articlewriting1

CH3CHO + O2 → CH3COOH – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Giải bài tập
CH3CHO + O2 → CH3COOH đươc THPT Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn những bạn học viên viết phương trình phản ứng oxi hóa không trọn vẹn anđehit axetic để tạo ra axit axetic. Hy vọng trải qua phương trình phản ứng này, bạn đọc sẽ nắm được tỉ lệ phản ứng từ đó vận dụng vào giải nhanh những dạng bài tập tương quan. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

1. Phản ứng oxi hóa không trọn vẹn anđehit axetic

3CHO + O2 overset{t^{o},Mn^{2+}  }{rightarrow} CH3COOHCHCHO + OCHCOOH

2. Điều kiện để phản ứng CH3CHO ra CH3COOH

Nhiệt độ, xúc tác : ion Mn2 +

3. Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1: Có bao nhiêu anđehit 2 chức có công thức đơn giản nhất là C2H3O?

Bạn đang xem : CH3CHO + O2 → CH3COOH
A. 2
B. 4
C. 1
D. 3

Đáp án A

Anđehit có CTPT dạng C2nH3nOn ( anđehit no, mạch hở, n chức )
Do anđehit no, mạch hở, có n chức nên độ bất bão hòa : k = n
Ta có : H = 2C + 2 – 2 k => 3 n = 2.2 n + 2 – 2 n => n = 2
Vậy công thức công cấu trúc của anđehit là C4H6O2
=> Có 2 đồng phân : HOC-CH2-CH2-CHO ; CH3CH ( CHO ) 2

Câu 2: Có thể dùng một chất nào trong các chất dưới đây để nhận biết được các chất: ancol etylic, glixerol, dung dịch anđehit axetic đựng trong ba lọ mất nhãn?

A. Cu ( OH ) 2 / OH –
B. Quỳ tím
C. Kim loại Na
D. dd AgNO3 / NH3 .

Đáp án A

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự
Sử dụng thuốc thử Cu ( OH ) 2 / OH − để phân biệt những chất mất nhãn

C3H5(OH)3 CH3CHO C2H5OH
Cu(OH)2/OH- (to thường) Phức màu xanh Không phản ứng Không phản ứng
Cu(OH)2/OH- đun nóng Kết tủa đỏ gạch Không phản ứng

Phương trình hóa học
Cu ( OH ) 2 + 2C3 H5 ( OH ) 3 → [ C3H5 ( OH ) 2O ] 2C u + 2H2 O
phức màu xanh
CH3CHO + 2C u ( OH ) 2 → CH3COOH + Cu2O + 2H2 O

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol anđehit A no, mạch hở, đơn chức thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 49,6 gam. Anđehit A là

A. C2H4O
B. C3H6O2
C. C4H8O
D. C5H10O

Đáp án C

Đốt cháy anđehit no, mạch hở đơn chức thu được nCO2 = nH2O = a mol
=> mCO2 + mH2O = 49,6 => 44 a + 18 a = 49,6 => a = 0,8 mol
=> số C trong A = nCO2 / nA = 0,8 / 0,2 = 4
=> Công thức phân từ của A là C4H8O

Câu 4: Hợp chất A chứa C, H, O có M < 90 đvC. A tham gia phản ứng tráng bạc và có thể tác dụng với H2 (xt Ni) sinh ra ancol chứa C bậc IV trong phân tử. Công thức của A là

A. ( CH3 ) 2CHCHO .

B. (CH3)2CH-CH2CHO.

C. ( CH3 ) 3C – CH2CHO .
D. ( CH3 ) 3CCHO .

Đáp án D

Hợp chất A có năng lực tráng bạc do đó A chứa gốc – CHO
Ancol chứa C bậc IV => có dạng ( CH3 ) 3C – R-CHO
Vì M < 90 => 57 + R + 29 < 90 => R = 0
CTCT của A là ( CH3 ) 3CCHO .

Câu 5: Hiện nay nguồn nguyên liệu chính để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là

A. etanol .
B. etan .
C. axetilen .
D. etilen .

Đáp án D

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hợp chất hữu cơ X, thu được 2 mol CO2. Chất X tác dụng được với K, tham gia phản ứng tráng bạc với phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X là

A. HO-CH2-CH2-CH = CH-CHO .
B. HOOC-CH = CH-COOH .
C. HO-CH2-CH = CH-CHO .
D. HO-CH2-CH2-CH2-CHO

Đáp án C

X : có 4C, có chứa nhóm OH hoặc COOH, nhóm – CHO và có 1 link đôi C = C
Chú ý phản ứng RCHO + Br2 + H2O => RCOOH + 2HB r không phải là phản ứng cộng

Câu 7. Cho 6,8 gam một chất hữu cơ A (có thành phần nguyên tố C, H, O) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo của A là

A. CH ≡ C – [ CH2 ] 2 – CHO .
B. CH2 = C = CH-CHO .
C. CH ≡ C – CH2CHO .
D. CH3-C ≡ C-CHO .

Đáp án C

Ta có :
nAg = 21,6 / 108 = 0,2 mol → nX = 0,1 mol ( cả 4 Đáp án đều anđehit đơn chức )
nAg = 0,2 mol < nAgNO3 phản ứng = 0,3 mol . Nên X có nối 3 đầu mạch MX = 68 = R + 29 → R = 39 ( C3H3 - ) … … … … … >> Mời những bạn tìm hiểu thêm tài liệu tương quan

    Trên đây THPT Sóc Trăng đã trình làng tới những bạn CH3CHO + O2 → CH3COOH. Để hoàn toàn có thể nâng cao tác dụng trong học tập, THPT Sóc Trăng xin ra mắt tới những bạn học viên tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải .

    Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, THPT Sóc Trăng mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

    Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
    Chuyên mục : Giáo dục đào tạo