articlewriting1

Cách tính lực đàn hồi, độ biến dạng của lò xo hay, chi tiết | Vật Lí lớp 10

Giải bài tập

Cách tính lực đàn hồi, độ biến dạng của lò xo hay, chi tiết

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

– Công thức định luật Húc :
Fđh = k. | Δl | = k | l – l0 |
Trong đó :
k : độ cứng của lò xo ( N / m )
Fđh : độ lớn lực đàn hồi ( N )
Δl = l – lo : độ biến dạng của lò xo ( m )
Δl > 0 : lò xo biến dạng giãn
Δl < 0 : lò xo biến dạng nén l0 : chiều dài khởi đầu của lò xo ( m ) l : chiều dài của lò xo sau khi biến dạng nén hoặc giãn ( m ) - Khi lò xo treo thẳng đứng, một đầu gắn cố định và thắt chặt, đầu còn lại treo vật m, ở trạng thái vật m nằm cân đối : Fđh = P ⇒ k. | Δl | = mg - Cắt lò xo : Lò xo có độ cứng k0 chiều dài l0 cắt thành hai lò xo có k1 ; l1 và k2 ; l2 thì k0l0 = k1l1 = k2l2 - Ghép lò xo : + Hai lò xo ghép tiếp nối đuôi nhau : Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Độ cứng: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Tương tự với nhiều lò xo ghép tiếp nối đuôi nhau :
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án
+ Hai lò xo ghép song song :
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án
Độ cứng : k = k1 + k2
Tương tự với nhiều lò xo ghép song song :
k = k1 + k2 + … + kn

Quảng cáo

Bài tập vận dụng

Bài 1: Trong giới hạn đàn hồi của một lò xo treo thẳng đứng đầu trên gắn cố định. Treo vật khối lượng 800g thì lò xo dài 24 cm; treo vật khối lượng 600g lò xo dài 23 cm. Lấy g = 10 m/s2. Tính chiều dài của lò xo khi treo vật có khối lượng 1,5 kg

Hướng dẫn:

+ Khi treo vật m1 = 800 g = 0,8 kg :
k | l1 – lo | = m1g ⇒ k | 0,24 – lo | = 8 ( 1 )
+ Khi treo vật khối lượng mét vuông = 600 g = 0,6 kg
k | l2 – lo | = m2g ⇒ k | 0,23 – lo | = 6 ( 2 )
Giải ( 1 ) và ( 2 ) ⇒ l0 = 20 cm hoặc l0 = 164 / 7 cm
Vì đầu trên gắn cố định và thắt chặt nên khi treo vật vào, lò xo sẽ dãn ⇒ l0 > 23 cm
Vậy l0 = 20 cm = 0,2 m
⇒ k = 200 N / m
+ Khi treo vật m3 = 1,5 kg
k | l3 – lo | = m3g ⇒ 200. ( l3 – 20 ) = 1,5. 10 ⇒ l3 = 27,5 cm

Bài 2: Treo vật 200g vào lò xo có một đầu gắn cố định chiều dài 34 cm; treo thêm vật 100g thì lò xo dài 36 cm. Tính chiều dài ban đầu của lò xo và độ cứng của lò xo, lấy g = 10 m/s2

Hướng dẫn:

Vì treo thêm vật nặng mà chiều dài lò xo lớn hơn suy ra đầu trên lò xo gắn cố định và thắt chặt và chiều dài bắt đầu l0 < 34 cm + Khi treo vật có khối lượng m1 = 0,2 kg : k | l1 - l0 | = m1g ⇒ k | 0,34 - l0 | = 2 ( 1 ) + Khi treo thêm vật có khối lượng mét vuông = 0,1 kg : k | l2 - l0 | = ( m1 + mét vuông ) g ⇒ k | 0,36 - l0 | = 3 ( 2 ) Giải ( 1 ) và ( 2 ) ⇒ l0 = 0,3 m hoặc l0 = 0,348 m Áp dụng điều kiện kèm theo l0 < 0,34 m ⇒ l0 = 0,3 m và k = 50 N / m

Quảng cáo

Bài 3: Có hai lò xo: một lò xo giãn 4 cm khi treo vật khối lượng m1 = 2 kg; lò xo kia dãn 1 cm khi treo vật khối lượng m2 = 1 kg. So sánh độ cứng hai lò xo.

