articlewriting1

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết – Toán lớp 11

Giải bài tập

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Để tính được khoảng từ điểm A đến mặt phẳng ( α ) thì điều quan trọng nhất là ta phải xác lập được hình chiếu của điểm A trên ( α )
Cho trước SA ⊥ Δ ; trong đó S ∈ ( α ) và Δ ⊂ ( α )
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Bước 1 : Dựng AK ⊥ Δ ⇒ Δ ⊥ ( SAK ) ⇒ ( α ) ⊥ ( SAK ) và ( α ) ∩ ( SAK ) = SK
Bước 2 : Dựng AP ⊥ SK ⇒ AP ⊥ ( α ) ⇒ d ( A, ( α ) ) = AP

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong mặt phẳng (P) cho tam giác đều ABC cạnh a. Trên tia Ax vuông góc với mặt phẳng (P) lấy điểm S sao cho SA = a. Khoảng cách từ A đến (SBC) bằng

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
– Gọi M là trung điểm của BC, H là hình chiếu vuông góc của A trên SM
– Ta có BC ⊥ AM ( trong tam giác đều đường trung tuyến đồng thời là đường cao ). Và BC ⊥ SA ( vì SA vuông góc với ( ABC ) ). Nên BC ⊥ ( SAM ) ⇒ BC ⊥ AH
Mà AH ⊥ SM, do đó AH ⊥ ( SBC )
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Chọn đáp án C

Ví dụ 2: Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ (ABCD), đáy ABCD là hình chữ nhật. Biết AD = 2a; SA = a. Khoảng cách từ A đến (SCD) bằng:

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
SA ⊥ ( ABCD ) nên SA ⊥ CD, AD ⊥ CD
Suy ra ( SAD ) ⊥ CD
Trong ( SAD ) kẻ AH vuông góc SD tại H
Khi đó AH ⊥ ( SCD )
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Chọn đáp án C

Quảng cáo

Ví dụ 3: Hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a cạnh bên bằng 2a. Khoảng cách từ S đến (ABC) bằng :

A. 2 a B. a √ 3 C. a D. a √ 5

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
+ Gọi O là trọng tâm tam giác ABC.Do tam giác ABC đều nên O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC
+ Ta có : SA = SB = SC và OA = OB = OC nên SO là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Do đó SO ⊥ ( ABC )
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Chọn đáp án C

Ví dụ 4: Cho hình chóp S.ABC trong đó SA; AB; BC vuông góc với nhau từng đôi một. Biết SA = a√3, AB = a√3 . Khoảng cách từ A đến (SBC) bằng:

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Chọn D
Kẻ AH ⊥ SB

Ta có: Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11

Lại có : AH ⊥ SB nên AH ⊥ ( SBC )
⇒ d ( A ; ( SBC ) ) = AH
Trong tam giác vuông SAB ta có :
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11

Ví dụ 5: Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ (ABCD), đáy ABCD là hình chữ nhật. Biết AD = 2a; SA = a. Khoảng cách từ A đến (SCD) bằng:

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Chọn C
Kẻ AH ⊥ SD

Ta có: Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11 nên CD ⊥ (SAD) ⇒ CD ⊥ AH     (1)

Lại có ; AH vuông góc SD ( 2 )
Từ ( 1 ) ; ( 2 ) ⇒ AH ⊥ ( SCD ) và d ( A, ( SCD ) ) = AH
Trong tam giác vuông SAD ta có :
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11

Quảng cáo

Ví dụ 6: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC cạnh đáy bằng 2a và khoảng cách từ S đến mặt phẳng đáy bằng a√3. Tính khoảng cách từ tâm O của đáy ABC đến một mặt bên:

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Chọn C
+ Gọi O là trọng tâm của tam giác ABC
Suy ra : OA = OB = OC ( do tam giác ABC là tam giác đều )
Lại có : SA = SB = SC ( vì S.ABC là hình chóp đều )
⇒ SO là trục của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nên SO ⊥ ( ABC ) và SO = a √ 3
+ Gọi M là trung điểm của BC
Kẻ OH ⊥ SM, ta có
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
nên suy ra d ( O ; ( SBC ) ) = OH .
Ta có : OM = ( 1/3 ). AM = ( a √ 3 ) / 3
Xét tam giác vuông SOM đường cao OH có :
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Khoảng cách từ A đến (BCD) bằng:

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Chọn B
Gọi O là trọng tâm tam giác BCD
⇒ OB = OC = OD ( do tam giác BCD là tam giác đều )
Lại có : AB = AC = AD = a
⇒ AO là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD
⇒ AO ⊥ ( BCD )
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11

Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm O cạnh a và có góc ∠BAD = 60°. Đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD) và SO = 3a/4. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SBC) là:

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Chọn C
+ Trong mặt phẳng ( ABCD ), kẻ OK ⊥ BC ( K ∈ BC )
+ Mà BC ⊥ SO nên suy ra hai mặt phẳng ( SOK ) và ( SBC ) vuông góc nhau theo giao tuyến SK .
+ Trong mặt phẳng ( SOK ), kẻ OH ⊥ SK ( H ∈ SK )
Suy ra : OH ⊥ ( SBC ) ⇒ d ( O, ( SBC ) ) = OH
+ Xét mp ( ABCD ) có :

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
+ xét tam giác SOK vuông tại O ta có :
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11

Câu 3: Cho hai tam giác ABC và ABD nằm trong hai mặt phẳng hợp với nhau một góc 60°; tam giác ABC cân tại C, tam giác ABD cân ở D. Đường cao DM của tam giác ABD bằng 12 cm. Khoảng cách từ D đến (ABC) bằng

A. 3 √ 3 cm B. 6 √ 3 cm C. 6 cm D. 6 √ 2 cm
Hiển thị lời giải
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
+ Gọi M là trung điểm AB .
Do tam giác ABC cân tại C và tam giác ABD cân tại D nên CM ⊥ AB ; DM ⊥ AB suy ra : AB ⊥ ( CDM )
+ Do hai tam giác ABC và ABD nằm trong hai mặt phẳng hợp với nhau một góc 60 ° nên ∠ CMD = 60 °
+ Gọi H là hình chiếu vuông góc của D lên CM
⇒ DH = d ( D, ( ABC ) )
Xét tam giác DHM có :

DH = DM.Sin 60° = 6√3

Chọn đáp án B

Câu 4: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Khoảng cách từ A đến (B’CD’) bằng

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Ta có : AB ’ = AC = AD ’ = B’D ’ = B’C = CD ’ = a √ 2
⇒ Tứ diện AB’CD ’ là tứ diện đều .
Gọi I là trung điểm B’C và G là trọng tâm tam giác B’CD ’ .
Ta có : AC = AD ’ = AB ’ và GB ’ = GC = GD ’
nên AG ⊥ ( B’CD ‘ )
Khi đó ta có : d ( A, ( B’CD ’ ) ) = AG

Vì tam giác B’CD’ đều cạnh a√2 nên Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11

Theo tính chất trọng tâm ta có: Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11

Trong tam giác vuông AGD ’ có :
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Chọn C

Câu 5: Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A với AB = a. Mặt bên chứa BC của hình chóp vuông góc với mặt đáy, hai mặt bên còn lại đều tạo với mặt đáy một góc 45°. Tính khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng đáy (ABC) .

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Gọi H là hình chiếu của S lên ( ABC ), vì mặt bên ( SBC ) vuông góc với ( ABC ) nên H ∈ BC
Dựng HI ⊥ AB, HJ ⊥ AC, theo đề bài ta có ∠ SIH = ∠ SJH = 45 ° .
Do đó : ΔSHI = ΔSHJ ( cạnh góc vuông – góc nhọn )
Suy ra : HI = HJ
Lại có ∠ B = ∠ C = 45 ° ⇒ ΔBIH = ΔCJH ⇒ HB = HC
Vậy H trùng với trung điểm của BC
Từ đó ta có HI là đường trung bình của tam giác ABC nên HI = AC / 2 = a / 2
Tam giác SHI vuông tại H và có ∠ SIH = 45 ° ⇒ ΔSHI vuông cân .
Do đó : SH = HI = a / 2
Chọn đáp án A

Câu 6: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh bên bằng b cạnh đáy bằng d, với d < b√3. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định bên dưới.

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Gọi I là trung điểm của BC và H là trọng tâm tam giác ABC .
Do S.ABC là hình chóp đều nên SH ⊥ ( ABC ) ⇒ d ( S, ( ABC ) ) = SH
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Chọn C

Câu 7: Cho hình lập phương ABCD. A1B1C1D1 cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm của AD. Khoảng cách từ A1 đến mặt phẳng (C1D1M) bằng bao nhiêu?

