c listening unit 6 trang 67 sgk tieng anh lop 12

C. Listening Unit 6 Trang 67 SGK Tiếng Anh Lớp 12

Sức Khỏe & Làm Đẹp

Unit 6: Future Jobs – Tiếng Anh Lớp 12

C. Listening

C. Listening Unit 6 Trang 67 SGK Tiếng Anh Lớp 12

Before You Listen (Trước khi bạn nghe)

Below are the most popular jobs in the US. Work in pairs and answer the question: Which is the most popular job in Vietnam? (Dưới đây là những việc làm phổ biến nhất ở Mĩ. Làm việc theo cặp và trả lời câu hỏi: Việc làm nào phổ biến nhất ở Việt Nam?)

 • accountant (n): kế toán
 • lawyer: luật sư
 • computer programmer: lập trình viên
 • nurse: y tá
 • teacher: giáo viên

Hướng dẫn giải

A: What job do you think is the most popular in Vietnam?

B: As I see, it’s computer programming because this job is in great need for the development. We are in the IT age.

C: OK. And what’s the next?

D: Jobs in the economic area, specially manufacturing jobs.

Tạm dịch

A: Bạn nghĩ công việc nào là phổ biến nhất ở Việt Nam?

B: Như tôi thấy, nó là chương trình máy tính bởi vì công việc này là rất cần cho sự phát triển. Chúng tôi đang ở trong thời đại của CNTT.

C: OK. Và kế tiếp là gì?

D: Việc làm trong khu vực kinh tế, đặc biệt là việc sản xuất.

Cách giải khác

Which is the most popular job in Vietnam ?
⇒ The most popular job in Vietnam is computer programmer because this job is in great need for the development. We are in the IT age .

Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

 • workforce /ˈwɜːkfɔːs/: lực lượng lao động
 • manufacturing /ˌmænjuˈfæktʃərɪŋ/: sản xuất
 • retail /ˈriːteɪl/: bán lẻ
 • service /ˈsɜːvɪs/: dịch vụ
 • economy /ɪˈkɒnəmi/: nền kinh tế
 • wholesale /ˈhəʊlseɪl/: bán buôn
 • category /ˈkætəɡəri/: hạng, loại
 • goods /ɡʊdz/: hàng hóa
 • job market: thị trường việc làm

While You Listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the passage and fill in the missing words in the boxes. (Nghe đoạn văn và điền những từ thiếu trong các khung.)

C. Listening Unit 6 Trang 67 SGK Tiếng Anh Lớp 12

Hướng dẫn giải

1. manufacturing
2. Service
3. Transportation
4. Finance
5. service

Tapescript

Next, let’s look at some of the recent changes in the US job market and see if we can make some predictions for future jobs .
A good way to begin is to look at the American workforce and how it is changing. The most important change has been the shift from manufacturing jobs to service jobs .
Manufacturing jobs are jobs in which people make something or produce things. For example, people produce cars .
Service jobs are those in which workers provide service, or we may say, thery do something like washing people’s cars. Generally, service jobs are grouped into five categories :

One: Transportation companies

Two: Wholesale companies

Three: Retail companies

Four: Finance companies

Five: Personal servive, such as hotels, car repair, accounting education and medicine

Now the point here is that people have changed from manufacturing jobs to service jobs. For example, one hundred years ago, 80 % of workers produced goods, today only 30 % do. Economists predict that by the 2020, nine out of every ten workers will supply service .

Tạm dịch

Tiếp theo, tất cả chúng ta hãy nhìn vào 1 số ít biến hóa gần đây trong thị trường lao động Mỹ và xem tất cả chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra một số ít Dự kiến cho những việc làm trong tương lai .
Một cách hay để khởi đầu là nhìn vào lực lượng lao động Mỹ và nó đổi khác như thế nào. Sự biến hóa quan trọng nhất là sự quy đổi từ việc sản xuất sang những việc làm dịch vụ .
Các việc làm sản xuất là những việc làm mà mọi người làm gì đó hoặc sản xuất ra. Ví dụ, người ta sản xuất xe hơi .
Các việc làm dịch vụ là những việc làm mà người lao động phân phối dịch vụ, hoặc chúng tôi hoàn toàn có thể nói, thery làm một cái gì đó giống như rửa xe của dân cư. Nói chung, những việc làm dịch vụ được chia thành 5 loại :
Một : Các công ty vận tải đường bộ
Hai : Các công ty bán sỉ
Ba : Các công ty kinh doanh nhỏ
Bốn : Các công ty kinh tế tài chính
Năm : Cá nhân ship hàng, ví dụ điển hình như khách sạn, thay thế sửa chữa xe hơi, kế toán giáo dục và y học .
Bây giờ yếu tố ở đây là mọi người đã đổi khác từ việc sản xuất sang những việc làm dịch vụ. Ví dụ, một trăm năm trước, 80 % công nhân sản xuất hàng hoá, lúc bấy giờ chỉ có 30 % làm. Các nhà kinh tế tài chính Dự kiến rằng vào năm 2020, chín trong số mười công nhân sẽ cung ứng dịch vụ .

Task 2. Listen again and decide whether the sentences are true (T) or false (F). (Nghe lại và xác định xem câu nào là đúng (T) hay sai (F).)

1. American workers have changed from manufacturing jobs to service jobs.

2. Manufacturing jobs are jobs in which workers make something.

3. Personal services are one of the five service jobs.

4. 70% of workers produced goods one hundred years ago.

5. 80% of workers will work in the service sector by the year 2020.

Hướng dẫn giải

1. American workers have changed from manufacturing jobs to service jobs. (Người lao động Hoa Kỳ đã thay đổi từ việc sản xuất sang công việc về dịch vụ.)

 • Đáp án: True
 • Thông tin (audio): “The most important change has been the shift from manufacturing jobs to service jobs.”

2. Manufacturing jobs are jobs in which workers make something. (Các công việc sản xuất là những công việc mà người lao động tạo ra gì đó.)

 • Đáp án: True
 • Thông tin (audio): “Manufacturing jobs are jobs in which people make something or produce things.”

3. Personal services are one of the five service jobs. (Các dịch vụ cá nhân là một trong năm công việc dịch vụ.)

 • Đáp án: True
 • Thông tin (audio): One: Transportation companies

Two: Wholesale companies

Three: Retail companies

Four: Finance companies

Five: Personal servive

4. 70% of workers produced goods one hundred years ago. (70% công nhân sản xuất hàng hoá cách đây một trăm năm.)

 • Đáp án: False ( 80 % )
 • Thông tin (audio): “For example, one hundred years ago, 80% of workers produced goods”

5. 80% of workers will work in the service sector by the year 2020. (80% lao động sẽ làm việc trong ngành dịch vụ vào năm 2020.)

 • Đáp án: False ( 90 % )
 • Thông tin (audio): “Economists predict that by the 2020, nine out of every ten workers will supply service.” ⇒ 90%

After You Listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Summarize the passage using the information in Tasks 1 and 2. (Làm việc từng nhóm. Tóm tắt bài nghe, dùng thông tin ở Bài tập 1 và 2.)

Hướng dẫn giải

A: From the listening passage, I see American workforce has changed from manufacturing jobs to service jobs.

B: In manufacturing jobs, people make something or produce things, and in service jobs people only provide service.

C: Service jobs are grouped into 5 categories: transportation, wholesale, finance and personal services.

D: The percentage of people in service jobs mounts to more than 70%.

A: By the year 2020, nine out of every ten workers will work in service jobs.

Tạm dịch

A: Từ phần lắng nghe, tôi thấy lực lượng lao động Mỹ đã thay đổi từ việc sản xuất sang công việc dịch vụ.

B: Trong công việc sản xuất, mọi người làm gì đó hoặc sản xuất, và trong công việc dịch vụ người ta chỉ cung cấp dịch vụ.

C: Các công việc dịch vụ được chia thành 5 loại: giao thông vận tải, bán buôn, tài chính và các dịch vụ cá nhân.

D: Tỷ lệ người trong các công việc dịch vụ chiếm trên 70%.

A: Đến năm 2020, chín trong số mười công nhân sẽ làm việc trong các công việc dịch vụ.

Các Bạn Vừa Xem Qua Nội Dung C. Listening – Unit 6 Trang 67 SGK Tiếng Anh Lớp 12. Bài Học Bao Gồm Before You Listen, While You Listen, After You Listen Sau Bài Học Này Các Bạn Sẽ Đến D. Writing – Unit 6 : Future Jobs, Các Bạn Cùng Theo Dõi Nhé .

5/5 (1 bình chọn)