articlewriting1

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (có đáp án): Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 2)

Giải bài tập

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (có đáp án): Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (có đáp án): Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 2)

Câu 18: Nhà nước cấp ngân sách xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục qua Chương trình kiên cố hóa trường học. việc làm này thể hiện phương hướng nào dưới đây?

Quảng cáo

A. Nâng cao chất lượng, hiệu suất cao giáo dục và giảng dạy
B. Mở rộng quy mô giáo dục
C. Ưu tiên góp vốn đầu tư cho giáo dục
D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 19: Nhà nước thực hiện chính sách phổ cập giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu nào dưới đây

A. Nâng cao dân trí
B. Đào tạo nhân tài
C. Bồi dưỡng nhân tài
D. Phát triển nhân lực

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 20: Nhà nước thực hiện miễn giảm học phí cho học sinh thuộc gia điình nghèo, khó khăn. Việc làm này nhằm

A. Mở rộng quy mô và đối tượng người dùng người học
B. Ưu tien góp vốn đầu tư ngân sách cua Nhà nước cho giáo dục
C. Tạo điều kiện kèm theo để ai cũng được học
D. Đáp ứng nhu yếu học tập liên tục của công dân
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 21: Nhà nước thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh và đào tạo đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số là thực hiện phương hướng nào dưới đây?

A. Nâng cao chất lượng, hiệu suất cao giáo dục và đào tạo và giảng dạy
B. Thực hiện công minh trong xã hội hóa giáo dục
C. Ưu tiên góp vốn đầu tư cho giáo dục vùng sâu, vùng xa
D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 22: Nội dung nào dưới đây là thực hện chính sách giáo dục và đào tạo?

A. Trao học bổng
B. Quyên góp ủng hộ vì quỹ người nghèo
C. Hưởng ứng Giờ Trái đất
D. Tổ chức cuộc thi phát minh sáng tạo Robocon
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 23: Một trong những nhiệm vụ của khoa học và công nghệ ở nước ta là

A. Góp phần thực thi thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia
B. Phát triển nguồn nhân lực, phân phối cho quốc gia nguồn nhân lao động có chất lượng
C. Cung cấp luận cứ khao học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương chủ trương của Đảng và Nhà nước
D. Thúc đẩy việc vận dụng tiếp bộ khoa học và công nghệ tiên tiến vào đời sống
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 24: Một trong những phương hướng của chính sách khoa học và công nghệ ỏ nước ta hiện nay?

A. Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ tiên tiến trong hàng loạt nền kinh tế tài chính quốc dân
B. Nâng cao hiệu suất cao của hoạt động giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến
C. Coi trọng công tác làm việc điều tra và nghiên cứu khoa học và công nghệ tiên tiến
D. Đổi mới chính sách quản lí khoa học và công nghệ tiên tiến
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 25: Nhà nước đề ra phương hướng tập trung vào các nhiệm vu trọng tâm để phát triển khoa học và công nghệ là

A. Đổi mới công nghệ tiên tiến trong hàng loạt nền kinh tế tài chính
B. Chuyển giao công nghệ tiên tiến Giao hàng tăng trưởng những ngành công nghệp
C. Nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến
D. Đẩy mạnh tăng trưởng nghành công nghệ cao, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 26: Một trong những nội dung để xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ ở nước ta là

A. Coi trọng việc nâng cao chất lượng, tăng thêm số lượng đội ngũ cán bộ khoa học
B. Hoàn thiện cơ sở pháp lí và hiệu lực hiện hành thi hành pháp lý về sở hưu trí tuệ
C. Có chủ trương lôi cuốn và trọng dụng nhân tài
D. Ưu tiên góp vốn đầu tư ngân sách nhà nước cho những hoạt động giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 27: Một trong những nội dung để tạo ra thị trường cho khoa học và công nghệ

A. Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiêm cứu khoa học và công nghệ tiên tiến
B. Thúc đẩy việc vận dụng văn minh khoa học và công nghệ tiên tiến
C. Đẩy mạnh điều tra và nghiên cứu những nghành nghề dịch vụ khoa học công nghệ tiên tiến ứng dụngD. Tập trung vào điều tra và nghiên cứu cơ bản khuynh hướng ứng dụng
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 28: Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về nhiệm vụ của khỏa học và công nghệ?

A. Giải đáp kịp thời những yếu tố lí luận và thực tiễn do đời sống đặt ra
B. Khai thác mọi tiềm năng sang tạo trong điều tra và nghiên cứu khoa học
C. Đẩy mạnh điều tra và nghiên cứu những nghành nghề dịch vụ khoa học và công nghệ tiên tiến Giao hàng đời sống
D. Tập trung tăng trưởng nghành công nghệ cao, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 29: Nhà nước đổi mới cơ chê quản lí khoa học và công nghệ là nhằm

A. Khai thác mọi tiêm năng phát minh sáng tạo trong điều tra và nghiên cứu khoa học, lí luận
B. Tạo thị trường cho khoa học công nghệ tiên tiến tăng trưởng
C. Tạo môi trường tự nhiên cạnh tranh đối đầu bình đẳng về khoa học và công nghệ tiên tiến
D. Nâng cao trình độ quản lí của hoạt động giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 30: Để xây dựng tiền năng khoa học và công nghệ, Nhà nước coi trọng việc

A. Nâng cao chất lượng, tăng số lượng đội ngũ cán bộ khoa học
B. Đổi mới khoa học và công nghệ tiên tiến
C. Hoàn thiện cơ sở pháp lí và nâng cao hiệu lực hiện hành thì hành Luật Sở hữu trí tuệ
D. Thúc đẩy việc vận dụng văn minh khoa học và công nghệ tiên tiến
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 31: Đảng và Nhà nước ta xác định vai trò của khoa học và công nghệ là

A. Tiền đề để tăng trưởng kinh tế tài chính quốc gia
B. Điều kiện thiết yếu để thực thi công nghiệp hóa, văn minh hóa
C. Nhân tố phát huy nguồn nhân lực của quốc gia
D. Động lực thôi thúc sự nghiệp tăng trưởng quốc gia
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 32: Để có thị trường cho khoa học và công nghệ, nước ta phải:

A. Tạo thiên nhiên và môi trường cạnh tranh đối đầu bình đẳng
B. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật tân tiến
C. Đầu tư ngân sách của Nhà nước vào khoa học và công nghệ tiên tiến
D. Huy động những nguồn lực để tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11 có đáp án, hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.