articlewriting1

Luyện từ và câu – Tuần 5 trang 21 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1

Giải bài tập

1. Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau. Viết lại các từ chỉ sự so sánh.

1. Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau. Viết lại các từ chỉ sự so sánh.

Câu

Từ so sánh

a ) Bế cháu ông thủ thỉ :

– Cháu khoẻ hơn ông nhiều !

Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng .

hơn
b ) Ông trăng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ .
c ) Những ngôi sao 5 cánh thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con .
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời .

2.  Gạch chân tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ sau :

a ) Thân dừa bạc phếch tháng năm
Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao .
Đêm hè, hoa nở cùng sao
Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh .
b ) Tìm những từ so sánh hoàn toàn có thể thêm vào những câu chưa có từ so sánh

(M : tàu dừa như chiếc lược chải vào mây xanh)

Viết tác dụng vào bàng sau :

Sự vật A

Từ so sánh có thể thêm vào câu chưa có từ so sánh

Sự vật B

a ) Quả dừa như, ……………………. ……………….
b ) ……………….. tựa, …………………….. ……………….

TRẢ LỜI:

1. Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau. Viết lại các từ chỉ sự so sánh.

Câu

Từ so sánh

a ) Bế cháu ông thủ thỉ :

– Cháu khoẻ hơn ông nhiều !

Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng .

– hơn
– là
– là
b ) Ông trăng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ .
– hơn
c ) Những ngôi sao 5 cánh thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con .
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời .
– chẳng bằng
– là

2. a) Gạch chân tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ sau :

Thân dừa bạc phếch tháng năm
Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao
Đêm hè, hoa nở cùng sao
Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh .
b ) Tìm những từ so sánh hoàn toàn có thể thêm vào những câu chưa có từ so sánh :

Sự vật A

Từ so sánh có thể thêm vào câu chưa có từ so sánh

Sự vật B

a ) Quả dừa như, giống, là, như thể, giống như, tựa đàn lợn
b ) Tàu dừa tựa, như, ; giống, là, như thể, giống như chiếc lược

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Tiếng Việt 3 – Xem ngay