articlewriting1

Bài 64 trang 87 SGK Toán 6 tập 1 – https://calibravietnam.vn

Giải bài tập
 • Bài 65 trang 87 SGK Toán 6 tập 1
  Giải bài 65 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Cho a, b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết : a ) a + x = b …
 • Bài 66 trang 87 SGK Toán 6 tập 1
  Giải bài 66 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số nguyên x, biết : 4 – ( 27 – 3 ) = x – ( 13 – 4 )
 • Bài 67 trang 87 SGK Toán 6 tập 1
  Giải bài 67 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Tính : a ) ( – 37 ) + ( – 112 ) ; b ) ( – 42 ) + 52 ; c ) 13 – 31 ; d ) 14 – 24 – 12 ; e ) ( – 25 ) + 30 – 15 .
 • Bài 68 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

  Giải bài 68 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Một đội bóng đá năm ngoái ghi được 27 bàn và để thủng lưới 48 bàn

 • Bài 69 trang 87 SGK Toán 6 tập 1
  Giải bài 69 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Trong bảng dưới đây có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của mỗi số thành phố vào mỗi ngày nào đó .
 • Bài 70 trang 88 SGK Toán 6 tập 1
  Giải bài 70 trang 88 SGK Toán 6 tập 1. Tính những tổng sau một cách hợp lý :
 • Bài 71 trang 88 SGK Toán 6 tập 1
  Giải bài 71 trang 88 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhanh :
 • Bài 72 trang 88 SGK Toán 6 tập 1
  Giải bài 72 trang 88 SGK Toán 6 tập 1. Đố : Cho chín tấm bìa có ghi số và chia thành ba nhóm như hình 51 .
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 9 – Chương 2 – Đại số 6
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 9 – Chương 2 – Đại số 6
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 9 – Chương 2 – Đại số 6
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 9 – Chương 2 – Đại số 6
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 9 – Chương 2 – Đại số 6

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 9 – Chương 2 – Đại số 6

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 9 – Chương 2 – Đại số 6
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 9 – Chương 2 – Đại số 6
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 9 – Chương 2 – Đại số 6
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 9 – Chương 2 – Đại số 6
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Bài 9 – Chương 2 – Đại số 6
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Bài 9 – Chương 2 – Đại số 6
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Bài 9 – Chương 2 – Đại số 6
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Bài 9 – Chương 2 – Đại số 6
 • Bài 63 trang 87 SGK Toán 6 tập 1
  Giải bài 63 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số
 • Bài 62 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

  Giải bài 62 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số nguyên a, biết:

 • Bài 61 trang 87 SGK Toán 6 tập 1
  Giải bài 61 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số nguyên x, biết :
 • Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 86 SGK Toán 6 Tập 1
  Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 86 Toán 6 Tập 1. Tìm số nguyên x, biết : x + 4 = – 2 .
 • Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 85 SGK Toán 6 Tập 1
  Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 85 Toán 6 Tập 1. Từ hình 50 dưới đây ta hoàn toàn có thể rút ra những nhận xét gì ?