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Gọi N là trung điểm cạnh DD1 và
Ta có : ΔA1ND1 = ΔD1MD ( c. g. c )
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Chọn đáp án A

Câu 8: Cho hình chóp tam giác đều S. ABC có cạnh đáy bằng 3a cạnh bên bằng 2a. Khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC) bằng:

A. 4 a B. 3 a C. a D. 2 a
Hiển thị lời giải
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Gọi G là trọng tâm tam giác ABC
Do S.ABC là hình chóp đều nên SG ⊥ ( ABC )
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Tam giác SAG vuông tại G có :
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Chọn đáp án C

Câu 9: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng a√2. Tính khoảng cách từ tâm O của đáy ABCD đến một mặt bên:

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Chọn B
Gọi O là tâm của hình vuông vắn ABCD và M là trung điểm của CD
Do hình chóp S.ABCD là hình chóp tứ giác đều nên SO ⊥ ( ABCD )
Kẻ OH ⊥ SM, ta có :
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11

Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có mặt đáy là hình thoi tâm O, cạnh a và góc ∠BAD = 120°, đường cao SO = a. Tính khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (SBC).

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Vì hình thoi ABCD có ∠ BAD bằng 120 ° nên ∠ ABC = 60 °
⇒ tam giác ABC đều cạnh a .
Kẻ đường cao AM của tam giác ABC ⇒ AM = a √ 3/2
Kẻ OI ⊥ BC tại I ⇒ OI = AM / 2 = a √ 3/4 .
Kẻ OH ⊥ SI ⇒ OH ⊥ ( SBC )
⇒ d ( O ; ( SBC ) ) = OH
Xét tam giác vuông SOI ta có :
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Chọn D

Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có mặt đáy ABCD là hình thoi cạnh a, ∠ABC = 120°. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt phẳng (ABCD) là trọng tâm G của tam giác ABD, ∠ASC = 90°. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBD) tính theo a bằng

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Xác định khoảng cách :
– Ta có đáy ABCD là hình thoi, góc ∠ ABC = 120 ° nên ∠ ABD = 60 ° và tam giác ABD đều cạnh a
Ta có : AC = a √ 3, AG = a √ 3/3
Tam giác SAC vuông ở S, có đường cao SG nên
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Xét hình chóp S. ABD có chân đường cao trùng với tâm của đáy nên SA = SB = SD = a .
– Dựng hình chiếu của A lên mặt phẳng ( SBD ) : Kẻ đường cao AH của tam giác SAO với O là tâm của hình thoi .
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
AH = a √ 6/3
Cách khác : Nhận xét tứ diện S.ABD có tổng thể các cạnh bằng a. Do đó S.ABD là tứ diện đều, vậy AH = SG = a √ 6/3
Chọn đáp án D

Câu 12: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB = a; AC = 2a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD); SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 30°. Gọi M là một điểm trên cạnh AB sao cho BM = 3MA. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCM)?

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11

+ Ta có: Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11 nên BC ⊥ (SAB)

Khi đó ; SC tạo với mặt phẳng ( SAB ) góc 30 ° nên ∠ CSB = 30 °
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
+ Xác định khoảng cách : d ( A ; ( SBC ) ) = AH
Tính AH :
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Chọn đáp án B

Câu 13: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, mặt bên SAD là tam giác vuông tại S hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) là điểm H thuộc cạnh AD sao cho HA = 3 HD. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Biết rằng SA = 2√3.a và đường thẳng SC tạo với mặt đáy một góc 30°. Khoảng cách từ M đến mặt phẳng (SBC) tính theo a bằng

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
+ SC có hình chiếu vuông góc lên mp ( ABCD ) là HC ⇒ ( SC, ( ABCD ) ) = ∠ SCH = 30 °
Đặt AD = 4 x ( x > 0 )
Xét tam giác SAD vuông tại S ta có :
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Chọn D

Câu 14: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Gọi I là trung điểm của cạnh AB. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt phẳng đáy là trung điểm H của CI góc giữa đường thẳng SA và mặt đáy bằng 60°. Khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng (SAC) là

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Hiển thị lời giải
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Chọn A
+ Do góc giữa SA và mp ( ABC ) là 60 ° nên ∠ SAH = 60 °
+ Ta có ; CI = CA.sin 60 ° = ( a √ 3 ) / 2 ; AI = AB / 2 = a / 2
Trong tam giác ACI có trung tuyến AH suy ra
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11
Trong tam giác SHA vuông tại H và ∠ SAH = 60 ° suy ra SH = AH √ 3 = a √ 21/4
Gọi E ; F lần lượt là hình chiếu của H trên AC và SE. Khi đó d ( H ; ( SAC ) ) = HF
Ta có :
Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) hay, chi tiết - Toán lớp 11

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.