gggg

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 4 – https://calibravietnam.vn

Giải bài tập
Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính :
a ) 341231 × 2 b ) 102426 × 5
214325 × 4 410536 × 3

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho chữ số hàng đơn vị chức năng thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái .

Lời giải chi tiết:

gggg

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết giá trị biểu thức vào ô trống :

m 2 3 4 5
201634 × m

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số vào biểu thức 201634 × m rồi tính giá trị của biểu thức đó .

Lời giải chi tiết:

+ ) Nếu m = 2 thì 201634 × m = 201634 × 2 = 403268 ;
+ ) Nếu m = 3 thì 201634 × m = 201634 × 3 = 604902 ;
+ ) Nếu m = 4 thì 201634 × m = 201634 × 4 = 806536 ;
+ ) Nếu m = 5 thì 201634 × m = 201634 × 5 = 1008170 .
Ta có bảng tác dụng như sau :

a trang 57 b2

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tính :
a ) \ ( 321475 + 423507 \ times 2 \ )
\ ( 843275 – 123568 \ times 5 \ )
b ) \ ( 1306 \ times 8 + 24573 \ )
\ ( 609 \ times 9 – 4845 \ )

Phương pháp giải:

Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực thi phép nhân, chia trước, triển khai phép cộng, trừ sau .

Lời giải chi tiết:

a ) \ ( 321475 + 423507 \ times 2 \ )
\ ( \, = 321475 + 847014 = 1168489 \ )

\ ( 843275 – 123568 \ times 5 \ )

    \(= 843275 – 617840 = 225435\)

b ) \ ( 1306 \ times 8 + 24573 \ )
\ ( = 10448 + 24573 = 35021 \ )

\ ( 609 \ times 9 – 4845 \ )
\ ( = 5481 – 4845 { \ text { } } = 636 \ )

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Một huyện núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện ?

Phương pháp giải:

– Tính số quyển truyện của 8 xã vùng thấp
– Tính số quyển truyện của 9 xã vùng cao
– Số quyển truyện huyện đó được cấp = Số quyển truyện của 8 xã vùng thấp + Số quyển truyện của 9 xã vùng cao .

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt
Có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao
Vùng thấp : 850 quyển / xã
Vùng cao : 980 quyển / xã
Tất cả : …. quyển ?
Lời giải
Số quyển truyện cấp cho \ ( 8 \ ) xã vùng thấp là :
\ ( 850 \ times 8 = 6800 \ ) ( quyển )
Số quyển truyện cấp cho \ ( 9 \ ) xã vùng cao là :
\ ( 980 \ times 9 = 8820 \ ) ( quyển )
Số quyển truyện cấp cho huyện đó là :
\ ( 6800 + 8820 = 15620 \ ) ( quyển )
Đáp số : \ ( 15620 \ ) quyển.

Lý thuyết

a ) \ ( 241324 \ times 2 = \ ; ? \ )
Nhân theo thứ tự từ phải sang trái :
2 nhân 4 bằng 8, viết 8 .
2 nhân 2 bằng 4, viết 4 .
2 nhân 3 bằng 6, viết 6 .
2 nhân 1 bằng 2, viết 2 .
2 nhân 4 bằng 8, viết 8 .
2 nhân 2 bằng 4, viết 4 .
\ ( \ begin { array } { * { 20 } { c } } { \ times \, \, \ begin { array } { * { 20 } { c } } { 241324 } \ \ { \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, 2 } \ end { array } } \ \ \ hline { \, \, \, \, 482648 } \ end { array } \ )
\ ( 241324 \ times 2 = 482648 \ ) .
b ) \ ( 136204 \ times 4 = \ ; ? \ )
Nhân theo thứ tự từ phải sang trái :
4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1 .
4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1 .
4 nhân 2 bằng 8, viết 8 .
4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2 .
4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1 .

   4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.

\ ( \ begin { array } { * { 20 } { c } } { \ times \, \, \ begin { array } { * { 20 } { c } } { 136204 } \ \ { \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, 4 } \ end { array } } \ \ \ hline { \, \, \, \, 544816 } \ end { array } \ )
\ ( 136204 \ times 4 = 544816 \ ).