articlewriting1

Trắc nghiệm Vật lí 11 Bài 29: Thấu kính cực hay có đáp án | Vật lí lớp 11

Giải bài tập

Trắc nghiệm Vật lí 11 Bài 29: Thấu kính cực hay có đáp án

Trắc nghiệm Vật lí 11 Bài 29: Thấu kính cực hay có đáp án

Bài 1. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 5dp và cách thấu kính một đoạn 30cm. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là

Quảng cáo

A. ảnh thật, nằm sau thấu kính và cách thấu kính một đoạn 60 cmB. ảnh ảo, nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 60 cmC. ảnh thật, nằm sau thấu kính và cách thấu kính một đoạn 20 cmD. ảnh ảo, nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 20 cm
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Tiêu cự của thấu kính :

bai tap trac nghiem thau kinh sua8

Theo công thức thấu kính :

bai tap trac nghiem thau kinh sua9

Vậy A’B ’ là ảnh thật, nằm sau thấu kính và cách thấu kính một đoạn 60 cm .

Bài 2. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 2dp và cách thấu kính một khoảng 25cm. Khoảng cách từ ảnh A’B’ của AB đến thấu kính là

A. 25 cmB. 35 cmC. 60 cmD. 50 cm
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Tiêu cự của thấu kính

bai tap trac nghiem thau kinh sua10

Theo công thức thấu kính :

bai tap trac nghiem thau kinh sua11

Suy ra A’B ’ là ảnh ảo, cùng chiều cách vật │ d + d ’ │ = │ 25 + ( – 50 ) │ = 25 cm .

Bài 3. Chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thì chùm sáng ló là chùm phân kì có đường kéo dài cắt nhau tại điểm nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 25cm. Thấu kính đó là

A. thấu kính quy tụ tiêu cự 25 cmB. thấu kính phân kì có tiêu cự + 25 cmC. thấu kính quy tụ có tiêu cự – 25 cmD. thấu kính phân kì có tiêu cự – 25 cm .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Đường đi của tia song song với trục chính qua thấu kính phân kì có đường lê dài cắt nhau tạo tiêu điểm ảnh trước kính .Suy ra : f = – 25 cm

Bài 4. Vật sáng AB đặt song song và cách màn quan sát một khoảng L (hình vẽ). dịch chuyển một thấu kính hội tụ tiêu cự f có trục chính vuông góc với màn ảnh trong khoảng giữa vật và màn ảnh. Khi dịch chuyển tịnh tiến thấu kính dọc trục chính của nó, thì tìm được các vị trí cho ảnh rõ nét trên màn. Phát biểu nào sau đây là sai?
bai tap trac nghiem thau kinh sua21

Quảng cáo

A. Nếu L ≤ 4 f thì hoàn toàn có thể tìm được một vị trí cho ảnh rõ nét trên màn hình hiển thịB. Nếu L > 4 f thì hoàn toàn có thể tìm được hai vị trí cho ảnh rõ nét trên màn hình hiển thịC. Nếu L = 4 f thì hoàn toàn có thể tìm được một vị trí cho ảnh rõ nét trên màn hình hiển thịD. Nếu L ≤ 5 f thì hoàn toàn có thể tìm được hai vị trí cho ảnh rõ nét trên màn hình hiển thị .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Ảnh rõ nét trên màn nên ta có : L = d + d ’

Theo công thức thấu kính: bai tap trac nghiem thau kinh sua12

Để có ảnh rõ nét trên màn thì ( * ) có nghiệm ∆ ≥ 0 ↔ L ≥ 4 f .

Bài 5. Đặt vật cao 2cm cách thấu kính hội tụ 16cm thu được ảnh cao 8cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là

A. 8 cmB. 16 cmC. 64 cmD. 72 cm
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Theo công thức số phóng đại của ảnh :

bai tap trac nghiem thau kinh sua13

Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là 64 cm .

