Giaibaisgk.com 34 May. 30

Luyện tập: Giải bài 91 92 93 94 95 trang 45 sgk Toán 7 tập 1

Giải bài tập
Luyện tập Bài § 12. Số thực, chương I – Số hữu tỉ. Số thực, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 91 92 93 94 95 trang 45 sgk toán 7 tập 1 gồm có tổng hợp công thức, triết lý, chiêu thức giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp những em học viên học tốt môn toán lớp 7 .

Lý thuyết

1. Số thực

Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực .
Tập hợp những số thức được kí hiệu là R .

So sánh số thực: Với hai số thực bất kì x, y ta luôn so sánh được: hoặc x < y hoặc x > y, hoặc x = y.

Khi so sánh thực hành thực tế giám sát với những số thực, ta thường triển khai trên những số hữu tỉ gần đúng của chúng với độ đúng chuẩn tuỳ theo cầu pháp luật .

2. Trục số thực

Chỉ số tập hợp số thực mới lấp đầy trục số .
Mỗi số thực được trình diễn bởi một điểm trên trục số .
trái lại, mỗi điểm trên trục số đều trình diễn một số ít thực .
Chú ý : Trong tập hợp những số thực cũng có những phép toán với những đặc thù tương tự như như những phép toán trong tập hợp những số hữu tỉ .

3. Ví dụ minh họa

Trước khi đi vào giải bài 91 92 93 94 95 trang 45 sgk toán 7 tập 1, tất cả chúng ta hãy khám phá những ví dụ nổi bật sau đây :

Ví dụ 1:

So sánh những số thực :
a. 3,737373 … và 3,767676 …
b. – 0,1845 và – 0,184184
c. 7,315315 … và 7,325316

Bài giải:

a. 3,737373 … < 3,767676 … b. - 0,184184 > – 0,1845
c. 7,315315 < 7,325316

Ví dụ 2:

Tính bằng cách hài hòa và hợp lý
a. \ ( A = ( – 87,5 ) – \ left \ { { ( + 87,5 ) + { \ rm { [ } } 3,8 + ( – 0,8 ) { \ rm { ] } } } \ right \ } \ )
b. \ ( B = \ left [ { 9,5 + ( – 13 ) } \ right ] + \ left [ { ( – 5 ) + 8,5 } \ right ] \ )
c. \ ( C = ( – 5,85 ) + \ left \ { { \ left [ { 41,3 + ( – 5 ) } \ right ] + 0,85 } \ right \ } \ )

Bài giải:

a. \ ( A = \ left [ { ( 87,5 ) – 87,5 } \ right ] + \ left [ { 3,8 + ( – 0,8 ) } \ right ] = 3 \ )
b. \ ( B = ( 9,5 + 8,5 ) + \ left [ { ( – 13 ) + ( – 5 ) } \ right ] = 18 + ( – 18 ) = 0 \ )
c. \ ( \ begin { array } { l } C = ( – 5,85 ) + 41,3 + ( – 5 ) + 0,85 \ \ = \ left [ { ( – 5,85 ) + 0,85 } \ right ] + ( – 5 ) + 41,3 \ \ = \ left [ { ( – 5 ) + ( – 5 ) } \ right ] + 41,3 \ \ = ( – 10 ) + 41,3 = 31,3 \ end { array } \ )

Ví dụ 3:

So sánh những số thực :
a. 0,123 và 0, ( 123 ) .
b. 0, ( 01 ) và 0,010010001 .

Bài giải:

a. Vì 0, ( 123 ) = 0,123123
Nên 0, ( 123 ) > 0,123 …
b. Vì 0, ( 01 ) = 0,010101 …
Nên 0, ( 01 ) > 0,010010001

Ví dụ 4:

Sắp xếp những số thực sau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ :
\ ( – 3 ; – 1,7 ; \ sqrt 5 ; 0 ; \ pi ; 5 \ frac { 3 } { 6 } ; \ frac { { 22 } } { 7 } \ )

Bài giải:

\ ( 5 \ frac { 3 } { 6 } > \ frac { { 22 } } { 7 } > \ pi > \ sqrt 5 > 0 > – 1,7 > – 3 \ ) .

Ví dụ 5:

Tìm x biết :
a. \ ( { x ^ 2 } = 49 \ )
b. \ ( { ( x – 1 ) ^ 2 } = 1 \ frac { 9 } { { 16 } } \ )

Bài giải:

a. \ ( { x ^ 2 } = 49 \ Rightarrow { x ^ 2 } = { 7 ^ 2 } \ Rightarrow x = – 7 ; 7 \ )
b. \ ( \ begin { array } { l } { ( x – 1 ) ^ 2 } = 1 \ frac { 9 } { { 16 } } \ Rightarrow { ( x – 1 ) ^ 2 } = \ frac { { 25 } } { { 16 } } = { \ left ( { \ frac { 5 } { 4 } } \ right ) ^ 2 } \ \ \ Rightarrow x – 1 = \ frac { 5 } { 4 } ; x – 1 = – \ frac { 5 } { 4 } \ \ \ Rightarrow x = \ frac { 9 } { 4 } ; x = – \ frac { 1 } { 4 } \ end { array } \ ) .

Ví dụ 6:

So sánh \ ( \ sqrt { 37 } – \ sqrt { 14 } \ ) và \ ( 6 – \ sqrt { 15 } \ )

Bài giải:

Ta có \ ( \ sqrt { 37 } > \ sqrt { 36 } = 6 \ )
\ ( \ sqrt { 14 } < \ sqrt { 15 } \ ) Do đó \ ( \ sqrt { 37 } – \ sqrt { 14 } > \ sqrt { 36 } – \ sqrt { 15 } \ )
Vậy \ ( \ sqrt { 37 } – \ sqrt { 14 } > 6 – \ sqrt { 15 } \ ) .

