articlewriting1

Unit 13 lớp 7: Come and play | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 7

Sức Khỏe & Làm Đẹp

Unit 13 lớp 7: B. Come and play

(Hãy đến giải trí)

Unit 13: Activities

B. Come and play (Phần 1-5 trang 134-138 SGK Tiếng Anh 7)

1. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Quảng cáo

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Nội dung bài nghe:

Ba: Would you like to play table tennis, Nam?

Nam: I’d like to, but I can’t.

Ba: That’s too bad.

Nam: I have some homework. I ought to finish it before I play table tennis.

Ba: Yes. You must do your homework first. But I’ll wait for you.

Nam: It’ll take me a few more minutes.

Ba: No problem. I also have to finish this question for Math tomorrow.

Nam: OK, I’ve finished. Oh, I don’t have my table tennis paddles with me. Do you have a spare one?

Ba: Yes, I do.

Nam: Can I borrow it?

Ba: Sure. Here you are.

Nam: Thanks.

Ba: OK. Let’s go.

Hướng dẫn dịch:

Ba: Chơi bóng bàn nhé, Nam?

Nam: Mình thích lắm. Nhưng mình không chơi được.

Ba: Tiếc quá.

Nam: Mình có bài tập về nhà. Mình phải làm xong bài tập thì mới chơi bóng bàn được.

Ba: Ừ. Bạn phải làm bài tập trước, nhưng mình sẽ chờ bạn mà.

Nam: Mình chỉ mất vài phút nữa thôi.

Ba: Không sao đâu. Mình cũng phải làm xong bài toán này cho ngày mai.

Nam: Được rồi, mình xong rồi. Ồ, mình không đem theo vợt bóng bàn. Bạn có cây vợt nào không?

Ba: Có đây.

Nam: Cho mình mượn nhé?

Ba: Được mà. Đây.

Nam: Cám ơn.

Ba: Được rồi. Chúng ta đi thôi.

Quảng cáo

Trả lời câu hỏi:

a) What should Nam do before he plays table tennis? (Nam nên làm gì trước khi cậu ấy chơi bóng bàn?)

=> He should do his homework first .

b) When will Nam be ready? (Khi nào thì Nam sẽ sẵn sàng?)

=> He’ll be ready in a few more minute .

c) What will Ba do? (Ba sẽ làm gì?)

=> Ba has to finish a question for Math tomorrow .

d) How many paddles does Ba have? (Ba có mấy cây vợt?)

=> Ba has a pair of paddles / 2 paddles .

2. Listen. Then practice with a partner. Change the underlined details, using the information in the box.

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học. Đổi các chi tiết được gạch dưới bằng việc sử dụng các thông tin trong hộp.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Ba: Come and play basketball, Nam.

Nam: I’m sorry. I don’t think I can.

Ba: That’s too bad. Why not?

Nam: Well. I should clean my room.

Ba: Can you play on Friday?

Nam: Yes, I can.

Ba: All ripht. See you at seven.

Nam: OK. Bye.

Ba: Bye

Hướng dẫn dịch:

Ba: Nam, đến chơi bóng rổ nhé.

Nam: Xin lỗi nha. Mình nghĩ mình không chơi được.

Ba: Tiếc quá. Tại sao không?

Nam: A, mình phải lau phòng mình.

Ba: Vậy Thứ Sáu bạn chơi được chứ?

Nam: Ừ, được.

Ba: Tốt lắm. Gặp bạn lúc 7 giờ nhé.

Nam: Được. Tạm biệt.

Ba: Tạm biệt.

a) volleyball

Ba : Come and play volleyball, Nam.
Nam: I'm sorry. I don't think I can.
Ba : That's too bad. Why not?
Nam: Well, I should visit my grandmother.
Ba : Can you play at the weekend?
Nam: Yes, I can.
Ba : All right. See you this Saturday afternoon.
Nam: OK. Bye.
Ba : Bye.

b) chess

Ba : Come and play chess with me. Nam.
Nam: I'm sorry. I don't think I can.
Ba : That's too bad. Why not?
Nam: Well. I ought to helf my Dad.
Ba : Can you play on Wednesday night? Yes, I can.
Nam: Yes, I can 
Ba : All right. See you at 6 o'clock.
Nam: OK. Bye.
Ba : Bye.

c) badminton

Ba : Come and play badminton with me, Nam
Nam: I'm sorry. I don't think I can.
Ba : That's too bad. Why not?
Nam: I must go to the dentist.
Ba : Can you play on Sunday mornine?
Nam: Yes, I can.
Ba : All right. See you at 10 o'clock.
Nam: OK. Bye.
Ba : Bye.