Bài 6. Đặt vật cách thấu kính hội tụ tiêu cự 5cm thu được ảnh lớn gấp 5 lần vật và ngược chiều với vật. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là

A. 4 cmB. 25 cmC. 6 cmD. 12 cm
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Ảnh lớn gấp 5 lần vật và ngược chiều với vật nên k = – 5 .Theo công thức thấu kính và công thức số phóng đại :

bai tap trac nghiem thau kinh sua14

Bài 7. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính một khoảng 20cm. Qua thấu kính, ảnh A’B’ của vật cao gấp 3 lần và ngược chiều với vật. Tiêu cự của thấu kính là:

A. 15 cmB. 30 cmC. – 15 cmD. – 30 cm
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Ảnh lớn gấp 3 lần vật và ngược chiều với vật nên k = – 3 .Theo công thức thấu kính và công thức số phóng đại :

bai tap trac nghiem thau kinh sua15

Quảng cáo

Bài 8. Đặt một vật sáng song song và cách màn M một đoạn 4m. Một thấu kính được đặt luôn song song với màn M, di chuyển thấu kính trong khoảng giữa vật và màn thì chỉ thu được một vị trí cho ảnh rõ nét trên màn. Tiêu cự của thấu kính này là

A. 25 cmB. 50 cmC. 1 mD. 2 m
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Ảnh rõ nét trên màn nên ta có : L = d + d ’

Theo công thức thấu kính: bai tap trac nghiem thau kinh sua12

Để có ảnh rõ nét trên màn thì ( * ) có nghiệm ∆ ≥ 0 ↔ L ≥ 4 f .Vì chỉ thu được một vị trí cho ảnh rõ nét trên màn nên L = 4 f .Tiêu cự của thấu kính này là : f = L / 4 = 1 m .

Bài 9. Đặt một vật sáng song song và cách màn M một đoạn 4m. Một thấu kính được đặt luôn song song với màn M, di chuyển thấu kính trong khoảng giữa vật và màn thì thu được một vị trí cho ảnh rõ nét trên màn và cao gấp 3 lần vật. Tiêu cự của thấu kính là

A. 25 cmB. 50 cmC. 75 cmD. 100 m
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Ảnh rõ nét trên màn nên ta có : L = d + d ’ = 4 mẢnh thật nên ngược chiều với vật, do đó k = – 3 .Suy ra d ’ = 3 d → d ’ = 3 m và d = 1 m .

Theo công thức thấu kính: bai tap trac nghiem thau kinh sua16

Bài 10. Đặt một vật sáng song song và cách màn M một đoạn 2m (hình vẽ). Một thấu kính được đặt luôn song song với màn M, di chuyển thấu kính trong khoảng giữa vật và màn thì thu được hai vị trí cho ảnh rõ nét và cách nhau 40cm. Tiêu cự của thấu kính này là
bai tap trac nghiem thau kinh sua20

A. 25 cmB. 48 cmC. 80 cmD. 50 cm
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Sơ đồ tạo ảnh .

bai tap trac nghiem thau kinh sua17

Theo nguyên lí thuận nghịch của chiều truyền ánh sáng ta được :

bai tap trac nghiem thau kinh sua18

bai tap trac nghiem thau kinh sua19

Bài 11. Thấu kính phân kì là

A. Một khối chất trong suốt, được số lượng giới hạn bởi hai mặt cầu lồiB. Một khối chất trong suốt, được số lượng giới hạn bởi một mặt cầu lồi và một mặt phẳngC. Một khối chất trong suốt, được số lượng giới hạn bởi 2 mặt cầu lõmD. Một khối chất trong suốt, được số lượng giới hạn bởi mặt cầu lồi có nửa đường kính nhỏ hơn mặt cầu lõm .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Thấu kính phân kì là một khối chất trong suốt, được giới hạn bởi 2 mặt cầu lõm, hoặc một mặt lõm và một mặt phẳng, hoặc một mặt lồi, một mặt lõm với điều kiện bán kính mặt lồi lớn hơn bán kính mặt lõm.

