articlewriting1

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 8: Quy Tắc Dấu Ngoặc

Giải bài tập

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Sách giải toán 6 Bài 8 : Quy tắc dấu ngoặc giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hài hòa và hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác :

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 8 trang 83:

a) Tìm số đối của: 2, (-5), 2 + (-5).

b ) So sánh số đối của tổng 2 + ( – 5 ) với tổng những số đối của 2 và ( – 5 ) .

Lời giải

a )
– Số đối của 2 là – 2
– Số đối của ( – 5 ) là 5
– Số đối của 2 + ( – 5 ) = – ( 5 – 2 ) = – 3 là 3
b )
Tổng những số đối của 2 và ( – 5 ) là ( – 2 ) + 5 = 5 – 2 = 3
Suy ra số đối của tổng 2 + ( – 5 ) bằng tổng những số đối của 2 và ( – 5 )

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 8 trang 83: Tính và so sánh kết quả của:

a ) 7 + ( 5 – 13 ) và 7 + 5 + ( – 13 )
b ) 12 – ( 4 – 6 ) và 12 – 4 + 6 .

Lời giải

Ta có :
a ) 7 + ( 5 – 13 ) = 7 + ( – 8 ) = – 1
7 + 5 + ( – 13 ) = 12 + ( – 13 ) = – 1
Kết quả của hai phép tính trên bằng nhau
b ) 12 – ( 4 – 6 ) = 12 – ( – 2 ) = 14
12 – 4 + 6 = 8 + 6 = 14
Kết quả của hai phép tính trên bằng nhau

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 8 trang 84: Tính nhanh:

a ) ( 768 – 39 ) – 768 ;
b ) ( – 1579 ) – ( 12 – 1579 ) .

Lời giải

a ) ( 768 – 39 ) – 768
= ( 768 – 768 ) – 39
= 0 – 39
= – 39
b ) ( – 1579 ) – ( 12 – 1579 )
= – 1579 + 1579 – 12
= 0 – 12
= – 12

Bài 57 (trang 85 SGK Toán 6 Tập 1): Tính tổng:

a ) ( – 17 ) + 5 + 8 + 17 ;
b ) 30 + 12 + ( – 20 ) + ( – 12 )
c ) ( – 4 ) + ( – 440 ) + ( – 6 ) + 440 ;
d ) ( – 5 ) + ( – 10 ) + 16 + ( – 1 )

Lời giải

a ) ( – 17 ) + 5 + 8 + 17
= [ ( – 17 ) + 17 ] + 5 + 8
= 0 + 5 + 8 = 13 .
b ) 30 + 12 + ( – 20 ) + ( – 12 )
= 30 + 12 – 20 – 12
= 30 – 20 + 12 – 12
= 10 + 0 = 10 .

c) (–4) + (–440) + (–6) + 440.

= [ ( – 4 ) + ( – 6 ) ] + [ ( – 440 ) + 440 ]
= [ – ( 4 + 6 ) ] + 0
= – 10 + 0 = – 10 .
d ) ( – 5 ) + ( – 10 ) + 16 + ( – 1 )
= 16 + ( – 5 ) + ( – 10 ) + ( – 1 )
= 16 – 5 – 10 – 1 = 16 – ( 5 + 10 + 1 ) = 16 – 16 = 0 .
= – 15 + 15 = 0 .
Các bạn hoàn toàn có thể bỏ những dấu ngoặc vuông [ ] đi cũng được vì nó thực sự không quan trọng lắm. Dấu ngoặc vuông [ ] chỉ giúp những bạn rõ ràng hơn trong những phép tính .

Bài 58 (trang 85 SGK Toán 6 Tập 1): Đơn giản biểu thức:

a ) x + 22 + ( – 14 ) + 52 ;
b ) ( – 90 ) – ( p + 10 ) + 100

Lời giải

Ở bài toán này x và p đóng vai trò là những số hạng chưa biết .
a ) x + 22 + ( – 14 ) + 52
= x + 22 + 52 – 14
= x + ( 22 + 52 ) – 14
= x + 74 – 14
= x + 60
b ) ( – 90 ) – ( p + 10 ) + 100
= – 90 – p – 10 + 100 ( bỏ dấu ngoặc có dấu – đằng trước )
= – p + 100 – 90 – 10 ( đổi vị trí những số hạng phải kèm theo dấu của chúng )

= – p

Kiến thức áp dụng

Bài 59 (trang 85 SGK Toán 6 Tập 1): Tính nhanh các tổng sau:

a ) ( 2736 – 75 ) – 2736 ;
b ) ( – 2002 ) – ( 57 – 2002 )

Lời giải

Hướng dẫn: Áp dụng qui tắc bỏ dấu ngoặc, sau đó đổi chỗ các số hạng.

a ) ( 2736 – 75 ) – 2736
= 2736 – 75 – 2736
= 2736 – 2736 – 75
= 0 – 75 = – 75 .
b ) ( – 2002 ) – ( 57 – 2002 )
= – 2002 – 57 + 2002
= 2002 – 2002 – 57
= 0 – 57 = – 57 .

Bài 60 (trang 85 SGK Toán 6 Tập 1): Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a ) ( 27 + 65 ) + ( 346 – 27 – 65 ) ;
b ) ( 42 – 69 + 17 ) – ( 42 + 17 )

Lời giải

a ) ( 27 + 65 ) + ( 346 – 27 – 65 )
= 27 + 65 + 346 – 27 – 65 ( bỏ dấu ngoặc có dấu + đằng trước ) .
= 27 – 27 + 65 – 65 + 346 ( đổi chỗ những số hạng kèm dấu của chúng ) .
= 0 + 0 + 346 = 346
b ) ( 42 – 69 + 17 ) – ( 42 + 17 )

= 42 – 69 + 17 – 42 – 17 (bỏ dấu ngoặc có dấu – đằng trước)

= 42 – 42 + 17 – 17 – 69
= 0 + 0 – 69 = – 69 .