Now make your own dialogues. Use these pictures to help you. (Bây giờ viết các đoạn hội thoại của riêng em. Sử dụng các tranh này để giúp em.)

volleyball/tennis/badminton

Minh: Come and play volleyball/tennis/badminton, Mai?
Mai : I'm sorry. I don't think I can.
Minh: That's too bad. Why not?
Mai : I ought to finish my homework.
Minh: What about this Saturday afternoon? Can you play?
Mai : Yes, I can.
Minh: All right. See you at 4 o'clock this Saturday.
Mai : OK. Bye.
Minh: Bye. See you then.

Quảng cáo

3. Read. Then answer the questions.

(Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Most of the world’s surface is water. We may know the land very well, but we know very little about the oceans .
Until recently, man could not stay underwater for long. A pearl diver, for example, couldn’t stay underwater for longer than two minutes. But now, with special breathing equipment, a diver can stay underwater for a long time. After the invention of this equipment, man could swim freely underwater and scuba-diving became a popular sport .
A Frenchman, Jacques Cousteau ( 1910 – 1997 ), invented a deep-sea diving vessel in the early 1940 s. In the vessel, he could explore the oceans of the world and study underwater life .
Now, we can explore the oceans, using special TV cameras as well. We can learn more about the undersea world thanks to this invention .

Hướng dẫn dịch:

Phần lớn những mặt phẳng của Trái Đất là nước. Chúng ta có lẽ rằng biết rõ về mặt đất, nhưng tất cả chúng ta phần nhiều không biết về những đại dương .
Mãi cho đến gần đây, con người vẫn chưa hoàn toàn có thể ở lâu dưới nước được. Một thợ lặn tìm ngọc trai, ví dụ điển hình, cũng không hề ở lâu dưới nước lâu hơn hai phút. Nhưng thời nay, với thiết bị thở đặc biệt quan trọng, một thợ lặn hoàn toàn có thể ở dưới nước trong một khoảng chừng thời hạn dài. Sau sự ý tưởng ra thiết bị này, con người hoàn toàn có thể bơi tự do dưới nước và môn thể thao bơi lặn với bình dưỡng khí trở thành một môn thể thao được ưu thích .
Một người Pháp, Jacques Cousteau ( 1910 – 1997 ) đã ý tưởng một tàu lặn dưới biển sâu vào đầu thập niên 1940. Trong tàu, ông hoàn toàn có thể thám hiểm những đại dương của quốc tế và điều tra và nghiên cứu sự sống dưới nước .
Bây giờ tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thám hiểm những đại dương cũng như sử dụng những máy quay phim truyền hình đặc biệt quan trọng. Chúng ta hoàn toàn có thể biết nhiều hơn về quốc tế dưới nước nhờ vào ý tưởng này .

Trả lời câu hỏi:

True or False? Check, and then correct the false sentences. (Đúng hay sai? Kiểm tra, sau đó sửa các câu sai.)

– Most of the world’s surface is land. F

=> Most of the world’s surface is water .

– Before the invention of special breathing equipment, man couldn’t swim freely underwater. T

– Now, scuba-diving is a popular sport. T

– Jacques Cousteau invented special TV cameras. F

=> Jacque Cousteau invented a deep-sea diving vessel .

– We can learn more about the undersea world thanks to Jacque Cousteau’s invention. T

4. Complete the passage with the modal verbs in the box.

(Hoàn thành đoạn văn với các động từ khuyết thiếu ở trong khung.)

 can    can't     must     must not
 should  should not  ought to   ought not to

Scientists say life started in the ocean. However, humans aren’t natural swimmers. We
(1) could swim as babies, but we forget and then we (2) must learn to swim again.

We (3) can forget that our world is mainly water. So we (4) must all learn to swim. We
(5) can try to stay away from water, but it is very difficult. The time always comes
when we need to cross water.

We (6) can learn to swim when we are young. It is easier to learn then. Our parents
(7) can give us the opportunity to learn to swim.

5. Play with words.

(Chơi với chữ.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Come and explore
The ocean floor
In a submarine for two.

We can spend all day
Watching fish play
Near our submarine for two.

We must not make a sound
When a shark is around
Our submarine for two.

It's beautiful here -
It's the last frontier -
In a submarine for two.

Hướng dẫn dịch:

Hãy đến và thám hiểm
Đáy đại dương
Trong chiếc tàu ngầm dành cho hai người.

Chúng ta có thể dành cả ngày
Ngắm nhìn cá chơi đùa
Bên chiếc tàu ngầm dành cho hai người chúng ta.

Chúng ta không được gây tiếng động
Khi một con cá mập bơi quanh
Chiếc tàu ngầm dành cho hai người chúng ta.

Ở đây thật đẹp -
Nó là ranh giới cuối cùng -
Trong chiếc tàu ngầm dành cho hai người chúng ta.

Remember.

(Ghi nhớ.)

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 13 khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 khác :

Xem thêm: Videos giải bài tập Tiếng Anh 7 của cô Nguyễn Minh Hiền

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 7 | Soạn Tiếng Anh 7 | Để học tốt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-13-activities.jsp