articlewriting1

Môn Sử: Việt Nam từ 1919 đến 1930

Sức Khỏe & Làm Đẹp
Trong 6 bài trước, PGS.TS Vũ Quang Hiển đã hướng dẫn những bạn ôn thi phần lịch sử quốc tế. Trong bài 7 này, tất cả chúng ta sẽ mở màn với lịch sử Việt Nam, quá trình 1919 – 1930 .

A. Mục tiêu

– Trình bày được những nét chính của tình hình quốc tế sau cuộc chiến tranh quốc tế thứ nhất có tác động ảnh hưởng tới Việt Nam ( những nước tư bản thắng trận họp tại Véc-xai phân loại lại quốc tế ; bước tăng trưởng mới của trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế ) .

– Trình bày được Nội dung Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ  hai của thực dân Pháp ở Đông Dương, cùng với các chính sách về chính trị, văn hóa và giáo dục.

– Tóm tắt được sự đổi khác về mặt kinh tế tài chính và xã hội Việt Nam ; nghiên cứu và phân tích được vị thế kinh tế tài chính, thái độ chính trị và năng lực cách mạng của mỗi giai cấp, những tầng lớp trong xã hội Việt Nam thời thuộc địa ; rút ra được xích míc đa phần trong xã hội Việt Nam lúc đó .– Trình bày được điều kiện kèm theo lịch sử và những hoạt động giải trí tiêu biểu vượt trội của trào lưu yêu nước : Hoạt động của người Việt Nam yêu nước ở quốc tế ( Trung Quốc và Pháp ), những hoạt động giải trí của tư sản và tiểu tư sản, trào lưu đấu tranh của công nhân .– Nêu được những hoạt động giải trí và nghiên cứu và phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc so với cách mạng Việt Nam .– Trình bày được sự sinh ra, hoạt động giải trí và vai trò của những tổ chức triển khai cách mạng : Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng đảng, Việt Nam Quốc dân đảng .– Phân tích được nguyên do thất bại và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Yên Bái .– Trình bày được sự tăng trưởng của trào lưu công nhân sau Chiến tranh quốc tế thứ nhất– Trình bày được nguyên do và sự Open của ba tổ chức triển khai cộng sản năm 1929 .– Trình bày được thực trạng lịch sử và nội dung Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Phân tích được ý nghĩa sự sinh ra của Đảng .– Phân tích được nội dung Cương lĩnh chính trị tiên phong của Đảng, đặc biệt quan trọng làm rõ tính đúng đắn và phát minh sáng tạo của Cương lĩnh .–. Phân tích được vai trò của Nguyễn Ái Quốc so với cách mạng Việt Nam từ sau Chiến tranh quốc tế thứ nhất đến đầu năm 1930 .– Phân biệt được những khái niệm : lý luận cách mạng giải phóng dân tộc bản địa ; cách mạng tư sản dân quyền, cách mạng thổ địa ( trong Cương lĩnh chính trị tiên phong của Đảng, Luận cương lĩnh chính trị tháng 10-1930 ) ; tự phát, tự giác ( trong trào lưu công nhân ), lực lượng, động lực cách mạng .

B. Nội dung

I. Những chuyển biến về kinh tế và xã  hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

1. Hoàn cảnh quốc tế tác  động đến Việt Nam

– Các nước đế quốc thắng trận phân loại lại quốc tế, thiết lập một trật tự quốc tế mới theo mạng lưới hệ thống Vécxai – Oasinhtơn .

  • Chiến tranh thế giới đã tàn phá, làm cho các nước tư bản gặp nhiều khó khăn, nước Pháp thiệt hại nặng nề.
  • Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông và phong trào công nhân ở các nước phương Tây.
  • Các đảng Cộng sản lần lượt ra đời. Quốc tế Cộng sản được thành lập.

2. Chính sách thống trị và bóc lột của thực dân Pháp ở Việt Nam

* Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai– Mục đích : bù đắp thiệt hại do cuộc chiến tranh gây ra và Phục hồi vị thế kinh tế tài chính của nước Pháp trong quốc tế tư bản chủ nghĩa .– Tăng cường góp vốn đầu tư vốn trên quy mô lớn, vận tốc nhanh vào những nước ở Đông Dương. Trong vòng 6 năm ( 1924 – 1929 ), số vốn góp vốn đầu tư tăng gấp 6 lần so với 20 năm trước cuộc chiến tranh .– Hướng góp vốn đầu tư : công nghiệp và nông nghiệp. Trong nông nghiệp : tập trung chuyên sâu vào đồn điền ( nhất là đồn điền cao su đặc ). Trong công nghiệp : tập trung chuyên sâu khai thác mỏ ( hầu hết là mỏ than ) .– Mở mang một số ít ngành công nghiệp chế biến quặng kẽm, thiếc ; sản xuất tơ, sợi, gỗ, diêm, đường, xay xát … .– Thương nghiệp : ngoại thương có bước tăng trưởng mới. Giao lưu trong nước được tăng cường. Pháp thi hành chủ trương độc chiếm thị trường, dùng hành rào thuế quan để ngăn ngừa hàng nhập từ nước khác .– Giao thông vận tải đường bộ tăng trưởng ( kể cả đường tàu, đường đi bộ và đường thuỷ ), nhằm mục đích ship hàng công cuộc khai thác và mục tiêu quân sự chiến lược. Các tuyến đường sắt xuyên Đông Dương được nối thêm đoạn Đồng Đăng – Na Sầm, Vinh – Đông Hà. Nhiều cảng biển mới được thiết kế xây dựng như Bến Thuỷ, Hòn Gai .– Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy kinh tế tài chính Đông Dương, phát hành tiền giấy, cho vay lãi. Thực dân Pháp còn tăng thuế để bóc lột nhân dân .* Chính sách chính trị, văn hóa truyền thống, giáo dục– Về chính trị : liên tục thi hành chuyên chế, mọi quyền hành đều nằm trong tay thực dân Pháp và tay sai. Bộ máy công an, mật thám, nhà tù liên tục được củng cố đến tận những hương thôn để xâm nhập, trấn áp những làng xã. Đồng thời, chúng cũng thi hành vài cải cách chính trị – hành chính để đối phó với dịch chuyển ở Đông Dương .– Về văn hoá, giáo dục+ Hệ thống giáo dục được lan rộng ra gồm những cấp tiểu học, trung học, cao đẳng, ĐH. Tuy vậy, trường học được mở rất là nhỏ giọt, đa phần Giao hàng cho công cuộc khai thác .+ Cơ sở xuất bản, in ấn ngày càng nhiều, có hàng chục tờ báo bằng chữ Quốc ngữ và chữ Pháp, nhằm mục đích ship hàng cho công cuộc khai thác và thống trị ở Đông Dương. Các trào lưu tư tưởng, khoa học, kĩ thuật, văn hóa truyền thống phương Tây xâm nhập mạnh vào Việt Nam .

3. Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở Việt Nam

a. Chuyển biến về kinh tế tài chính

  • Nền kinh tế tư bản thực dân tiếp tục được mở rộng và trùm lên nền kinh tế phong kiến Việt Nam.
  • Cơ cấu kinh tế Việt Nam có sự chuyển biến, song chỉ mang tính chất cục bộ; chủ yếu vẫn là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, ngày càng bị cột chặt vào kinh tế Pháp.

b. Chuyển biến về giai cấp xã hội– Sự phân hóa giai cấp xã hội Việt Nam diễn ra thâm thúy hơn .+ Địa chủ phong kiến liên tục phân hóa thành ba bộ phận tiểu địa chủ, trung địa chủ và đại địa chủ. Một bộ phận trung, tiểu địa chủ có ý thức chống đế quốc và tay sai. Bộ phận đại địa chủ thường được Pháp sử dụng trong cỗ máy quản lý .+ Giai cấp nông dân chiếm đại đa số trong xã hội Việt Nam ( khoảng chừng 90 % ), bị bị bần cùng hóa không lối thoát. Mâu thuẫn giữa nông dân với đế quốc Pháp và tay sai rất nóng bức. Đây là một động lực của cách mạng .+ Giai cấp tiểu tư sản gồm chủ xưởng, những người kinh doanh nhỏ, học viên, sinh viên, tri thức … tăng nhanh về số lượng, có ý thức dân tộc bản địa dân chủ, chống thực dân Pháp và tay sai. Đặc biệt bộ phận tri thức, học viên, sinh viên rất nhiệt huyết tham gia những cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc bản địa .+ Giai cấp tư sản sinh ra sau cuộc chiến tranh quốc tế thứ nhất, phân hóa thành hai bộ phận tư sản mại bản và tư sản dân tộc bản địa, trong đó tư sản dân tộc bản địa Việt Nam là lực lượng có khuynh hướng dân tộc bản địa và dân chủ .+ Giai cấp công nhân sinh ra trước Chiến tranh quốc tế thứ nhât, ngay trong cuộc khai thác thuộc địa của Pôn Đume với số lượng khoảng chừng 10 vạn, sau cuộc chiến tranh tăng lên 22 vạn ( 1929 ). Công nhân Việt Nam bị thực dân và tư sản áp bức bóc lột, có quan hệ gắn bó tự nhiên với nông dân, được thừa kế truyền thông online yêu nước, sớm chịu tác động ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản, nhanh gọn vươn lên thành động lực can đảm và mạnh mẽ theo khuynh hướng cách mạng tiên tiến và phát triển của thời đại .– Mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng thâm thúy, đa phần là xích míc giữa dân tộc bản địa Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai phản động. Sự phân hóa giai cấp, xích míc xã hội và ảnh hưởng tác động của trào lưu cách mạng quốc tế, nhất là Cách mạng tháng Mười Nga đã thôi thúc trào lưu dân tộc bản địa, dân chủ ở Việt Nam ngày càng tăng trưởng .c. Nhận xét– Sự biến đổi về kinh tế tài chính, nhất là sự đổi khác cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính quyết định hành động sự đổi khác về xã hội, nhất là sự phân hoá giai cấp ngày càng sau sắc, làm cho xã hội Việt Nam có khá đầy đủ những giai cấp của một xã hội tân tiến .– Những giai cấp mới là cơ sở vật chất để tiếp thu những tư tưởng mới vào Việt Nam ( kể cả tư tưởng tư sản và tư tưởng vô sản ), làm cho trào lưu dân tộc bản địa Việt Nam mang những sắc tố mới mà những trào lưu yêu nước trước kia không thể nào có được .– Những giai cấp mới cùng những hệ tư tưởng mới làm Open hai khuynh hướng tư sản và vô sản. Cả hai khuynh hướng đều nỗ lực vươn lên xử lý trách nhiệm giành độc lập dân tộc bản địa do lịch sử đặt ra. Đó chính là cuộc đấu tranh giành quyền chỉ huy duy nhất so với cách mạng Việt Nam. Đây là đặc thù lớn nhất của trào lưu yêu nước Việt Nam trong thời hạn 1919 – 1930 .

II. Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1930

1. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản

Mặc dù còn nhiều hạn chế, nhưng với ý thức dân tộc bản địa, dân chủ, chống đế quốc và chống phong kiến, giai cấp tư sản Việt Nam đã bước lên vũ đài chính trị với một trào lưu yêu nước sôi sục, to lớn, hấp dẫn phần đông quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh nhiều mẫu mã .a. Hoạt động yêu nước của tư sản và tiểu tư sản từ năm 1919 đến năm 1925– Hoạt động của tiểu tư sản+ Năm 1923, 1 số ít người trẻ tuổi yêu nước hoạt động giải trí ở Quảng Châu Trung Quốc – Trung Quốc, trong đó có Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu … lập ra tổ chức triển khai Tâm tâm xã. Năm 1924, Phạm Hồng Thái thực thi mưu sát Toàn quyền Đông Dương Méc-lanh ở Sa Diện ( Quảng Châu Trung Quốc ), tuy không thành công xuất sắc, nhưng đã khuyến khích niềm tin đấu tranh của nhân dân, nhất là những tầng lớp người trẻ tuổi yêu nước .+ Ở trong nước, những tầng lớp tiểu tư sản tri thức sôi sục đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ ; xây dựng 1 số ít tổ chức triển khai chính trị ( như Phục Việt, Hưng Nam, Việt Nam nghĩa đoàn, Thanh niên cao vọng ), xuất bản nhiều tờ báo văn minh ( bằng tiếng Pháp có : An Nam Trẻ, Người nhà quê, Chuông rè, báo bằng tiếng Việt : Hữu Thanh, Đông Pháp thời báo … ). Một số nhà xuất bản như Nam đồng thư xã ( TP.HN ), Cường học thư xã ( TP HCM ), Quan hải tùng thư ( Huế ) … đã phát hành nhiều sách văn minh .+ Một số trào lưu đấu tranh chính trị như cuộc đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu ( 1925 ), truy điệu và để tang Phan Châu Trinh, đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh ( 1926 ). Ngoài ra, tiểu tư sản Việt Nam còn thực thi những hoạt động giải trí văn hoá tân tiến, tuyên truyền tư tưởng tự do dân chủ và cổ vũ lòng yêu nước. Càng về sau, trào lưu của tiểu tư sản càng bị phân hoá mạnh, có bộ phân đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng tư sản, có bộ phận chuyển dần sang khuynh hướng vô sản .– Hoạt động của tư sản :+ Từ năm 1919, tư sản Việt Nam tổ chức triển khai tẩy chay hàng Hoa Kiều, hoạt động “ chấn hưng nội hóa ”, “ bài trừ ngoại hóa ” .+ Năm 1923, một số ít tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì đấu tranh chống độc quyền cảng TP HCM và xuất cảng lúa gạo ở Nam Kì .+ Năm 1923, 1 số ít tư sản và đại địa chủ ở Nam Kì xây dựng Đảng Lập hiến, đưa ra một số ít khẩu hiệu đòi tự do dân chủ, nhằm mục đích tranh thủ quần chúng .– Ngoài ra còn có nhóm Nam phong và nhóm Trung Bắc tân văn hoạt động giải trí ở Bắc Kì, mở những cuộc hoạt động đòi tự do đi lại, tự do ngôn luận, tự do kinh doanh .b. Việt Nam Quốc dân đảng ( 1927 – 1930 )– Sự sinh ra+ Sau cuộc chiến tranh quốc tế thứ nhất, trào lưu dân chủ tư sản liên tục ảnh hưởng tác động vào Việt Nam, đặc biệt quan trọng là chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn, ảnh hưởng tác động đến một bộ phận tư sản dân tộc bản địa và tiểu tư sản Việt Nam .+ Trên cơ sở hạt nhân là nhà xuất bản Nam Đồng thư xã, ngày 25/12/1927, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Phạm Tuấn Tài xây dựng Việt Nam Quốc dân đảng. Đây là tổ chức triển khai đại diện thay mặt cho tư sản dân tộc bản địa theo khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản .– Tôn chỉ mục tiêu :Khi mới xây dựng, đảng chưa có chính cương rõ ràng mà chỉ nêu chung chung là “ trước làm dân tộc bản địa cách mạng, sau làm quốc tế cách mạng ”. Năm 1928, đảng nêu lên chủ nghĩa của đảng là “ chủ nghĩa xã hội dân chủ ”. Mục đích của Đảng là đoàn kết lực lượng để tăng cường cách mạng dân tộc bản địa, thiết kế xây dựng nền dân chủ trực tiếp, giúp sức những dân tộc bản địa bị áp bức .Bản chương trình hành vi của Đảng ( 1929 ) nêu nguyên tắc tư tưởng là “ Tự do – Bình đẳng – Bác ái ”, chương trình gồm 4 thời kỳ, thời kỳ sau cuối là bất hợp tác với nhà nước Pháp và triều đình nhà Nguyễn ; cổ động bãi công, đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền .Việt Nam quốc dân đảng chủ trương thực thi “ cách mạng bằng sắt và máu ” .– Thành phần : tri thức, học viên, giáo viên, công chức, những người làm nghề tự do, một số ít thân hào ở nông thôn, một số ít binh lính người Việt trong quân đội Pháp .– Tổ chức cơ sở trong quần chúng rất ít, địa phận hoạt động giải trí chỉ bó hẹp trong một số ít tỉnh ở Bắc kỳ, ở Trung kỳ và Nam kỳ không đáng kể .– Hoạt động :+ Tháng 2/1929, Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức triển khai ám sát trùm mộ phu Ba danh ở TP.HN. Thực dân Pháp triển khai khủng bố, lực lượng của Đảng và quần chúng bị tổn thất nặng nề. Trước tình thế đó, những cán bộ chỉ huy quyết định hành động triển khai cuộc bạo động ở đầu cuối với ý tưởng sáng tạo “ không thành công xuất sắc cũng thành nhân ” .+ Cuộc khởi nghĩa Yên Bái nổ ra ngày 9/2/1930, TT là thị xã Yên Bái, ở 1 số ít nơi có những hoạt động giải trí phối hợp như Phú Thọ, Sơn Tây, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Thái Bình, TP.HN …, nhưng sau cuối bị quân Pháp phản công và dập tắt .+ Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại kéo theo sự tan rã trọn vẹn của Việt Nam quốc dân đảng, chấm hết vai trò lịch sử của giai cấp tư sản Việt Nam trong trào lưu giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam .c. Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử– Nguyên nhân thất bại+ Giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế tài chính và chính trị nên không đủ sức giữ vững ngọn cờ chỉ huy cách mạng .+ Ngọn cờ tư tưởng tư sản tuy so với người Việt Nam còn rất mới lạ, nhưng không đủ năng lực giúp nhân dân Việt Nam thoát khỏi kiếp nô lệ .+ Giai cấp tư sản Việt Nam còn thiếu một đường lối chính trị đúng đắn và một chiêu thức cách mạng khoa học .+ Tổ chức chính trị của giai cấp tư sản Việt Nam, tiêu biểu vượt trội là Việt Nam quốc dân đảng, rất lỏng lẻo, thiếu cơ sở trong quần chúng, nên không đủ sức chống đỡ trước sự tiến công của đế quốc Pháp .+ Về khách quan, đây là lúc thực dân Pháp đang mạnh, đang củng cố được nền thống trị ở Đông Dương. So sánh lực lượng chưa có lợi cho trào lưu yêu nước, thời cơ cách mạng cũng chưa Open .– Ý nghĩa lịch sử+ Cổ vũ can đảm và mạnh mẽ niềm tin yêu nước của nhân dân Việt Nam, bồi đắp thêm cho chủ nghĩa yêu nước Việt Nam .+ Đào tạo, rèn luyện một đội ngũ những nhà yêu nước cho những trào lưu đấu tranh mới về sau .+ Góp phần khảo nghiệm một con đường cứu nước, chứng tỏ con đường giải phóng dân tộc bản địa theo khuynh hướng tư sản là không thành công xuất sắc .+ Giúp cho những người yêu nước Việt Nam hướng đến một con đường mới, tiếp thu lý luận giải phóng dân tộc bản địa theo khuynh hướng vô sản, làm cho trào lưu yêu nước trở thành một trong những điều kiện kèm theo dẫn đến sự sinh ra của Đảng Cộng sản Việt Nam .