Hướng dẫn:

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án
Mà Fđh = P = mg
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Bài 4: Một lò xo được giữ cố định một đầu. Khi tác dụng vào đầu kia của nó lực kéo F1 = 1,8 N thì nó có chiều dài l1 = 17 cm. Khi lực kéo là F2 = 4,2 N thì nó có chiều dài là l2 = 21 cm. Tính độ cứng và chiều dài tự nhiên của lò xo

Hướng dẫn:

Lực tính năng vào lò xo là lực kéo suy ra lò xo bị dãn, l > l0. Đồng thời khi lò xo đứng yên thì lực kéo cân đối với lực đàn hồi
Ta có : F1 = k ( l1 – l0 )
F2 = k ( l2 – l0 )
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án
⇒ l0 = 0,14 m
⇒ k = 60 N / m

Bài 5: Một lò xo có chiều dài tự nhiên là l0 = 24 cm, độ cứng k = 100 N/m. Người ta cắt lò xo này thành hai lò xo có chiều dài là l1 = 8 cm, l2 = 16 cm. Tính độ cứng của mỗi lò xo tạo thành

Hướng dẫn:

Lò xo bị cắt : k. l0 = k1l1 = k2l2
⇒ 24.100 = k1. 8 = k2. 16
⇒ k1 = 300 N / m ; k2 = 150 N / m

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của lực đàn hồi?

A. Lực đàn hồi Open khi vật có tính đàn hồi bị biến dạng .
B. Khi độ biến dạng của vật càng lớn thì lực đàn hồi cũng càng lớn, giá trị của lực đàn hồi là không có số lượng giới hạn .
C. Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ với độ biến dạng của vật biến dạng .
D. Lực đàn hồi luôn ngược hướng với biến dạng .
Hiển thị lời giải
Chọn B

Câu 2: Điều nào sau đây là sai khi nói về phương và độ lớn của lực đàn hồi?

A. Với cùng độ biến dạng như nhau, độ lớn của lực đàn hồi phụ thuộc vào vào size và thực chất của vật đàn hồi .
B. Với những mặt tiếp xúc bị biến dạng, lực đàn hồi vuông góc với những mặt tiếp xúc .
C. Với những vật như lò xo, dây cao su đặc, thanh dài, lực đàn hồi hướng dọc theo trục của vật .
D. Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ biến dạng của vật biến dạng .
Hiển thị lời giải
Chọn D

Câu 3: Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng K = 100 N/m để lò xo dãn ra được 20cm ? Lấy g = 10 m/s2

A. 200 g B. 2 g C. 2 kg D. 20 kg
Hiển thị lời giải
Fđh = kΔl = mg ⇒ 100. 0,2 = m. 10 ⇒ m = 2 kg

Câu 4: Cho lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 21 cm. Lò xo được giữ cố định một đầu, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 5,0 N. Khi ấy lò xo dài 25 cm. Hỏi độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu ?

A. 1,25 N / m B. 20 N / m C. 23,8 N / m D. 125 N / m
Hiển thị lời giải
F = Fđh = k | l – l0 |
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Câu 5: Dùng một lò xo để treo một vật có khối lượng 300 g thì thấy lò xo giãn một đoạn 2 cm. Nếu treo thêm một vật có khối lượng 150 g thì độ giãn của lò xo là:

A. 1 cm B. 2 cm C. 3 cm D. 4 cm
Hiển thị lời giải
mg = kΔl
0,3 g = k. 0,02
( 0,3 + 0,15 ) g = k. Δl ‘
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Câu 6: Một lò xo khi treo vật m = 100 g sẽ dãn ra 5 cm. Khi treo vật m’, lò xo dãn 3 cm. Giá trị m’ là:

A. 0,5 kg B. 6 g C. 75 g D. 0,06 kg
Hiển thị lời giải
mg = kΔl
0,1 g = k. 0,05
m’g = k. 0,03
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Câu 7: Một lò xo có độ cứng k. Cắt đôi lò xo thành hai phần bằng nhau thì mỗi nửa có độ cứng là?