bai tap trac nghiem thau kinh sua1

Bài 12. Thấu kính hội tụ là

A. Một khối chất trong suốt, được số lượng giới hạn bởi hai mặt luôn là những mặt cầuB. Một khối chất trong suốt, được số lượng giới hạn bởi một mặt cầu lõm và một mặt phẳng .C. Một khối chất trong suốt, được số lượng giới hạn bởi hai mặt cầu lõm .D. Một khối chất trong suốt, được số lượng giới hạn bởi hai mặt cầu, mặt cầu lồi có nửa đường kính nhỏ hơn mặt cầu lõm .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Thấu kính quy tụ là một khối chất trong suốt, được số lượng giới hạn bởi 2 mặt cầu lồi, hoặc một mặt lồi và một mặt phẳng, hoặc một mặt lồi và một mặt lõm với điều kiện kèm theo nửa đường kính mặt lồi nhỏ hơn nửa đường kính mặt lõm .
bai tap trac nghiem thau kinh sua111

Bài 13. Khi nói về đường đi của một tia sáng qua thấu kính hội tụ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Một chùm tia sáng song song với trục chính thì chùm tia ló quy tụ ở tiêu điểm ảnh sau thấu kínhB. Tia sáng đi qua quang tâm của thấu kính thì truyền thẳng qua thấu kínhC. Một chùm tia sáng quy tụ tại tiêu điểm vật tới thấu kính thì chùm tia ló đi qua song song với trục hoànhD. Tia sáng đi song song với trục chính thì tia ló có đường lê dài đi qua tiêu điểm chính của thấu kính .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Một chùm tia tới song song với trục chính cho chùm tia ló ( hay đường lê dài của chùm tia ló ) qua tiêu điểm ảnh F ’ .

Bài 14. Khi nói về đường đi của tia sáng qua thấu kính phân kì, phát biểu nào sau đây là sai

A. Một chùm tia sáng song song với trục chính qua thấu kính thì chùm tia ló có đường lê dài đi qua tiêu điểm ảnh trước thấu kínhB. Tia sáng đi qua quang tâm của thấu kính thì truyền thẳng qua thấu kínhC. Một chùm tia sáng quy tụ tại tiêu điểm ảnh tới thấu kính thì chùm tia ló đi song song với trục chính .D. Tia sáng đi song song với trục chính thì tia ló có đường lê dài đi qua tiêu điểm chính của thấu kính .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Một chùm tia sáng ( hay đường lê dài của chùm tia ) qua tiêu điểm vật F, cho chùm tia ló song song với trục chính. ( hình vẽ )

bai tap trac nghiem thau kinh sua222

Bài 15. Ảnh của vật qua thấu kính phân kì là

A. Ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vậtB. Ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vậtC. Ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vậtD. Ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Ảnh của vật thật qua thấu kính phân kì luôn là ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật

Bài 16. Khi nói về sự tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Vật thật hoàn toàn có thể cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vậtB. Vật thật hoàn toàn có thể cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vậtC. Vật thật hoàn toàn có thể cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vậtD. Vật thật hoàn toàn có thể cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Sự tạo ảnh của vật qua thấu kính quy tụ :+ Vật thật hoàn toàn có thể cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật .+ Vật thật hoàn toàn có thể cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật .+ Vật thật hoàn toàn có thể cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật .
Sử dụng tài liệu để vấn đáp những câu 7, 8, 9Một vật sáng AB đăt vuông góc với trục chính của thấu kính quy tụ. Gọi khoảng cách từ vật đến thấu kính là d, thấu kính có tiêu cự f

Bài 17. Khi f < d < 2f, ảnh của vật qua thấu kính là

A. Ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vậtB. Ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vậtC. Ảnh ảo, ngược chiều và nhỏ hơn vậtD. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Khi f < d < 2 f, vật ở trong đoạn FI ( hình vẽ )

bai tap trac nghiem thau kinh sua4

Ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật và nằm ngoài khoảng chừng OI ’ .