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 91 92 93 94 95 trang 45 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

Giaibaisgk. com trình làng với những bạn không thiếu chiêu thức giải bài tập phần đại số 7 kèm bài giải chi tiết cụ thể bài 91 92 93 94 95 trang 45 sgk toán 7 tập 1 của bài § 12. Số thực trong chương I – Số hữu tỉ. Số thực cho những bạn tìm hiểu thêm. Nội dung chi tiết cụ thể bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây :
Giải bài 91 92 93 94 95 trang 45 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 91 trang 45 sgk Toán 7 tập 1

Điền chữ số thích hợp vào ô vuông :
a ) – 3,02 < - 3, $ \ square USD 1 ; b ) - 7,5 $ \ square USD 8 > – 7,513
c ) – 0,4 $ \ square USD 854 < – 0,49826 ; d ) - 1, $ \ square USD 0765 < - 1,892

Bài giải:

a) -3,02 < -3,01

b) -7,508 > -7,513

c) – 0,49854 < – 0,49826

d) -1,90765 < – 1,892

Chú ý: Chữ số cần điền được in đậm và gạch chân

2. Giải bài 92 trang 45 sgk Toán 7 tập 1

Sắp xếp những số thực :
USD – 3,2 ; 1 ; – \ frac { 1 } { 2 } ; 7,4 ; 0 ; – 1,5 $
a ) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn .
b ) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của những giá trị tuyệt đối của chúng .

Bài giải:

a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:

USD – 3,2 ; – 1,5 ; – \ frac { 1 } { 2 } ; 0 ; 1 ; 7,4 $

b) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị tuyệt đối của chúng

USD 0 ; – \ frac { 1 } { 2 } ; 1 ; – 1,5 ; – 3,2 ; 7,4 $

3. Giải bài 93 trang 45 sgk Toán 7 tập 1

Tìm USD x USD biết :
a ) $ 3,2. x + ( – 1,2 ). x + 2,7 = – 4,9 $
b ) USD ( – 5,6 ). x + 2,9. x – 3,86 = – 9,8 $

Bài giải:

a) $3,2. x + (-1,2 ). x + 2,7 = – 4,9$

USD ⇔ 2 x = – 4,9 – 2,7 $ $ ⇔ 2 x = – 7,6 $
USD ⇒ x = – 3,8 $

b) $( -5,6 ). x + 2,9. x – 3,86 = – 9,8$

USD ⇔ – 2,7 x = – 9,8 + 3,86 USD
USD ⇔ – 2,7 x = – 5,94 $ $ ⇒ x = 2,2 $

4. Giải bài 94 trang 45 sgk Toán 7 tập 1

Hãy tìm những tập hợp :
a ) Q $ \ cap USD I ; b ) R $ \ cap USD I

Bài giải:

Ta có :

a) $Q \cap I = \varnothing$

b) $R \cap I = I$

5. Giải bài 95 trang 45 sgk Toán 7 tập 1

Tính giá trị biểu thức :
A = – 5,13 : ( 5 $ \ frac { 5 } { 28 } USD – 1 $ \ frac { 8 } { 9 } USD. 1,25 + 1 $ \ frac { 16 } { 63 } $ )
B = ( 3 $ \ frac { 1 } { 3 } USD. 1,9 + 19,5 : 4 $ \ frac { 1 } { 3 } $ ). ( $ \ frac { 62 } { 75 } $ – $ \ frac { 4 } { 25 } $ )

Bài giải:

A = $-5,13 : $($\frac{145}{28}$ – $\frac{17}{9}$. 1,25 + $\frac{79}{63}$)

= USD – 5,13 : USD ( $ \ frac { 145 } { 28 } $ – $ \ frac { 21,25 } { 9 } USD. 1,25 + $ \ frac { 79 } { 63 } $ )
= USD – 5,13 : $ $ \ frac { 57 } { 14 } $ = – $ \ frac { 513 } { 100 } USD : $ \ frac { 57 } { 14 } $
= – $ \ frac { 513 } { 100 } USD. $ \ frac { 14 } { 57 } $
= – $ \ frac { 57. 9 } { 100 } USD. $ \ frac { 2. 7 } { 57 } $
= – $ \ frac { 9 } { 50 }. 7 $ = – $ \ frac { 63 } { 50 } $ $ = – 1,26 $

B = ($\frac{10}{3}$. $\frac{19}{10}$ +$\frac{195}{10}$. $\frac{3}{13}$)($\frac{62 – 4. 3}{75}$)

= ( $ \ frac { 19 } { 3 } USD + $ \ frac { 195. 3 } { 10. 13 } $ ) $ \ frac { 50 } { 75 } $
= $ \ frac { 19. 50 } { 3. 75 } USD + $ \ frac { 195. 3. 50 } { 10. 13. 75 } $
= $ \ frac { 19. 2. 25 } { 3. 3. 25 } USD + $ \ frac { 195. 3. 2. 25 } { 2. 5. 13. 3. 25 } $
= $ \ frac { 38 } { 9 } USD + $ \ frac { 39 } { 13 } $ = $ \ frac { 38 } { 9 } + 3 $ = $ \ frac { 65 } { 9 } $

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm :
Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài 91 92 93 94 95 trang 45 sgk toán 7 tập 1 !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “