articlewriting1

GDCD 11 Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa | Hay nhất Giải bài tập Giáo dục công dân 11

Giải bài tập

I. Kiến thức cơ bản

1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước

a. Nguồn gốc của nhà nước.

– Nhà nước sinh ra khi Open chính sách tư hữu về tư liệu sản xuất, khi xã hội phân hóa thành những giai cấp, xích míc giữa những giai cấp ngày càng nóng bức đến mức không hề điều hòa được .

b. Bản chất nhà nước

– Nhà nước là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của các giai cấp này đối với giai cấp khác.

– Nhà nước là cỗ máy cưỡng chế và đàn án đặc biệt quan trọng của giai cấp này so với giai cấp khác .
⇒ Xét về mặt thực chất, nhà nước mang thực chất giai cấp của giai cấp thống trị .

2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a. Thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp lý, do Đảng cộng sản Nước Ta chỉ huy .

b. Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Tính nhân dân
+ Nhà nước của dân, do dân lập nên và nhân dân tham gia quản lí .
+ Nhà nước bộc lộ ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của nhân dân .
+ Nhà nước là công cụ hầu hết để nhân dân thực thi quyền làm chủ của mình .
– Tính dân tộc bản địa

   + Kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc.

+ Có chủ trương dân tộc bản địa đúng đắn, chăm sóc quyền lợi mọi mặt của những dân tộc bản địa trong hội đồng dân tộc bản địa Nước Ta .
+ Thực hiện đại đoàn kết dân tộc bản địa .

c. Chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Chức năng bảo vệ bảo mật an ninh chính trị và trật tự bảo đảm an toàn xã hội .
– Chức năng tổ chức triển khai và kiến thiết xây dựng, bảo vệ thực thi những quyền tự do, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của công dân .

d. Vai trò của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị

– Thể chế hóa và tổ chức triển khai triển khai đường lối chính trị của Đảng cộng sản Nước Ta, thể chế hóa và thực thi quyền làm chủ của nhân dân .
– Tổ chức thiết kế xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa .
– Là công cụ hữu hiệu để Đảng thực thi vai trò của mình trong xã hội .
– Là công cụ hầu hết của nhân dân trong sự nghiệp kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa .

3. Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Tích cực tham gia những hoạt động giải trí : kiến thiết xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền sở tại, giữ gìn trật tự …
– Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp lý
– Thường xuyên nêu cao niềm tin cẩn trọng trước những thủ đoạn, thủ đoạn chống phá những thế lực thù địch .