2. Phong trào theo khuynh hướng vô sản

a. Phong trào công nhân– Giai cấp công nhân Việt Nam sinh ra trong lần khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp, sau Chiến tranh quốc tế thứ nhất, ngày càng tăng về số lượng. Dưới tác động ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản, trào lưu công nhân ngày càng tăng trưởng thep phương hướng từ tự phát đến tự giác .– 1919 – 1925 : Đã nổ ra 25 cuộc đấu tranh, tiêu biểu vượt trội :+ Năm 1922, có những cuộc bãi công của công nhân và viên chức những cơ sở công thương tư nhân ở Bắc Kì và công nhân những lò nhuộm ở TP HCM – Chợ Lớn .+ Năm 1924 có những cuộc bãi công của công nhân những xí nghiệp sản xuất dệt, rượu, xay xát ở Tỉnh Nam Định, TP. Hà Nội, Thành Phố Hải Dương .+ Tháng 8 – 1925, thợ máy xưởng Ba Son tại cảng TP HCM bãi công, không chịu sửa chữa thay thế chiến hạm Misơlê của Pháp trước khi chiến hạm này chở lính sang đàn áp trào lưu đấu tranh của nhân dân Trung Quốc. Lần tiên phong trong cuộc đấu tranh này đã Open ý thức giai cấp, ý thức chính trị và niềm tin đoàn kết quốc tế .+ Về tổ chức triển khai, năm 1920, có tổ chức triển khai Công hội bí hiểm do Tôn Đức Thắng sáng lập ở TP HCM .+ Nhận xét :Phong trào công nhân có bước tăng trưởng mới so với trước Chiến tranh quốc tế thứ nhất : hình thức bãi công đã trở nên phổ cập hơn, qui mô lớn hơn và thời hạn dài hơn .Tuy nhiên khẩu hiệu đấu tranh đa phần vẫn là kinh tế tài chính. Giai cấp công nhân Việt Nam chưa ý thức được thiên chức lịch sử của mình, còn thiếu một tổ chức triển khai chỉ huy thống nhất và một đường lối chính trị đúng đắn. Phong trào vẫn còn dừng ở trình độ tự phát và còn nhờ vào vào trào lưu yêu nước nói chung .– 1926 – 1929+ Tháng 6 – 1925, Hội Việt Nam cách mạng người trẻ tuổi được xây dựng. Thông qua những hoạt động giải trí của tổ chức triển khai này, trào lưu công nhân ngày càng tăng trưởng mạnh .+ Trong hai năm 1926 – 1927, nổ ra khoảng chừng 20 cuộc bãi công, sôi sục nhất là trào lưu công nhân đồn điền .+ Năm 1928, sau khi có chủ trương “ vô sản hoá ”, nhiều cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng người trẻ tuổi đã đi vào nhà máy sản xuất, hầm mỏ, đồn điền, cùng hoạt động và sinh hoạt và lao động với công nhân để tuyên truyền hoạt động cách mạng, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân, làm cho trào lưu công nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng .+ Trong hai năm 1928 – 1929, có khoảng chừng 40 cuộc bãi công của công nhân nổ ra từ Bắc chí Nam, nhất là ở những TT kinh tế tài chính, chính trị .+ Về tổ chức triển khai : Tại nhiều xí nghiệp sản xuất, xí nghiệp sản xuất, sự chỉ huy của tổ chức triển khai Hội Việt Nam cách mạng người trẻ tuổi hay Tân Việt cách mạng đảng được lan rộng ra. Công hội Nam Kì đã bắt liên lạc với Tổng liên đoàn lao động Pháp để tranh thủ sự ủng hộ quốc tế so với trào lưu công nhân Việt Nam .

+ Điều đáng chú ý là trong phong trào, những khẩu hiệu kinh tế được kết hợp chặt chẽ với các khẩu hiệu chính trị; có sự liên kết của công nhân nhiều nhà máy, nhiều địa phương, nhiều ngành kinh tế.

