articlewriting1

Câu nào dưới đây là đúng nhất? Kí hiệu nào dưới đây khơng đúng? Cấu hình – Tài liệu text

Giải bài tập
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản vừa đủ của tài liệu tại đây ( 1.67 MB, 147 trang )

Convert by thuviendientu.org
47.
Nguyên tử X có tổng số các hạt bằng 60, trong đó số hạt nơtron bằng số hạt proton. X là nguyên tử nào dưới đây?
A.
Ar
40 18
B.
K
39 19
C. Sc
37 21
D.
Ca
40 20
48.
Tỉ lệ về số nguyên tử của 2 đồng vị A và B trong tự nhiên của 1 nguyên tố X là 27 : 23. Trong đó đồng vị A có 35 proton và 44 nơtron, đồng vị B có nhiều hơn đồng vị A là 2 nơtron. Nguyên tử khối trung bình của
nguyên tố X là giá trị nào dưới đây?
A. 79,92 B. 81,86
C. 80,01 D. 76,35
49.
Các đơn chất của các nguyên tố nào dưới đây có tính chất hố học tương tự nhau? A. As, Se, Cl, Fe.
B. F, Cl, Br, I. C. Br, P, H, Sb .
D. O, Se, Br, Te.
50. Câu nào dưới đây là đúng nhất?
A. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 3 electron ở lớp ngồi cùng đều là kim loại hoạt động mạnh. B. Các nguyên tố mà nguyên tử có 5 electron ở lớp ngồi cùng thường là phi kim.
C. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngồi cùng đều là phi kim. D. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 8 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
51.
Cấu hình electron nào dưới đây là cấu hình của nguyên tử
11
X? A. 1s
2
2s
2
2p
4
3s
2
3p
1
. B. 1s
2
2s
2
2p
6
. C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
. D. 1s
2
2s
2
2p
5
3s
2
.
52.
Nguyên tử các nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron là X : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
Y : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
Z : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
Trong các nguyên tố X, Y, Z nguyên tố kim loại là A. X.
B. Y. C. Z.
D. X và Y.
53.
Phát biểu nào dưới đây là đúng với nguyên tử X có số hiệu nguyên tử là 9? A. Điện tích của lớp vỏ nguyên tử của X là 9+ .
B. Điện tích của hạt nhân nguyên tử X là 9+. C. Tổng số hạt trong nguyên tử X là 26.
D. Số khối của nguyên tử X là 17.
54.
Cấu hình electron nào dưới đây là của nguyên tử N? A. 1s
2
2s
2
2p
5
B. 1s
2
2s
2
2p
3
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
3
D. 1s
2
2s
2
2p
6
55.
Cấu hình electron nào dưới đây là của nguyên tử X Z=8? A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
B. 1s
2
2s
2
2p
4
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
56. Kí hiệu nào dưới đây khơng đúng?
Convert by thuviendientu.org
A.
C
12 6
B.
O
17 8
C. Na
23 12
D.
S
32 16
57. Cấu hình electron nào dưới đây khơng đúng?
A. C Z = 6: [He] 2s
2
2p
2
B. Cr Z = 24: [Ar] 3d
5
4s
1
C. O
2−
Z = 8: [He] 2s
2
2p
4
D. Fe Z = 26: [Ar] 3d
6
4s
2
58. Cấu hình electron nào dưới đây không đúng?
A. 1s
2
2s
2
2p
1 x
2p
1 y
2p
z
B. 1s
2
2s
2
2p
2 x
2p
2 y
2p
2 z
3s
1
C. 1s
2
2s
2
2p
2 x
2p
y
2p
z
D. 1s
2
2s
2
2p
x
2p
y
2p
z
59.
Nếu cứ chia đôi liên tiếp viên bi sắt thì phần tử nhỏ nhất mang tính chất của sắt được gọi là A. vi hạt.
B. ion sắt C. nguyên tử sắt.
D. nguyên tố sắt.
60.
Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử sắt có số electron độc thân là A. 1.
B. 3. C. 4.
D. 6.
61. Cấu hình electron biểu diễn theo ô lượng tử nào dưới đây không đúng?
A. B.
C. D.

62. Ion O