articlewriting1

200 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng lớp 11 có đáp án | Trắc nghiệm GDQP 11 có đáp án

Giải bài tập

200 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng lớp 11 có đáp án | Trắc nghiệm GDQP 11 có đáp án

Bộ 200 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng lớp 11 có đáp án, tinh lọc giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm GDQP 11 để đạt điểm cao trong bài thi môn Giáo dục quốc phòng 11 .

Mục lục câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 1 có đáp án

Câu 1. Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có mấy bước?

A. 4 bước.

B. 2 bước .
C. 3 bước .
D. 1 bước .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A 

Câu 2. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang

A. tập hợp => điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán .
B. điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => tập hợp => giải tán .
C. tập hợp => chỉnh đốn hành ngũ => điểm số => giải tán .
D. điểm số => tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 3. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang

A. tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán .
B. điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => tập hợp => giải tán .
C. điểm số => chỉnh đốn hành ngũ => giải tán .
D. điểm số => tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 4. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang .
B. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang .
C. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc .
D. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 5. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang .
B. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang .
C. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc .
D. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 6. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang .
B. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang .
C. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc .
D. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 7. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang .
B. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang .
C. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc .
D. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 8. So với đội hình tiểu đội 1 hàng dọc, đội hình tiểu đội 2 hàng dọc không thực hiện bước nào dưới đây?

A. Tập hợp .
B. Điểm danh .
C. Chỉnh đốn hàng ngũ .
D. Giải tán .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 9. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình trung đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình trung đội 1 hàng ngang .
B. Đội hình trung đội 2 hàng ngang .
C. Đội hình trung đội 1 hàng dọc .
D. Đội hình trung đội 2 hàng dọc .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 10. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình trung đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình trung đội 1 hàng ngang .
B. Đội hình trung đội 2 hàng ngang .
C. Đội hình trung đội 3 hàng ngang .
D. Đội hình trung đội 1 hàng dọc .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 11. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình trung đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình trung đội 1 hàng ngang .
B. Đội hình trung đội 2 hàng ngang .
C. Đội hình trung đội 1 hàng dọc .
D. Đội hình trung đội 2 hàng dọc .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 12. Trong đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, tiểu đội trưởng đứng ở vị trí nào?

A. Chính giữa đội hình, cách đội hình 3 – 5 bước .
B. Chếch về bên trái, cách đội hình từ 3 – 5 bước .
C. Chếch về bên phải, cách đội hình từ 3 – 5 bước .
D. Liền kề phía bên trái chiến sỹ mang số hiệu 01 .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 13. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình trung đội nào?

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

A. Đội hình trung đội 1 hàng ngang .
B. Đội hình trung đội 2 hàng ngang .
C. Đội hình trung đội 2 hàng dọc .
D. Đội hình trung đội 3 hàng dọc .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 14. Trong đội hình tiểu đội 1 hàng dọc, tiểu đội trưởng đứng ở vị trí nào?

A. Chính giữa đội hình, cách đội hình 3 – 5 bước .
B. Chếch về bên trái, cách đội hình từ 3 – 5 bước .
C. Chếch về bên trái, cách đội hình từ 3 – 5 bước .
D. Liền kề phía bên trái chiến sỹ mang số hiệu 01 .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 15. Trong đội hình trung đội 1 hàng ngang, trung đội trưởng đứng ở vị trí nào?

A. Chính giữa đội hình, cách đội hình 3 – 5 bước .
B. Chính giữa đội hình, cách đội hình 5 – 8 bước .
C. Chếch về bên trái, cách đội hình từ 3 – 5 bước .
D. Chếch về bên trái, cách đội hình từ 5 – 8 bước .

Hiển thị đáp án

Đáp án B

………………………………
………………………………

………………………………

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 2 có đáp án

Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng sự cần thiết ban hành luật nghĩa vụ quân sự?

A. Kế thừa và phát huy truyền thống cuội nguồn yêu nước của nhân dân Nước Ta .
B. Tạo điều kiện kèm theo cho công dân làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc Nước Ta .
C. Đáp ứng nhu yếu kiến thiết xây dựng quân đội trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa .
D. Phục vụ tiềm năng kiến thiết xây dựng quân đội hùng mạnh số 1 khu vực châu Á .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 2. Kế thừa và phát huy chế độ tình nguyện tòng quân, miền Bắc Việt Nam bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự từ năm nào?

