articlewriting1

1. Số nguyên tử hiđrô trong phân tử propan là? 2. Ở đk thường chất nào sau đây ở trạng thái khí A. C3H8 B. C7H16 C. C8H18 D. C10H22 3. Chất nào sau đây thuộc cùng dãy đồng đẳng etilen A. Benzen B. But

Giải bài tập

Câu 1. Hãy cho biết dãy chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

A. C2H4, C3H6. B. C3H6, CH4 .C. CH4, C2H6. D. C2H2, C2H4 .

Câu 2. Cho các chất sau

a. C3H6. b. C3H8 .c. C2H6. d. C3H4 .Những chất công dụng với Clo khi có ánh sáng làA. b, c. B. a, b .C. a, c. D. a, d .

Câu 3. Thành phần chính của khí thiên nhiên là khí nào sau đây?

A. H2. B. CH4 .C. CO. D. N2 .

Câu 4. Dãy chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon?

A. C2H4, C3H7Cl, CH4 .B. C2H2, C3H6, C3H4 .C. C2H6O, C3H8, C4H8 .D. C2H6O, C3H7Cl, C2H5Cl .

Câu 5. Nguyên liệu dùng để sản xuất đồ gốm là

A. đất sét .B. đất sét, đá vôi, thạch anh .

C. đất sét, đá vôi, sô đa.

D. đất sét, thạch anh, fenpat .

Câu 6. Số công thức cấu tạo có thể ứng với công thức phân tử C3H6 là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn m (g) một hidrocacbon thu được 22(g) CO2 và 9(g) H2O. Giá trị m(g) là

A. 7,0 ( g ). B. 7,5 ( g ) .C. 7,2 ( g ). D. 8,0 ( g ) .

Câu 8. Biết 0,02 mol hiđrocacbon X mất màu 200ml dung dịch Brom 0,1M. Vậy X là hiđrocacbon nào sau đây?

A. Butan. B. Etilen .C. Axetilen. D. Metan .

Câu 9. Trong số các chất sau đây, dãy chất nào đều là hợp chất hữu cơ ?

A.C 3H6, Na2CO3, CH4, C2H2 .B.C 4H10, CH4, C2H2, C2H4 .C.CaCO 3, CH4, NaHCO3, C2H2 .D.CO 2, C6H6, CH4, CH3Cl .

Câu 10. Kết luận nào sau đây là không đúng?

A. Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều hidrocacbon.

B. Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan .C. Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen không tan trong nước, nhẹ hơn nước .D. Dầu mỏ là một hợp chất của dầu thô .