articlewriting1

Một nhóm học sinh gồm 15 nam và 5 nữ người ta muốn chọn

Giải bài tập
Chọn 2 trong 15 nam làm tổ trưởng và tổ phó có A152cách .
sau khi chọn 2 nam thì còn lại 13 bạn nam. Chọn 3 tổ viên, trong đó có nữ .

+) chọn 1 nữ và 2 nam có 5.C132 cách.

+ ) chọn 2 nữ và 1 nam có 13. C52 cách .
+ ) chọn 3 nữ có C53 cách .
Vậy có A152 ( 5. C132 + 13. C52 + C53 ) = 111300 cách .

Chọn D.

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

  • Thread starter Hoàng Minh An
  • Start date Jun 21, 2021

Một nhóm công nhân gồm 15 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành một tổ công tác làm việc sao cho phải có 1 tổ trưởng nam, 1 tổ phó nam và có tối thiểu 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập tổ công tác làm việc A. 111300 B. 233355 C. 125777D. 112342

: Một nhóm học viên gồm 15 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành một đội cờ đỏ sao cho phải có 1 đội trưởng nam, 1 đội phó nam và có tối thiểu 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập đội cờ đỏ .
A. 131444
B. 141666
C. 241561
D. 111300

Hướng dẫn

Vì trong 5 người được chọn phải có tối thiểu 1 nữ và tối thiểu phải có 2 nam nên số học viên nữ gồm 1 hoặc 2 hoặc 3 nên ta có những trường hợp sau :
USD \ bullet USD chọn 1 nữ và 4 nam .
+ ) Số cách chọn 1 nữa : 5 cách
+ ) Số cách chọn 2 nam làm đội trưởng và đội phó : USD A_ { 15 } ^ { 2 } $
+ ) Số cách chọn 2 nam còn lại : USD C_ { 13 } ^ { 2 } $
Suy ra có $ 5A _ { 15 } ^ { 2 }. C_ { 13 } ^ { 2 } $ cách chọn cho trường hợp này .
USD \ bullet USD chọn 2 nữ và 3 nam .
+ ) Số cách chọn 2 nữ : USD C_ { 5 } ^ { 2 } $ cách .
+ ) Số cách chọn 2 nam làm đội trưởng và đội phó : USD A_ { 15 } ^ { 2 } $ cách .
+ ) Số cách chọn 1 còn lại : 13 cách .
Suy ra có $ 13A _ { 15 } ^ { 2 }. C_ { 5 } ^ { 2 } $ cách chọn cho trường hợp này .
USD \ bullet $ Chọn 3 nữ và 2 nam .
+ ) Số cách chọn 3 nữ : USD C_ { 5 } ^ { 3 } $ cách .
+ ) Số cách chọn 2 làm đội trưởng và đội phó : USD A_ { 15 } ^ { 2 } $ cách .
Suy ra có $ A_ { 15 } ^ { 2 }. C_ { 5 } ^ { 3 } $ cách chọn cho trường hợp 3 .
Vậy có $ 5A _ { 15 } ^ { 2 }. C_ { 13 } ^ { 2 } + 13A _ { 15 } ^ { 2 }. C_ { 5 } ^ { 2 } + A_ { 15 } ^ { 2 }. C_ { 5 } ^ { 3 } = 111300 USD cách .
Trang chủ Sách ID Khóa học không tính tiền

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Vì trong 5 người được chọn phải có tối thiểu 1 nữ và tối thiểu phải có 2 nam nên số học viên nữ gồm 1 hoặc 2 hoặc 3 nên ta có những trường hợp sau :Chọn 1 nữ và 4 nam .+ ) Số cách chọn 1 nữa : 5 cách+ ) Số cách chọn 2 nam làm đội trưởng và đội phó : A152+ ) Số cách chọn 2 nam còn lại : C132Suy ra có 5A152. C132 cách chọn cho trường hợp này .Chọn 2 nữ và 3 nam .+ ) Số cách chọn 2 nữ : C52 cách .+ ) Số cách chọn 2 nam làm đội trưởng và đội phó : A152cách .+ ) Số cách chọn 1 còn lại : 13 cách .Suy ra có 13A152. C52 cách chọn cho trường hợp này .Chọn 3 nữ và 2 nam .+ ) Số cách chọn 3 nữ : C53 cách .+ ) Số cách chọn 2 làm đội trưởng và đội phó : A152 cách .Suy ra có A152. C53 cách chọn cho trường hợp 3 .Vậy có 5A152. C132 + 13A152. C52 + A152. C53 = 111300 cách .

Chọn đáp án D

Một nhóm học viên gồm 15 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành một đội cờ đỏ sao cho phải có 1 đội trưởng nam, 1 đội phó nam và có tối thiểu 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập đội cờ đỏ.

A. 131444

B. 141666

C. 241561

D. 111300

Một nhóm học viên gồm 15 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành một đội cờ đỏ sao cho phải có 1 đội trưởng nam, 1 đội phó nam và có tối thiểu 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập đội cờ đỏ. A. 131444

B141666

C. 241561 D. 111300 Một nhóm học viên gồm 15 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành một đội cờ đỏ sao cho phải có 1 đội trưởng nam, 1 đội phó nam và có tối thiểu 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập đội cờ đỏ. A. 131444 B. 141666 C. 241561 D. 111300 Một nhóm công nhân gồm 15 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành một tổ công tác làm việc sao cho phải có 1 tổ trưởng nam, 1 tổ phó nam và có tối thiểu 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập tổ công tác làm việc ? A : 10 B : 390 C : 130 D : 111300 Trong một lớp học có 20 học viên nam và 24 học viên nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn 2 học viên ; 1 nam và 1 nữ tham gia đội cờ đỏ. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn ? A. 44 B. 946 C. 480 D. 1892 Trong một lớp học có 20 học viên nam và 24 học viên nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn hai học viên : 1 nam và 1 nữ tham gia đội cờ đỏ. Hỏi giáo viên chủ nhiệm đó có bao nhiêu cách chọn ? A. 44 B. 480 C. 20 D. 24 Một đội gồm 5 nam và 8 nữ. Lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca, tính Xác Suất để trong 4 người được chọn có tối thiểu 3 nữ ?

A.  70 143

B.  73 143

C.  56 143

D.  87 143

Một đội gồm 5 nam và 8 nữ. Lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca, tính Tỷ Lệ để trong 4 người được chọn có tối thiểu 3 nữ

A. 56 143

B. 87 143

C.  73 143

D.  70 143