A. Năm 1960 .
B. Năm 1976 .
C. Năm 1976 .
D. Năm 1986 .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 3. Ở Việt Nam, chế độ nghĩa vụ quân sự được thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm nào?

A. Năm 1960 .
B. Năm 1976 .
C. Năm 1976 .
D. Năm 1986 .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 4. Cấu trúc Luật nghĩa vụ quân sự 2005 của Việt Nam bao gồm:

A. Lời ra mắt, 10 chương, 70 điều .
B. Lời nói đầu, 11 chương, 71 điều .
C. Thư ngỏ, 12 chương, 72 điều .
D. Lời hiệu triệu, 13 chương, 73 điều .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 5. Ở Việt Nam, theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự trong độ tuổi từ

A. 15 đến 45 tuổi .
B. 20 đến 50 tuổi .
C. 18 đến 45 tuổi .
D. 18 đến 25 tuổi .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 6. Ở Việt Nam, theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, độ tuổi phục vụ tại ngũ của công dân là từ

A. 15 đến hết 45 tuổi .
B. 20 đến hết 50 tuổi .
C. 18 đến hết 45 tuổi .
D. 18 đến hết 25 tuổi .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 7. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nghĩa vụ của quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị?

A. Nêu cao ý thức cẩn trọng cách mạng, sẵn sàng chuẩn bị hi sinh để bảo vệ Tổ quốc Nước Ta .
B. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước .
C. Kiên quyết bảo vệ gia tài xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng con người và gia tài của nhân dân .
D. Chỉ cần chấp hành điều lệnh, điều lệ của Quân đội ; không chăm sóc đến pháp luật .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 8. Ở Việt Nam, đối tượng nào dưới đây không được thực hiện nghĩa vụ quân sự?

A. Công dân là phái mạnh .
B. Công dân là phái đẹp .
C. Người đang bị giam giữ .
D. Người theo đạo Công giáo .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 9. Ở Việt Nam, trong thời bình, công dân nữ trong trong độ tuổi bao nhiêu có trách nhiệm đăng kí nghĩa vụ quân sự?

A. 18 tuổi đến 45 tuổi .
B. 20 tuổi đến 45 tuổi .
C. 18 tuổi đến 40 tuổi .
D. 20 tuổi đến 40 tuổi .

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Câu 10. Theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là

A. 17 tháng .
B. 18 tháng .
C. 19 tháng .
D. 20 tháng .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 11. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan và binh sĩ chuyên môn kĩ thuật do quân đội đào tạo, hạ sĩ quan và binh lính trên tàu hải quân là

A. 21 tháng .
B. 22 tháng .
C. 23 tháng .
D. 24 tháng .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 12. Công dân nam thuộc trường hợp nào dưới đây không được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình?

A. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang ship hàng tại ngũ .
B. Công dân đi du học ở quốc tế có thời hạn huấn luyện và đào tạo dưới 6 tháng .
C. Học sinh học tập theo chương trình giáo dục tiếp tục cấp trung học cơ sở .
D. Học viên là hạ sĩ quan, binh sĩ đang học tập tại những trường quân đội .

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Câu 13. Công dân thuộc trường hợp nào dưới đây không được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình?

A. Con của liệt sĩ, con của thương – thương bệnh binh hạng một .
B. Một người anh hoặc em trai của liệt sĩ .
C. Con trai / gái của thương – thương bệnh binh hạng ba .
D. Cán bộ viên chức đã ship hàng trên 24 tháng ở vùng sâu, vùng xa .

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Câu 14. Hạ sĩ quan và binh sĩ khi xuất ngũ sẽ được hưởng trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp tạo việc làm tương đương với

A. 6 tháng lương cơ bản .
B. 12 tháng lương cơ bản .
C. 18 tháng lương cơ bản .
D. 24 tháng lương cơ bản .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 15. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ từ tháng thứ mấy thì được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng?

A. Từ tháng thứ 22 trở đi .
B. Từ tháng thứ 25 trở đi .
C. Từ tháng thứ 27 trở đi .
D. Từ tháng thứ 30 trở đi .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

………………………………
………………………………
………………………………
Trên đây tóm tắt nội dung 1 số ít câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng lớp 11 có đáp án, để xem không thiếu mời bạn vào từng bài ở trên !

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.