articlewriting1

Luyện tập: Giải bài 48 49 50 51 52 trang 87 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài tập
Luyện tập Bài § 6. Cung chứa góc, Chương III – Góc với đường tròn, sách giáo khoa toán 9 tập hai. Nội dung bài giải bài 48 49 50 51 52 trang 87 sgk toán 9 tập 2 gồm có tổng hợp công thức, kim chỉ nan, chiêu thức giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp những em học viên học tốt môn toán lớp 9 .

Lý thuyết

1. Bài toán quỹ tích “cung chứa góc”

Với đoạn thẳng \ ( AB \ ) và góc \ ( \ alpha ( 0 ^ 0 < \ alpha < 180 ^ 0 ) \ ) cho trước thì quỹ tích những điểm \ ( M \ ) thỏa mãn nhu cầu \ ( \ widehat { AMB } = \ alpha \ ) là hai cung chứa góc \ ( \ alpha \ ) dựng trên đoạn \ ( AB \ ) Chú ý :

Hai cung chứa góc \(\alpha\) nói trên là hai cung đối xứng với nhau qua \(AB\)

Hai điểm \ ( A, B \ ) được coi là thuộc quỹ tích
Trường hợp \ ( \ alpha = 90 ^ 0 \ ) thì quỹ tích trên là hai nửa đường tròn đường kính \ ( AB \ )
Áp dụng cung chứa góc vào chứng tỏ bốn điểm cùng thuộc một đường tròn : Nếu một tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc \ ( \ alpha \ ) thì bốn đỉnh của tứ giác ấy cùng thuộc một đường tròn .

2. Cách giải bài toán quỹ tích

Muốn chứng tỏ quỹ tích ( tập hợp ) những điểm M thỏa mãn nhu cầu đặc thù \ ( \ tau \ ) là một hình \ ( H \ ) nào đó, ta phải chứng tỏ hai phần :
– Phần thuận : Mọi điểm có đặc thù \ ( \ tau \ ) đều thuộc hình \ ( H \ ) .
– Phần hòn đảo : Mọi điểm thuộc hình \ ( H \ ) đều có đặc thù \ ( \ tau \ ) .
– Kết luận : Quỹ tích ( hay tập hợp ) những điểm M có đặc thù \ ( \ tau \ ) là hình \ ( H \ )
Nhận xét : Một bài toán quỹ tích sẽ dễ có hướng xử lí hơn khi ta Dự kiến được hình \ ( H \ ) trước khi mở màn chứng tỏ .
Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 48 49 50 51 52 trang 87 sgk toán 9 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé !

Luyện tập

Giaibaisgk. com ra mắt với những bạn khá đầy đủ giải pháp giải bài tập phần hình học 9 kèm bài giải cụ thể bài 48 49 50 51 52 trang 87 sgk toán 9 tập 2 của Bài § 6. Cung chứa góc trong Chương III – Góc với đường tròn cho những bạn tìm hiểu thêm. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây :
Giải bài 48 49 50 51 52 trang 87 sgk toán 9 tập 2

1. Giải bài 48 trang 87 sgk Toán 9 tập 2

Cho hai điểm \ ( A, B \ ) cố định và thắt chặt. Từ \ ( A \ ) vẽ những tiếp tuyến với đường tròn tâm \ ( B \ ) nửa đường kính không lớn hơn \ ( AB \ ). Tìm quỹ tích những tiếp điểm .

Bài giải:

Giaibaisgk.com 30 Nov 21.21.21

Tiếp tuyến \ ( TA \ ) vuông góc với nửa đường kính \ ( BT \ ) tại tiếp điểm \ ( T \ ) .
Suy ra \ ( \ widehat { ATB } = 90 ^ 0 \ )
Do \ ( AB \ ) cố định và thắt chặt nên quỹ tích của \ ( T \ ) là đường tròn đường kính \ ( AB \ ) .

2. Giải bài 49 trang 87 sgk Toán 9 tập 2

Dựng tam giác \ ( ABC, \ ) biết \ ( BC = 6 cm, \ ) \ ( \ widehat { A } = 40 ^ 0 \ ) và đường cao \ ( AH = 4 cm. \ )

Bài giải:

Giaibaisgk.com 30 Nov 21.21.32

– Kẻ đoạn thẳng \ ( AB = 6 cm \ )
– Dựng cung chứa góc \ ( 40 ^ \ circ \ ) trên đoạn \ ( BC. \ )
– Vẽ đường trung trực d của đoạn \ ( BC \ )
– Vẽ tia \ ( Bx \ ) tạo với \ ( BC \ ) góc \ ( 40 ^ \ circ \ )
– Vẽ tia \ ( By \ bot Bx \ ), tia \ ( By \ ) cắt đường thẳng \ ( d \ ) tại \ ( O. \ ) Vẽ cung \ ( BmC \ ) tâm \ ( O \ ) nửa đường kính \ ( OB \ ) sao cho cung này nằm ở nửa mặt phẳng bờ \ ( BC \ ) không chứa \ ( Bx \ ). Cung \ ( BmC \ ) chính là cung chứa góc \ ( 40 ^ \ circ \ ) cần dựng .
– Vẽ đường thẳng \ ( t \ ) song song với \ ( BC \ ) và cách \ ( BC \ ) một khoảng chừng \ ( 4 cm. \ ) Gọi giao điểm của đường thẳng \ ( t \ ) với cung \ ( BmC \ ) là \ ( A \ ) và \ ( A ’. \ )
Khi đó có hai tam giác thỏa mãn nhu cầu đề bài là \ ( ABC \ ) hoặc tam giác \ ( A’BC. \ )

