articlewriting1

[SGK Scan] ✅ Các định nghĩa – Sách Giáo Khoa – Học Online Cùng https://calibravietnam.vn

Giải bài tập

Các định nghĩaCác định nghĩaCác định nghĩa

Các định nghĩa
Các định nghĩa –
Các mũi tên trong hình 1.1 màn biểu diễn hướng hoạt động của ôtô và máy bay. Cho đoạn thẳng AB. Nếu ta chọn điểm A làm điểm đầu, điểm B làm điểm cuối thì đoạn thẳng AB có hướng từ A đến B. Khi đó ta nói AB là một đoạn thẳng có hướng. Định nghĩaVectơ là một đoạn thẳng có hướng. Vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B được kí ། hiệu là AB và đọc là “ vectơ AB ”. Để vẽ B vecto AB ta ve đoạn thẳng AB và đánh dấumũi tên ở đầu mút B ( h. 1.2 a ). ふイ — Vectơ còn được kí hiệu là а, 5, 1. y, – – – ܀ – ܠ – ܐ khi không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối b ) của nó ( h. 1.2 b ). Hình 1.2 A. Với hai điểm A, B phân biệt ta có được bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối là A hoacB. 2. Vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là giá của vectơ đó. A. Hãy nhận xét về Vị trí tương đối của các giá của các cặp vectơ sau : AB và CD, PQ và RS, EF và PQ ( h. 13 ). + ብrገh 1.3 = Định nghĩa * Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song Song hoặc trùng nhau. Trên hình 13, hai vectơ AB và CD cùng phương và có cùng hướng đi từ trái sang phải. Ta nói AB và CD là hai vectơ cùng hướng. Hai vectơ PO và RS cùng phương nhưng có hướng ngược nhau. Ta nói hai vectơ PO và RS là hai vectơ ngược hướng. Như vậy, nếu hai vectơ cùng phương thì chúng chỉ hoàn toàn có thể cùng hướng hoặc ngược hướng. Nhận xét. Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi hai vectơ AB và AC cùng phương. Thật vậy, nếu hai vectơ AB và AC cùng phương thì hai đường thẳng AB vàAC Song song hoặc trùng nhau. Vì chúng có chung điểm A nên chúng phải trùng nhau. Vậy ba điểm A, B, C thẳng hàng. 2HNHHOC10 CA AsAaNgược lại, nếu ba điểm A, B, C thẳng hàng thì hai vectơ AB và AC có giá trùng nhau nên chúng cùng phương. Khẳng định sau đúng hay sai : Nếu ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng thì hai vectơ AB và BC cùng hướng. Hoì vectơ bằng nhau Mỗi vectơ có một độ dài, đó là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó. Độ dài của AB được kí hiệu là [ AB ], như vậy [ AB ’ = AB. Vectơ có độ dài bằng 1 gọi là vectơ đơn vị chức năng. Hai vectơ ở và 5 được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài, kí hiệu a = b. Chú ý. Khi cho trước vectơ ã và điểm O, thì ta luôn tìm được một điểm A duy nhất sao cho OA = a. Gọi O là tâm hình lục giác đều ABCDEF. Hãy chỉ ra các vectơ bằng Vectơ OA.Vectơ – không Ta biết rằng mỗi vectơ có một điểm đầu và một điểm cuối và trọn vẹn được xác lập khi biết điểm đầu và điểm cuối của nó. Bây giờ với một điểm A bất kể ta quy ước có một vectơ đặc biệt quan trọng mà điểm đầu và điểm cuối đều là A. Vectơ này được kí hiệu là AA và gọi là vectơ – không. Vectơ AẢ nằm trên mọi đường thẳng đi qua A, thế cho nên ta quy ước vectơ – không cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ. Ta cũng quy ước rằng JAA = 0. Do đó hoàn toàn có thể coi mọi vectơ – không đều bằng nhau. Ta kíhiệu vectơ – không là 6. Như vậy Ö = AA = BB = … với mọi điểm A, B. 2HNHHOC1008 Cho ba vectơ а, b, c đều khác vectơ 0. Các khẳng định chắc chắn sau đúng hay sai ? a ). Nếu hai vectơ a và b cùng phương với c thì a và b cùng phương. b ) Nếu vectơ a, b cùng ngược hướng với vectơ c thì vectơ a và b cùng hướng .