+ Nhận xét :Giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng giác ngộ về chính trị, ý thức giai cấp ngày càng rõ ràng, đang đi dần vào cuộc đấu tranh có tổ chức triển khai .Phong trào công nhân đang chuyển biến can đảm và mạnh mẽ từ tự phát đến tự giác, có sức quy tụ và đứng vị trí số 1 trào lưu yêu nước nói chung .* Ý nghĩa :– Phong trào công nhân ngày càng tăng trưởng tạo cơ sở để tiếp thu ánh sáng của thời đại, nhất là lí luận giải phóng dân tộc bản địa của Nguyễn Ái Quốc .– Sự tăng trưởng của trào lưu công nhân nói riêng, trào lưu yêu nước nói chung đặt ra nhu yếu phải có sự chỉ huy của một Đảng Cộng sản. Yêu cầu đó ảnh hưởng tác động vào những tổ chức triển khai Hội Việt Nam Cách mạng người trẻ tuổi và Tân Việt cách mạng đảng, dẫn đến cuộc đấu tranh nội bộ và sự phân hoá tích cực trong những tổ chức triển khai này, hình thành nên ba tổ chức triển khai cộng sản ở Việt Nam, và sau cuối là sự thống nhất những tổ chức triển khai đó thành Đảng Cộng sản Việt Nam .– Đảng Cộng sản Việt Nam sinh ra đầu năm 1930 là mẫu sản phẩm của sự phối hợp chủ nghĩa Mác – Lênin và lý luận cách mạng giải phóng dân tộc bản địa của Nguyễn Ái Quốc với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước của nhân dân Việt Nam sục sôi trong 20 năm đầu thế kỷ XX .b. Sự sinh ra và hoạt động giải trí của Hội Việt Nam Cách mạng người trẻ tuổi ( 1925 – 1929 )– Sự xây dựng+ Sau cuộc chiến tranh quốc tế thứ nhất có nhiều người trẻ tuổi tri thức, tiểu tư sản yêu nước sang Trung Quốc hoạt động giải trí cứu nước, tuy nhiên họ chưa có phương hướng chính trị đúng đắn, vì vậy họ rất cần được trang bị về lý luận cách mạng .+ Tháng 11/1924, Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu Trung Quốc ( Trung Quốc ), liên lạc với những người Việt Nam yêu nước. Tại đây Người chọn một số ít người trẻ tuổi tích cực trong Tâm tâm xã để tổ chức triển khai thành nhóm Cộng sản đoàn ( 2/1925 ) .+ Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng người trẻ tuổi. Đây là một tổ chức triển khai yêu nước có khuynh hướng cộng sản, một bước chuẩn bị sẵn sàng có ý nghĩa quyết định hành động về tổ chức triển khai cho sự sinh ra của Đảng Cộng sản Việt Nam .– Tôn chỉ mục tiêu : tổ chức triển khai và chỉ huy quần chúng đấu tranh, đánh đổ đế quốc để giải phóng dân tộc bản địa .– Hoạt động+ Xây dựng mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai ở khắp nơi trong nước. Cơ quan chỉ huy cao nhất là Tổng bộ, xuống kì bộ, cơ sở là chi bộ. Năm 1928, Hội có gần 300 hội viên, năm 1929 có 1700 hội viên .+ Mở những lớp giảng dạy chính trị, đào tạo và giảng dạy cán bộ. Hội phái người về trong nước đưa những người yêu nước sang Quảng Châu Trung Quốc ( Trung Quốc ) dự những lớp huấn luyện và đào tạo chính trị của Nguyễn Ái Quốc. Đa số là học viên, sinh viên, tri thức Việt Nam yêu nước. Họ học làm cách mạng, học cách hoạt động giải trí bí hiểm. Sau khi dự những lớp đào tạo và giảng dạy này, một số ít được gửi đi học ở Liên Xô, một số ít khác vào học ở trường Quân sự Hoàng Phố, còn phần nhiều trở về nước hoạt động giải trí .+ Tuyên truyền lí luận cách mạng giải phóng dân tộc bản địa theo khuynh hướng vô sản trong nhân dân Việt Nam, trải qua báo Thanh niên và tác phẩm Đường kách mệnh, góp thêm phần quan trọng vào việc chuẩn bị sẵn sàng điều kiện kèm theo về tư tưởng chính trị cho sự xây dựng Đảng Cộng sản. Cuối năm 1928, sau khi có chủ trương “ vô sản hoá ” nhiều cán bộ của hội đã đi sâu vào những nhà máy sản xuất, xí nghiệp sản xuất, đồn điền … cùng lao động và sống với công nhân để tuyên truyền cách mạng .+ Đấu tranh trong nội bộ để xây dựng Đảng Cộng sản : Trước sự tăng trưởng của trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước, yên cầu phải có sự chỉ huy của một Đảng Cộng sản. Trong nội bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã diễn ra cuộc đấu tranh, dẫn đến sự phân hóa tích cực, hình thành nên hai tổ chức triển khai cộng sản : Đông Dương cộng sản đảng ( 6-1929 ) và An nam cộng sản đảng ( 8-1929 ) .– Vai trò của Hội Việt Nam cách mạng người trẻ tuổi so với cách mạng Việt Nam :+ Việc truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc bản địa về Việt Nam đã từng bước xử lý thực trạng khủng hoảng cục bộ về đường lối cứu nước đầu thế kỷ XX ;+ Làm cho giai cấp công nhân ngày càng giác ngộ, trào lưu công nhân ngày càng tăng trưởng theo hướng vươn lên một trào lưu tự giác ; làm cho khuynh hướng vô sản ngày càng chiếm lợi thế trong trào lưu dân tộc bản địa Việt Nam .+ Góp phần sẵn sàng chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức triển khai, tạo điều kiện kèm theo chín muồi cho sự sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam .c. Hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc 1911 – 1930* Hoạt động tìm đường cứu nước 1911 – 1920– Trong toàn cảnh thời đại sau Chiến tranh quốc tế thứ nhất, khi sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa đang lam vào “ tình hình đen tối tưởng như không có đường ra ”, ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng TP HCM đi tìm đường cứu nước .– Từ năm 1911 đến năm 1917, Người đến nhiều nhiều lục địa và vương quốc trên quốc tế, nhất là ba nước tư bản tăng trưởng ( Anh, Pháp, Mĩ ). Từ thực tiễn lịch sử, Người nhận thấy ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn tệ, gian ác ; ở đâu những người lao động cũng bị áp bức, bóc lột dã man .– Đầu tháng 12/1917, Nguyễn Ái Quốc từ Anh trở lại Pháp, ở đây Người nhiệt huyết hoạt động giải trí trong trào lưu yêu nước của Việt kiều và trở thành nhân vật chỉ huy chủ chốt của Hội người Việt Nam yêu nước ở Pari .