A. k B. 2 k C. k / 2 D. k / 4
Hiển thị lời giải
k. l = k1. ( l / 2 ) ⇒ k1 = 2 k

Câu 8: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 15 cm và có độ cứng 100 N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 3 N để nén lò xo. Khi đó chiều dài lò xo là?

A. 12 cm B. 0,2 m C. 20 cm D. 10 cm
Hiển thị lời giải
F = Fđh = k | l – l0 |
Mà lò xo bị nén ⇒ l < l0 ⇒ 3 = 100. ( 0,15 – l ) ⇒ l = 12 cm

Câu 9: Công thức tính độ lớn lực đàn hồi của lò xo là:

A. Fđh = k ( l – l0 )
B. Fđh = k ( l + l0 )
C. Fđh = k | l – l0 |
D. Fđh = k | l + l0 |
Hiển thị lời giải
Chọn C

Câu 10: Cho hai lò xo ghép nối tiếp, công thức nào dưới đây đúng:

A. k. l = k1l1 = k2l2
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án
C. k = k1 + k2
D. k = k1 – k2
Hiển thị lời giải
Chọn B

Câu 11: Một lò xo treo thẳng đứng có độ dài tự nhiên 30 cm. Treo 150 g vào đầu dưới lò xo thì thấy lò xo dài 33 cm. Hỏi nếu treo vật 0,1 kg thì lò xo dài bao nhiêu?

A. 30 cm B. 20 cm C. 23 cm D. 32 cm
Hiển thị lời giải
Fđh = P ⇒ mg = k ( l – l0 )
0,15 g = k ( 0,33 – 0,3 )
0,1 g = k ( l2 – 0,3 )
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Câu 12: Một lò xo có độ dài l = 50 cm, độ cứng k = 50 N/m. Cắt lò xo làm 2 phần có chiều dài lần lượt là l1 = 20 cm, l2 = 10 cm. Tìm độ cứng của mỗi đoạn:

A. 125 N / m, 250 N / m
B. 100 N / m ; 200 N / m
C. 250 N / m ; 200 N / m
D. 100 N / m ; 125 N / m
Hiển thị lời giải
Chọn A

Câu 13: Một lò xo có chiều dào lo, độ cứng k0 = 100 N/m, cắt lò xo làm 3 đoạn có độ dài tỉ lệ 1:2:3. Xác định độ cứng của mỗi đoạn

A. 200, 400, 600 N / m
B. 100, 200, 300 N / m
C. 200, 300, 400 N / m
D. 200, 300, 600 N / m
Hiển thị lời giải
l0k0 = l1k1 = l2k2 = l3k3
l1 + l2 + l3 = l0 ; l1 : l2 : l3 = 1 : 2 : 3
Ta có :
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Câu 14:Lò xo có độ cứng k1 = 400 N/m, lò xo 2 có độ cứng là k2 = 600 N/m. Hỏi nếu ghép song song 2 lò xo thì độ cứng là bao nhiêu?

A. 100 N / m B. 1000 N / m C. 500 N / m D. 200 N / m
Hiển thị lời giải
Hai lò xo ghép song song ⇒ k = k1 + k2 = 400 + 600 = 1000 N / m

Câu 15: Lò xo có độ cứng k1 = 400 N/m, lò xo 2 có độ cứng là k2 = 600 N/m. Hỏi nếu ghép nối tiếp 2 lò xo thì độ cứng là bao nhiêu?

A. 200 N / m B. 250 N / m C. 240 N / m D. 300 N / m
Hiển thị lời giải
Hai lò xo ghép nối tiếp
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án
⇒ k = 240 N / m
Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 10 tinh lọc có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

chuong-2-dong-luc-hoc-chat-diem.jsp