 ; – 3 ; – 1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 15 Vậy hai ước có tổng bằng – 4 là : – 5 và 1

Bài 3.43 (trang 74 SGK Toán 6 Tập 1)

Giải thích tại sao : Nếu hai số cùng chia hết cho – 3 thì tổng và hiệu của hai số đó cũng chia hết cho – 3. Hãy thử phát biểu một Kết luận tổng quát.

Gợi ý đáp án:

Hai số cùng chia hết cho -3 thì được viết dưới dạng (-3).a và (-b).a (a, b thuộc Z)

Khi đó tổng 2 số là ( – 3 ) ( a + b ) chia hết cho ( – 3 ) Hiệu 2 số là ( – 3 ). ( a – b ) chia hết cho ( – 3 ) Tổng quát : Cho những số a, b, c thuộc Z, a và b cùng chia hết cho c thì tổng hoặc hiệu của chúng cũng chia hết cho c.