3. Giải bài 50 trang 87 sgk Toán 9 tập 2

Cho đường tròn đường kính \ ( AB \ ) cố định và thắt chặt. \ ( M \ ) là một điểm chạy trên đường tròn. Trên tia đối của tia \ ( MA \ ) lấy điểm \ ( I \ ) sao cho \ ( MI = 2MB. \ )
a ) Chứng minh \ ( \ widehat { AIB } \ ) không đổi .
b ) Tìm tập hợp những điểm \ ( I \ ) nói trên .

Bài giải:

Giaibaisgk.com 30 Nov 21.21.46

a) Gọi \(O\) là trung điểm \(AB\). Xét đường tròn tâm \(O\) có \(\widehat {AMB}\) là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên \(\widehat {AMB} = 90^\circ \) hay \(AM \bot MB\)

Xét tam giác vuông \ ( MBI \ ) có :
\ ( MI = 2MB \ Rightarrow \ tan \ widehat { MIB } = \ dfrac { { MB } } { { MI } } = \ dfrac { { MB } } { { 2MB } } = \ dfrac { 1 } { 2 } \ )
Suy ra \ ( \ widehat { AIB } = \ alpha \ ) không đổi và thỏa mãn nhu cầu \ ( \ tan \ alpha = \ dfrac { 1 } { 2 }. \ )

b) ♦ Phần thuận:

Khi điểm M đổi khác trên đường tròn đường kính AB thì điểm I đổi khác và luôn nhìn cạnh AB dưới một góc \ ( \ widehat { AIB } = \ alpha \ ) không đổi ( với \ ( \ tan \ alpha = \ dfrac { 1 } { 2 } \ ) )
Vậy điểm I thuộc hai cung chứa góc \ ( \ alpha \ ) sao cho \ ( \ tan \ alpha = \ dfrac { 1 } { 2 } \ ) dựng trên đoạn AB .
Nhưng tiếp tuyến PQ với đường tròn đường kính AB tại A là vị trí số lượng giới hạn của AM. Do đó điểm I thuộc hai cung \ ( PmB, Qm’B \ ) .
Hai điểm $ P, Q $ là những điểm số lượng giới hạn của quỹ tích, điểm $ B $ là điểm đặc biệt quan trọng của quỹ tích .

♦ Phần đảo:

Lấy điểm \ ( I ’ \ ) bất kể thuộc cung \ ( Qm’B \ ) ( hoặc cung \ ( PmB \ ) ). Nối \ ( AI ’ \ ) cắt đường tròn tâm \ ( O \ ) tại \ ( M ’. \ ) Ta chứng tỏ \ ( M’I ’ = 2M ’ B. \ )
Xét \ ( \ left ( O \ right ) \ ) có \ ( \ widehat { AM’B } \ ) là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên \ ( \ widehat { AM’B } = 90 ^ \ circ \ Rightarrow AM ’ \ bot BM ’ \ Rightarrow \ widehat { BM’I ’ } = 90 ^ \ circ \ )
Xét tam giác \ ( BM’I ’ \ ) vuông ở \ ( M ’ \ ) có \ ( \ widehat { BI’M ’ } = \ alpha \ ) ( do \ ( I ’ \ ) bất kể thuộc cung \ ( Qm’B \ ) là cung chứa góc \ ( \ alpha \ ) dựng trên đoạn AB ) nên \ ( \ tan \ widehat { BI’M ’ } = \ tan \ alpha = \ dfrac { 1 } { 2 } \ ) mà \ ( \ tan \ widehat { BI’M ’ } = \ dfrac { { BM ’ } } { { M’I ’ } } \ Rightarrow \ dfrac { { BM ’ } } { { M’I ’ } } = \ dfrac { 1 } { 2 } \ Rightarrow M’I ’ = 2BM ’ \ )
Kết luận : Quỹ tích những điểm USD I $ là hai cung \ ( PmB, Qm’B \ ) .

4. Giải bài 51 trang 87 sgk Toán 9 tập 2

Cho \ ( I, \, O \ ) lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác \ ( ABC \ ) với \ ( \ widehat { A } = 60 ^ 0. \ ) Gọi \ ( H \ ) là giao điểm của những đường cao \ ( BB ’ \ ) và \ ( CC ’. \ )
Chứng minh những điểm \ ( B, \, C, \, O, \, H, \, I \ ) cùng thuộc một đường tròn .

