articlewriting1

‘tàn nhẫn’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Giải bài tập
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” tàn nhẫn “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ tàn nhẫn, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ tàn nhẫn trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Đánh đập tàn nhẫn.

2. Tham vọng tàn nhẫn

3. Một quyết định tàn nhẫn.

4. Hoang dã và tàn nhẫn

5. Dễ thương nhưng tàn nhẫn.

6. Eve, em thật tàn nhẫn.

7. Thế giời này tàn nhẫn lắm.

8. Ta không nghĩ mình tàn nhẫn.

9. Đó là tàn nhẫn và thô bạo.

10. Gã này khôn khéo và tàn nhẫn.

11. Nhưng cô ta là kẻ tàn nhẫn.

12. Thực dụng đến tàn nhẫn, nhớ không?

13. Ra tay với nó, tàn nhẫn vào.

14. Nhưng khuôn mặt này rất tàn nhẫn.

15. Quá gan dạ thì sẽ tàn nhẫn.

16. Quả là hành động chia rẽ tàn nhẫn!

17. Đàn ông các ông thật là tàn nhẫn.

18. Mà anh có thể tàn nhẫn ăn chúng

19. Những người bố có thể rất tàn nhẫn.

20. Kẻ gây ra chuyện này rất tàn nhẫn.

21. Thật là tồi tệ và tàn nhẫn làm sao!

22. Ngay cả lúc này cậu vẫn rất tàn nhẫn.

23. Xin đừng rồ dại và tàn nhẫn như vậy.

24. Kẻ thù thì không thương xót và tàn nhẫn.

25. Nhưng quan trọng hơn… thực dụng một cách tàn nhẫn.

26. Một người đàn ông có năng lực nhưng tàn nhẫn

27. Kẻ giết người tàn nhẫn không có lòng thương xót.

28. Kẻ nghịch thù thì không thương xót và tàn nhẫn.

29. Thằng bác điển trai, ngạo mạn, tàn nhẫn Brandon của mày.

30. Họ không còn tồi tệ và tàn nhẫn như xưa nữa.

31. Sa-tan và các quỷ thật tàn nhẫn và đồi bại.

32. Cả Liu và vợ ông đều bị đánh đập tàn nhẫn.

33. Sốc, phải không, rẳng một người có thể quá tàn nhẫn?

34. Tại sao ngươi lại tàn nhẫn với Thu Địch như vậy?

35. Và áp lực xã hội đi cùng với nó thật tàn nhẫn.

36. Ngài không phải là một quan án tàn nhẫn không tình cảm.

37. Đừng tàn nhẫn như vậy Hãy tham gia với bọn anh nào

38. Chúng ta đã xong vụ chất vấn tàn nhẫn này rồi chứ?

39. Nhưng nói riêng, tôi biết ơn sự tàn nhẫn của kiểm duyệt.

40. Sau đó, Phao-lô đã tàn nhẫn lùng bắt các tín đồ.

41. Ngài bị đánh đập tàn nhẫn và cuối cùng bị đóng đinh.

42. Họ trở nên khắc nghiệt và tàn nhẫn y như Sa-tan.

43. Aaliyah sắp bị sát hại tàn nhẫn trước mặt con cô ấy.

44. 13 năm tao không gặp ông, và ông tàn nhẫn thật đấy.

45. Mà con gái dân tôi tàn nhẫn+ như đà điểu chốn hoang mạc.

46. Đôi khi tội phạm bị đánh đập tàn nhẫn đến mức tử vong.

47. Họ nói ông ấy là người khó gần, bí hiểm và tàn nhẫn.

48. Thế giời này tàn nhẫn lắm em ạ, phải tập cho quen thôi

49. Bà có tính hơi tham lam và đôi khi còn hơi tàn nhẫn .

50. Một số người đã bị đánh đập tàn nhẫn, ngay cả đến chết.