articlewriting1

Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim phút dài 15cm tốc độ góc của kim phút là

Giải bài tập

Đáp án B

+ Ta có :- Chu kì của kim giờ : Th = 12 h = 12.60.60 = 43200 s- Chu kì của kim phút : Tm = 60 m = 60.60 = 3600 s+ Tốc độ góc của :- Kim giờ : ωh = 2 πTh = 2 π43200 = 1,45. 10 − 4 ( rad / s )- Kim phút : ωm = 2 πTm = 2 π3600 = 1,74. 10 − 3 ( rad / s )
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! Số câu hỏi : 10

Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10 cm, kim phút dài 15 cm. Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là:
A. 1,52.10-4 rad/s ; 1,82.10-3 rad/s.
B. 1,45.10-4 rad/s ; 1,74.10-3 rad/s.
C. 1,54.10-4 rad/s ; 1,91.10-3 rad/s.
D. 1,48.10-4 rad/s ; 1,78.10-3 rad/s.

Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10 cm, kim phút dài 15 cm. Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là :

A. 1, 52. 10 – 4  rad/s ; 1, 82. 10 – 3 rad/s.

B. 1, 45. 10 – 4  rad/s ; 1, 74. 10 – 3  rad/s.

C. 1, 54. 10 – 4  rad/s ; 1, 91. 10 – 3  rad/s

D. 1, 48. 10 – 4 rad/s ; 1, 78. 10 – 3  rad/s

Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10 cm, kim phút dài 15 cm. Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là : A. 1,52. 10 − 4 rad / s ; 1,82. 10 − 3 rad / s B. 1,45. 10 − 4 rad / s ; 1,74. 10 − 3 rad / s C. 1,54. 10 − 4 rad / s ; 1,91. 10 − 3 rad / s. Cho rằng kim quay đều. Tốc độ dài và vận tốc góc của kim phút lần lượt là : B. 0, 348 m m / s ; 1, 74. 10 – 3 r a d / s Một đồng hồ có kim giờ dài 3 cm, kim phút dài 4 cm. Tỉ số giữa vận tốc dài của hai đầu kim là : A. v p h v g = 18 B. v p h v g = 12 C. v p h v g = 32 D. v p h v g = 16 Một người buộc một hòn đá khối lượng 400 g vào đầu một sợi dây rồi quay trong mặt phẳng thẳng đứng. Hòn đá hoạt động trên đường tròn nửa đường kính 50 cm với vận tốc góc không đổi 8 rad / s. Lấy g = 10 m / s 2. Lực căng của sợi dây ở điểm thấp nhất của quỹ đạo là

A. 8,4 N

B. 33,6 N

C. 16,8 N

D. 15,6 N

Tốc độ góc ω của một điểm trên Trái Đất so với trục Trái Đất là bao nhiêu ?

A. ω   ≈ 7,27. 10 – 4 rad/s         B. ω   ≈  7,27. 10 – 5 rad/s

C. ω ≈ 6,20. 10 – 6 rad / s D. ω ≈ 5,42. 10 – 5 rad / s A. 8,4 N. C. 16,8 N. D. 15,6 N. Một vật đang hoạt động trên đường nằm ngang với tốc độ 15 m / s thì trượt lên một cái dốc dài 100 m cao 10 m. Biết thông số ma sát giữa vật và mặt dốc là μ = 0,05. Lấy g = 10 m / s 2. Quãng đường dốc vật đi được đến khi dừng hẳn và vận tốc của vật khi nó trở lại chân dốc lần lượt là

A. 100 m và 8,6 m/s.

B. 75 m và 4,3 m/s

C. 100 m và 4,3 m/s.

D. 75 m và 8,6 m/s

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

trên mặt đồng hồ treo tường kim giờ dài 10 cm, kim phút dài 15 cm. hãy tính : a ) vận tốc góc của kim phút và kim giờ. b ) vận tốc dài của kim phút và kim giờ c ) lúc 12 h 2 kim trùng nhau hỏi sau bao lâu 2 kim nói trên liên tục trùng nhau Chuyển động tròn đều có

Câu nào sau đây nói về gia tốc trong chuyển động tròn đều là sai?

Phát biểu nào sau đây là đúng mực ? Trong hoạt động tròn đềuChu kì của hoạt động tròn đều là :

Chọn phương án đúng khi nói về tần số

Chọn phát biểu đúng. Trong các chuyển động tròn đều

Tìm câu sai. Trong chuyển động tròn đều thì:

Tần số của đầu kim phút là :

Chọn B

Bán kính quỹ đạo kim phút : Rp = 10 cm = 0,1 m .
Kim phút quay 1 vòng được 1 h nên chu kì quay tròn của điểm đầu kim phút là :
Tp = 1 h = 3600 s
Tốc độ góc của kim phút là :

loading

Kim giờ quay 1 vòng mất 12 giờ nên chu kì của điểm đầu kim giờ là :

Tgiờ=12.3600=43200 (s)

Tốc độ góc của kim giờ là : ω = g2πTg = 2 π43200 = 1,45. 10 − 4 rad / s

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