– Đầu năm 1919, Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng Xã hội Pháp vì đây là tổ chức triển khai chính trị tân tiến duy nhất ở Pháp lúc đó .– Tháng 6/1919, thay mặt đại diện cho những người Việt Nam yêu nước, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vecxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam, đòi những tự do, dân chủ, quyền bình đẳng cho dân tộc bản địa. Mặc dù không được gật đầu, nhưng nó là đòn tiến công trực diện tiên phong của Nguyễn Ái Quốc vào bọn đế quốc, có tiếng vang lớn tại Pháp, về Việt Nam và trên quốc tế. Người Kết luận : Muốn được giải phóng, những dân tộc bản địa chỉ hoàn toàn có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình .– Giữa tháng 7/1920, khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố thuộc địa của V.I. Lênin, Nguyễn Ái Quốc chứng minh và khẳng định : “ Đây là cái thiết yếu cho tất cả chúng ta. Đây là con đường giải phóng cho chuíng ta ” .– Tháng 12/1920, tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp ( họp tại Tua ), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu ưng ý gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia xây dựng Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản Việt Nam tiên phong. Sự kiện này ghi lại bước ngoặt quyết định hành động trong cuộc sống hoạt động giải trí của Nguyễn Ái Quốc .Như vậy, sau khoảng chừng 10 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã phát hiện chủ nghĩa Mác – Lênin và xác lập được con đường giải phóng dân tộc bản địa theo khuynh hướng vô sản, mở đường xử lý thực trạng khủng hoảng cục bộ về đường lối cứu nước đầu thế kỷ XX .* Hoạt động của Người trong những năm từ 1921 – 1930– Sau khi tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, Nguyễn Ái Quốc ra sức hoạt động giải trí để kiến thiết xây dựng và truyền bá lý luận cách mạng giải phóng dân tộc bản địa theo khyunh hướng vô sản vào Việt Nam, đồng thời tích cực chuẩn bị sẵn sàng điều kiện kèm theo về tư tưởng chính trị và tổ chức triển khai cho sự xây dựng Đảng Cộng sản ở Việt Nam .– Hoạt động ở Pháp ( 1921 – 1923 ) :+ Nguyễn Ái Quốc cùng với 1 số ít người yêu nước của những nước trong khối thuộc địa Pháp thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ( 1921 ). Cơ quan ngôn luận của Hội là báo Người cùng khổ do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút .+ Người viết bài cho nhiều báo : Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp, Đời sống công nhân của Tổng Liên đoàn lao động Pháp. Đặc biệt, người viết tác phẩm Bản án chính sách thực dân Pháp ( được xuất bản lần tiên phong tại Pari năm 1925 ) .– Hoạt động ở Liên Xô ( 1923 – 1924 ) :+ Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự đại hội Quốc tế Nông dân ( 10/1923 ) và được bầu vào Ban chấp hành của Hội .+ Người vừa nghiên cứu và điều tra, học tập, vừa viết bài cho báo Sự thật của Đảng Cộng sản Liên Xô, tạp chí Thư tín quốc tế của Quốc tế Cộng sản .+ Tại Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc chứng minh và khẳng định vị trí kế hoạch của cách mạng thuộc địa, mối quan hệ giữa trào lưu công nhân ở những nước đế quốc với trào lưu cách mạng ở những nước thuộc địa, về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở những nước thuộc địa .– Hoạt động ở Trung Quốc và Đông Bắc Xiêm ( 1924 – 1929 ) :+ Ngày 11/11/1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu Trung Quốc Trung Quốc để trực tiếp huấn luyện và đào tạo cán bộ, kiến thiết xây dựng tổ chức triển khai cách mạng, truyền bá lý luận cách mạng giải phóng dân tộc bản địa vào Việt Nam .+ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn 1 số ít người trẻ tuổi trong Tâm tâm xã để tổ chức triển khai thành nhóm Cộng sản đoàn ( 2/1925 ) làm nòng cốt để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng người trẻ tuổi ( 6-1925 ) nhằm mục đích sẵn sàng chuẩn bị điều kiện kèm theo tiến tới xây dựng Đảng Cộng sản ; xuất bản báo Thanh niên để tuyên truyền tư tưởng cách mạng cho quần chúng .+ Nguyễn Ái Quốc mở nhiều lớp đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy cán bộ. Từ năm 1925 đến năm 1927 đã huấn luyện và đào tạo được 75 người. Những bài giảng của Người được xuất bản thành cuốn Đường kách mệnh ( 1927 ) .– Những năm 1928 – 1929, Người còn hoạt động giải trí ở Đông Bắc Xiêm, tuyên truyền lý luận cách mạng và tổ chức triển khai Việt kiều yêu nước .– Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc dữ thế chủ động triệu tập Hội nghị hợp nhất những nhóm cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Người soạn thảo ra Cương lĩnh chính trị tiên phong của Đảng ( gồm có Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt ), được Hội nghị trải qua .* Vai trò của Nguyễn Ái Quốc so với cách mạng Việt Nam ( 1919 – 1930 ) :– Vai trò mở đưởng để xử lý thực trạng khủng hoảng cục bộ về đường lối cứu nước đầu thế kỷ XX ( xác lập được con đường cứu nước mới ) .– Vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị sẵn sàng điều kiện kèm theo cho sự sinh ra Đảng Cộng sản Việt NamLí luận cách mạng giải phóng dân tộc bản địa, được truyền bá vào Việt Nam, đã thôi thúc trào lưu dân tộc bản địa tăng trưởng, là sự sẵn sàng chuẩn bị điều kiện kèm theo về tư tưởng chính trị cho sự sinh ra của Đảng .Việc thành lập Hội Việt Nam cách mạng người trẻ tuổi và giảng dạy cán bộ cho cách mạng Việt Nam là sự sẵn sàng chuẩn bị điều kiện kèm theo về tổ chức triển khai cho sự xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam về sau .– Vai trò quyết định hành động thành công xuất sắc của Hội nghị hợp nhất những tổ chức triển khai cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam, chấm hết thực trạng khủng hoảng cục bộ về chỉ huy cách mạng .

4. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

a. Sự sinh ra của ba tổ chức triển khai cộng sản năm 1929– Đến năm 1929, trào lưu đấu tranh của công nhân, nông dân, tiểu tư sản và những những tầng lớp nhân dân yêu nước kết thành một làn sóng dân tộc bản địa dân chủ ngày càng can đảm và mạnh mẽ, đặt ra nhu yếu phải có sự chỉ huy của một Đảng Cộng sản .– Yêu cầu trên tác động ảnh hưởng vào những tổ chức triển khai tiền cộng sản, dẫn đến cuộc đấu tranh nội bộ và sự phân hoá tích cực trong những tổ chức triển khai này, hình thành nên ba tổ chức triển khai cộng sản ở Việt Nam .– Tháng 3/1929, tại số 5D, Hàm Long ( Thành Phố Hà Nội ) những người tiên tiến và phát triển của Hội Việt Nam cách mạng người trẻ tuổi ở Bắc Kì lập ra chi bộ cộng sản tiên phong. Chi bộ mở cuộc hoạt động để xây dựng một đảng cộng sản nhằm mục đích thay thế sửa chữa Hội Việt Nam Cách mạng người trẻ tuổi .– Tháng 5/1929, tại Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng người trẻ tuổi họp tại Hương Cảng ( Trung Quốc ), đoàn đại biểu Bắc Kì đưa ra yếu tố xây dựng đảng cộng sản, tuy nhiên không được đồng ý, nên rút khỏi Đại hội về nước .– Ngày 17/6/1929, đại biểu những tổ chức triển khai cơ sở cộng sản ở miền Bắc họp đại hội thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, trải qua Tuyên ngôn, Điều lệ, ra báo Búa liềm, kiến thiết xây dựng cơ sở ở khắp nơi trong cả nước .– Tháng 8/1929. những cán bộ chỉ huy tiên tiến và phát triển trong Tổng bộ và Kì bộ Nam Kì quyết định hành động xây dựng An Nam Cộng sản đảng. Đảng có một chi bộ hoạt động giải trí ở Trung Quốc, 1 số ít chi bộ hoạt động giải trí ở Nam Kì. Tờ báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của đảng .– Tháng 9/1929 những thành viên trong Tân Việt Cách mạng đảng công bố thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn, thiết kế xây dựng nhiều chi bộ ở Trung Kì, Bắc Kỳ và cả Nam Kỳ .– Nhận xét :+ Sự sinh ra ba tổ chức triển khai cộng sản là một xu thế khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam .+ Các tổ chức triển khai cộng sản đều tích cực chỉ huy trào lưu đấu tranh của quần chúng, làm làm cho trào lưu tăng trưởng mạnh hơn .+ Nhưng ba tổ chức triển khai lại hoạt động giải trí riêng rẽ với nhau, làm cho lực lượng và sức mạnh của cách mạng bị phân tán. Điều đó không có lợi cho trào lưu cách mạng .b. Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam– Hoàn cảnh lịch sử+ Năm 1929, ba tổ chức triển khai cộng sản sinh ra và tích cực chỉ huy quần chúng đấu tranh. Tuy nhiên, những tổ chức triển khai đó hoạt động giải trí riêng rẽ, tranh giành tác động ảnh hưởng của nhau làm cho trào lưu cách mạng trong cả nước có rủi ro tiềm ẩn bị chia rẽ lớn. Tình hình đó đặt ra nhu yếu cấp thiết là phải thống nhất những tổ chức triển khai thành một đảng .+ Với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản có quyền quyết định hành động mọi yếu tố của cách mạng Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc dữ thế chủ động triệu tập đại biểu của Đông Dương cộng sản đảng và An Nam cộng sản đảng để bàn về việc thống nhất đảng. Hội nghị mở màn họp ngày 6/1/1930 tại Cửu Long ( Hương Cảng – Trung Quốc ) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì .– Nội dung Hội nghị+ Thảo luận và nhất trí quan điểm của Nguyễn Ái Quốc là thống nhất thành một đảng cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam .+ Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đó là Cương lĩnh chính trị tiên phong của Đảng, có giá trị lí luận và thực tiễn lâu dài hơn so với cách mạng Việt Nam .+ Vạch kế hoạch hợp nhất những tổ chức triển khai cộng sản trong nước và xây dựng Ban chấp hành TW lâm thời .+ Nhân dịp Đảng sinh ra, Nguyễn Ái Quốc ra lời lôi kéo công nhân, nông dân, binh lính, người trẻ tuổi, học viên, anh chị em bị áp bức bóc lột đấu tranh .Hội nghị có ý nghĩa như một đại hội xây dựng Đảng. Ngày 24/2/1930 theo ý kiến đề nghị của Đông Dương Cộng sản liên đoàn, tổ chức triển khai này được gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam .– Nội dung Cương lĩnh chính trị tiên phong của Đảng+ Xác định đường lối kế hoạch của cách mạng Việt Nam là làm “ tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản ” .+ Nhiệm vụ trong quy trình tiến độ cách mạng trước mắt là : đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và phản cách mạng làm cho nước Việt Nam được độc lập tự do ; lập chính phủ nước nhà công nông binh ; tổ chức triển khai quân đội công nông, tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc ; tịch thu ruộng đất của đế quốc và phản cách mạng chia cho dân cày nghèo .+ Lực lượng cách mạng là : Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tri thức. Đối với phú nông, trung tiểu địa chủ và tư bản phải tận dụng hoặc trung lập .+ Lãnh đạo cách mạng : Đảng cộng sản Việt Nam, đội quân tiên phong của giai cấp vô sản sẽ giữ vai trò chỉ huy cách mạng .+ Về quan hệ với cách mạng quốc tế : Đảng phải liên lạc với những dân tộc bản địa bị áp bức và giai cấp vô sản quốc tế, nhất là giai cấp vô sản Pháp .– Nhận xét :+ Cương lĩnh chính trị tiên phong của Đảng là một cương lĩnh giải phóng dân tộc bản địa phát minh sáng tạo, tích hợp đúng đắn yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố giai cấp. Độc lập tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này .+ Đảng cộng sản Việt Nam sinh ra là tác dụng tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc bản địa và giai cấp của nhân dân Việt Nam. Đảng là mẫu sản phẩm của sự phối hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin và lý luận cách mạng giải phóng dân tộc bản địa của Nguyễn Ái Quốc với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước Việt Nam .– Ý nghĩa sự sinh ra của Đảng : Việc xây dựng Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc bản địa của nhân dân Việt Nam được đặt dưới sự chỉ huy duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng có đường lối cách mạng khoa học và phát minh sáng tạo, có tổ chức triển khai ngặt nghèo, có đội ngũ cán bộ đảng viên kiên trung nguyện suốt đời quyết tử cho lý tưởng Đảng, vì độc lập dân tộc bản địa và tự do cho nhân dân .+ Sự sinh ra của Đảng với tổ chức triển khai thống nhất và cương lĩnh chính trị đúng đắn đã chấm hết thực trạng khủng hoảng cục bộ về chỉ huy cách mạng lê dài mấy chục năm đầu thế kỷ XX. Từ đây cách mạng Việt Nam bước lên một con đường mới, con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa và hướng tới chủ nghĩa xã hội .+ Đảng cộng sản Việt Nam sinh ra chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức chỉ huy cách mạng. Phong trào công nhân Việt Nam từ đây trọn vẹn trở thành một trào lưu tự giác .+ Sự chỉ huy của đảng làm cho cách mạng Việt Nam thực sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng quốc tế. Từ đây nhân dân Việt Nam tham gia vào sự nghiệp cách mạng quốc tế một cách có tổ chức triển khai .+ Đảng sinh ra là sự sẵn sàng chuẩn bị tất yếu tiên phong có ý nghĩa quyết định hành động cho những bước tăng trưởng tiếp theo của lịch sử dân tộc bản địa Việt Nam. Đó là tác nhân số 1 bảo vệ mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam .

C. Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Vì sao sau Chiến tranh quốc tế thứ nhất, thực dân Pháp thực thi cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương ? Nêu tác động ảnh hưởng của cuộc khai thác đó so với tình hình kinh tế tài chính và xã hội Việt Nam .Câu 2. Phân tích nguyên do thất bại và ý nghĩa lịch sử của trào lưu yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam từ sau Chiến tranh quốc tế thứ nhất đến đầu năm 1930 .Câu 3. Khái quát những khuynh hướng mới trong trào lưu dân tộc bản địa dân chủ Việt Nam từ sau Chiến tranh quốc tế thứ nhất đến đầu năm 1930 .Câu 4. Trình bày điều kiện kèm theo lịch sử và sự tăng trưởng của trào lưu công nhân Việt Nam từ sau Chiến tranh quốc tế thứ nhất đến năm 1929. Nêu ý nghĩa của trào lưu công nhân so với cách mạng Việt Nam .Câu 5. Phân tích điều kiện kèm theo lịch sử và đặc thù của trào lưu dân tộc bản địa Việt Nam từ sau Chiến tranh quốc tế thứ nhất đến đầu năm 1930 .Câu 6. Tóm tắt quy trình chuẩn bị sẵn sàng điều kiện kèm theo về tư tưởng chính trị và tổ chức triển khai cho sự xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam .Câu 7. Trình bày sự sinh ra, hoạt động giải trí và nhìn nhận vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng người trẻ tuổi so với cách mạng Việt Nam .

Câu 8. Hãy làm sáng tỏ tính đúng đắn và sáng tạo trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 9. Bằng những sự kiện lịch sử tinh lọc, hãy làm sáng tỏ vai trò của Nguyễn Ái Quốc so với cách mạng Việt Nam trong thời hạn từ sau Chiến tranh quốc tế thứ nhất đến năm 1930 .Câu 10. Chứng minh rằng : Đảng Cộng sản Việt Nam sinh ra là tác dụng của cuộc đấu tranh dân tộc bản địa và giai cấp kinh khủng của nhân dân Việt Nam, là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử trong ba thập niên đầu thế kỉ XX .Câu 11. Hãy lập bảng thống kê những tài liệu phản ánh lí luận giải phóng dân tộc bản địa của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 20 của thế kỷ XX theo mẫu sau :

Nơi viết tài liệu Thời gian Tên tài liệu
Pháp
Liên Xô
Trung Quốc