Bài 18. Khi 0 < d < f, ảnh của vật qua thấu kính là

A. Ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vậtB. Ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vậtC. Ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vậtD. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Khi 0 < d < f, vật ở trong đoạn FO ( hình vẽ )

bai tap trac nghiem thau kinh sua5

Ảnh là ảo, cùng chiều, lớn hơn vật và nằm ngoài khoảng chừng OF .

Bài 19. Khi d > 2f, ảnh của vật qua thấu kính là

A. Ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vậtB. Ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vậtC. Ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vậtD. Ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Khi d > f, vật ngoài đoạn OI ( hình vẽ ) .

bai tap trac nghiem thau kinh sua6

Ảnh là thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật .

Bài 20. Khi nói về chùm sáng đi qua thấu kính phân kì, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng quy tụB. Không thể tạo ra chùm sáng quy tụ từ chùm sáng phân kìC. Có thể tạo ra chùm sáng quy tụ từ chùm sáng song songD. Không thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng phân kì .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Chùm sáng song song đi qua thấu kính phân kỳ không cho giờ cho chùm tia ló là quy tụ .

Bài 21. Khi nói về chùm sáng đi qua thấu kính hội tụ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng quy tụB. Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kìC. Có thể tạo ra chùm sáng quy tụ từ chùm sáng song songD. Có thể tạo ra chùm sáng quy tụ từ chùm sáng quy tụ
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Chùm sáng hội đi qua thấu kính quy tụ không cho giờ cho chùm tia ló là song song .

Bài 22. Để dựng ảnh của một điểm sáng nằm trên trục chính của thấu kính khi các tia sáng đi qua thấu kính đó thì có thể sử dụng hai tia sáng tới nào sau đây?

A. Tia đi tuy nhiên với trục chính và tia tới quang tâm của thấu kínhB. Tia tới quang tâm và tia đi song song với trục phụC. Tia tới quang tâm và tia đi qua tiêu điểm chính của thấu kínhD. Tia đi tuy nhiên với trục chính và tia đi qua tiêu điểm chính của thấu kính
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Để dựng ảnh của một điểm sáng nằm trên trục chính của thấu kính khi những tia sáng đi qua thấu kính đó thì hoàn toàn có thể sử dụng hai tia sáng tới :+ Tia tới quang tâm .+ Tia đi song song với trục phụ .

bai tap trac nghiem thau kinh sua7

Bài 23. Tia sáng tới đi song song với trục chính của thấu kính thì tia ló

A. Đi qua hoặc có đường lê dài đi qua tiêu điểm ảnhB. Truyền thẳng qua quang tâmC. Đi song song với trục chínhD. Đi qua hoặc có đường lê dài đi qua tiêu điểm vật
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Tia sáng tới đi song song với trục chính của thấu kính thì tia ló đi qua hoặc có đường lê dài đi qua tiêu điểm ảnh .

Bài 24. Một thấu kính hội tụ có độ tụ +5 dp. Thấu kính này là

A. Thấu kính phân kì có tiêu cự – 5 cmB. Thấu kính phân kì có tiêu cự – 20 cmC. Thấu kính quy tụ có tiêu cự 5 cmD. Thấu kính quy tụ có tiêu cự 20 cm
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Tiêu cự của thấu kính :

bai tap trac nghiem thau kinh sua8

Bài 25. Đặt vật sáng cao 2cm trước thấu kính phân kì có tiêu cự -12cm, cách thấu kính một đoạn 12cm. Ảnh của vật qua thấu kính là

A. Ảnh thật, ngược chiều và cách thấu kính 6 cm .B. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và cách thấu kính 12 cm .C. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và cao 1 cm .D. Ảnh thật, ngược chiều với vật và cao 1 cm .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Vật thật đặt trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật .
Xem thêm những Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 11 có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.