articlewriting1

Mô tả phản ứng của khí hiđro cháy trong khí clo. Em hãy cho biết

Giải bài tập

. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : ( 3 điểm ) Hãy chọn câu vấn đáp đúng nhất .
Câu 1 : Dung dịch KOH không có đặc thù hoá học nào sau đây :
A. Làm quỳ tím hoá xanh ;

B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước;

C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước ;
D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước .
Câu 2 : Cho những bazơ sau : Fe ( OH ) 3, Al ( OH ) 3, Cu ( OH ) 2, Zn ( OH ) 2. Khi nung nóng những bazơ trên tạo ra dãy oxit bazơ tương ứng là :
A. FeO, Al2O3, CuO, ZnO ; B. Fe2O3, Al2O3, CuO, ZnO ;
C. Fe3O4, Al2O3, CuO, ZnO ; D. Fe2O3, Al2O3, Cu2O, ZnO .
Câu 3 : Để phân biệt dd KOH và dd Ba ( OH ) 2 ta dùng thuốc thử là :
A. Phenolphtalein ; B. Quỳ tím ;
C. dd H2SO4 ; D.dd HCl .
Câu 4 : Phản ứng hoá học tạo ra oxit bazơ :
A. Cho dd Ca ( OH ) 2 phản ứng với SO2 ; B. Cho dd NaOH phản ứng với dd H2SO4 ;
C. Cho dd Cu ( OH ) 2 phản ứng với HCl ; D. Nung nóng Cu ( OH ) 2 .
Câu 5 : Nhóm chất tính năng với dung dịch KOH tạo thành muối và nước :
A. Ca ( OH ) 2, CO2, CuCl2 B. P2O5 ; H2SO4, SO3
C. CO2 ; Na2CO3, HNO3 D. Na2O ; Fe ( OH ) 3, FeCl3 .

Câu 6:Dung dịch Ba(OH)2 không phản ứng được với:

A. Dung dịch Na2CO3 B. Dung dịch MgSO4
C. Dung dịch CuCl2 D. Dung dịch KNO3
Câu 7 : NaOH hoàn toàn có thể làm khô chất khí ẩm sau :
A. CO2 ; B. SO2 ; C. N2 ; D. HCl .
Câu 8 : Dung dịch NaOH phản ứng được với sắt kẽm kim loại :
A. Mg ; B. Al ; C. Fe ; D. Cu .
Câu 9 : Để điều chế Cu ( OH ) 2 người ta cho :
A. CuO công dụng với dung dịch HCl ; B. CuCl2 công dụng với dung dịch NaOH ;
C. CuSO4 tính năng với dung dịch BaCl2 ; D. CuCl2 công dụng với dung dịch AgNO3 .
Câu 10 : Cặp chất sống sót trong một dung dịch ( chúng không phản ứng với nhau ) :
A. KOH và NaCl B. KOH và HCl
C. KOH v à MgCl2 D. KOH và Al ( OH ) 3
Câu 11 : Cho 1 g NaOH rắn tính năng với dung dịch chứa 1 g HNO3. Dung dịch thu được sau phản ứng :
A. Làm quỳ tím hoá xanh ; B. Làm quỳ tím hoá đỏ ;

C. Phản ứng được với magiê giải phóng khí hidrô;         D. Không làm đổi màu quỳ tím.

Câu 12 : Trộn những cặp chất nào sau đây ta thu được NaCl :
A. Dung dich Na2CO3 và dung dịch BaCl2 ; B. Dung dịch NaNO3 và CaCl2 ;
C. Dung dịch KCl và dung dịch NaNO3 ; D. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch KCl .