articlewriting1

Viết Phương trình điện li của HClO4, Phương trình điện li

Sức Khỏe & Làm Đẹp

Phương trình điện li là một trong những chuyên đề khá quan trọng trong chương trình hóa học lớp 11. Việc hiểu các định nghĩa về sự điện li cũng như một số phương trình điện li cơ bản luôn là điều cần thiết và bắt buộc trước khi giải một bài tập hóa học. Ở bài viết này sentory.vn sẽ làm rõ cho các bạn tất tần tật lý thuyết về chương này cũng như những bài tập hóa học quan trọng.

Phương trình điện li HClO4 được biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình điện li HClO4 từ đó giúp bạn đọc biết cách viết cân đối điện li HClO4 cũng như biết được HClO4 là chất điện li mạnh hay yếu, từ đó vận dụng vào giải những dạng bài tập câu hỏi tựa như. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

Nguyên tắc khi viết phương trình điện li

1. Chất điện li mạnh

Chất điện li yếu là chất mà khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion. Chúng ta cùng tìm hiểu một số phương trình điện li của các chất điện li mạnh đặc trưng dưới đây:

+) Axit: HCl, H2SO4, HNO3 …

HCl → H + + Cl-H2SO4 → 2H + + SO4

+) Bazo: NaOH, Ca(OH)2 …

NaOH → Na + + OH-Ca ( OH ) 2 → Ca2 + + 2OH –

+) Muối: NaCl, CaCl2, Al2(SO4)3

NaCl → Na + + Cl-CaCl2 → Ca2 + + 2C l – Al2 ( SO4 ) 3 → 2A l3 + + 3SO4

2. Chất điện li yếu

trái lại với chất điện li mạnh thì chất điện li yếu là chất mà khi chúng được hòa tan trong nước, sẽ có 1 số ít ít phần từ hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn sống sót dưới dạng thành phần trong dung dịch. Các chất điện li yếu thường gặp là : axit yếu, bazo yếu, những muối không tan, muối dễ bị phân hủy, ..

Ví dụ: HF, H2S, H2SO3,CH3COOH, NH3, Fe(OH)2, Cu(OH)2, AgCl, PbSO4… Và đặc biệt H2O là một chất điện li yếu.

HClO4 → H+ + ClO4– 

Chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là một dung dịch / chất tan trọn vẹn hoặc gần như trọn vẹn trong nước, những phân tử hòa tan đều phân li ra ion .
Cùng với những axit như HCl, HNO3, H2SO4, … thì HClO4 cũng là một trong số những chất điện li mạnh. HClO4 là hợp chất rất dễ tan trong nước và tạo với nước những hidrat HClO4. nH2O ( n = 1,2,3 ) .

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất tan trong nước?

A. Môi trường điện li .
B. Dung môi không phân cực .
C. Dung môi phân cực .
D. Tạo link hiđro với những chất tan .

Xem đáp án

Câu 2. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. HCl trong C6H6 (benzen).

B. CH3COONa trong nước .
C. Ca ( OH ) 2 trong nước .
D. NaHSO4 trong nước .

Xem đáp án

Câu 3. Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HF, Na2S, Ca ( OH ) 2, Na2CO3 .
B. H2SO4, NaOH, NaCl, HF .
C. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3 .
D. Ba ( OH ) 2, NaOH, CH3COOH, NaCl .

Xem đáp án

Câu 4. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?

A. HCl, H2SO3, H2SO4, HCl
B. H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba ( OH ) 2 .
C. H2S, CH3COOH, HClO, HF
D. H2CO3, H2SO4, HClO, Fe2 ( SO4 ) 3 .

Xem đáp án

… … … … … … … … … … ..

Tổng hợp phương trình điện li thường gặp

Ngoài việc nắm vững kĩ năng và định nghĩa ở phần trên, thì kiến thức và kỹ năng một số ít phương trình điện li thường gặp cũng khá quan trọng, giúp những bạn đỡ được nhầm lẫn .