Bài giải:

♦ Cách 1 :

Giaibaisgk.com 30 Nov 21.19.53

Ta có : \ ( \ widehat { BOC } = 2 \ widehat { BAC } = 2.60 ^ 0 = 120 ^ 0 \ ) ( góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn một cung \ ( BC \ ) ). ( 1 )
Lại có \ ( \ widehat { BHC } = \ widehat { B’HC ’ } \ ) ( hai góc đối đỉnh )
Mà \ ( \ widehat { B’HC ’ } = 360 ^ \ circ – \ widehat { HC’A } – \ widehat { HB’A } – \ widehat A \ ) \ ( = 360 ^ \ circ – 90 ^ \ circ – 90 ^ \ circ – 60 ^ \ circ = 120 ^ \ circ \ )
\ ( \ Rightarrow \ widehat { BHC } = 120 ^ 0. \ ) ( 2 )
Vì I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC nên BI ; CI lần lượt là tia phân giác góc B, góc C .
Xét tam giác \ ( ABC \ ) có \ ( \ widehat B + \ widehat C + \ widehat A = 180 ^ \ circ \ Leftrightarrow \ widehat B + \ widehat C = 180 ^ \ circ – 60 ^ \ circ = 120 ^ \ circ \ )
Xét tam giác BIC theo định lý về tổng 3 góc trong một tam giác ta có
\ ( \ begin { array } { l } \ widehat { BIC } = 180 ^ \ circ – \ widehat { IBC } – \ widehat { ICB } = 180 ^ \ circ – \ dfrac { { \ widehat B } } { 2 } – \ dfrac { { \ widehat C } } { 2 } \ \ = 180 ^ \ circ – \ dfrac { { \ widehat B + \ widehat C } } { 2 } = 180 ^ \ circ – 60 ^ \ circ = 120 ^ \ circ \ end { array } \ )
Do đó \ ( \ widehat { BIC } = 120 ^ 0. \ ) ( 3 )
Từ ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) ta thấy những điểm \ ( O, \, H, \, I \ ) cùng nằm trên những cung chứa góc \ ( 120 ^ 0 \ ) dựng trên đoạn thẳng \ ( BC. \ ) Nói cách khác, năm điểm \ ( B, \, C, \, O, \, H, \, I \ ) cùng thuộc một đường tròn .
♦ Cách 2 :

12303

Vì góc BAC là góc nội tiếp chắn cung BC nên :
\ ( \ small \ widehat { BOC } = 2 \ widehat { ABC } = 120 ^ o \ )
Dễ dàng chứng tỏ được tam giác AB’B đồng dạng tam giác AC’H
\ ( \ small \ Rightarrow \ widehat { BAC } = \ widehat { BHC ’ } = 60 ^ o \ )
\ ( \ small \ Rightarrow \ widehat { BHC } = 120 ^ o \ )
Mặc khác, I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC nên :
\ ( \ widehat { BIC } = \ widehat { A } + \ frac { \ widehat { ABC } + \ widehat { BCA } } { 2 } = 60 ^ o + \ frac { 180 ^ o-60 ^ o } { 2 } = 120 ^ o \ )
Do đó ba điểm $ H, I, O $ cùng nằm trên cung chứa góc bằng nhau thuộc đoạn $ BC $
Vậy $ B, C, H, I, O $ cùng nằm trên một đường tròn

5. Giải bài 52 trang 87 sgk Toán 9 tập 2

“ Góc sút ” của quả phạt đền \ ( 11 \ ) mét là bao nhiêu độ ? Biết rằng chiều rộng cầu môn là \ ( 7,32 m. \ ) Hãy chỉ ra hai vị trí khác trên sân có cùng “ góc sút ” như quả phạt đền \ ( 11 m. \ )

Bài giải:

12304

Gọi vị trí đặt bóng để sút phạt đền là \ ( M, \ ) và bề ngang cầu môn là \ ( AB \ ) thì \ ( C \ ) nằm trên đường trung trực của \ ( AB \ ) .
Gọi \ ( H \ ) là trung điểm \ ( AB, \ ) \ ( \ widehat { PMH } = \ alpha. \ )
Theo những giả thiết đã cho thì trong tam giác vuông \ ( CHA, \ ) ta có :
\ ( tan α = \ dfrac { 3,66 } { 11 } ≈ 0,333 \ Rightarrow α = 18 ^ 036 ’ \ ) .
Vậy góc sút phạt đền là \ ( 2 α ≈ 37 ^ 012 ’ \ ) .
Vẽ cung chứa góc \ ( 37 ^ 0 12 ’ \ ) dựng trên đoạn thẳng \ ( AB. \ ) Bất cứ điểm nào trên cung vừa vẽ cũng có “ góc sút ” như quả phạt đền \ ( 11 m. \ )

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm :
Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 9 với giải bài 48 49 50 51 52 trang 87 sgk toán 9 tập 2 !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “