articlewriting1

Ý nào sau đây không phải đặc điểm dân cư của châu á

Giải bài tập

câu hỏi trắc nghiệm địa 8 bài 5: đặc điểm dan cư xã hội châu Á

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (32.4 KB, 5 trang )

Câu hỏi trắc nghiệm bài 5 địa lí 8: Đặc điểm dân cư xã hội châu Á
Câu 1: Đặc điểm dân cư, xã hội không phải của châu Á là:
A. Một châu lục đông dân nhất thế giới.
B. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc.
C. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn
D. Ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Anh.
Câu 2: Quốc gia đông dân nhất châu Á là
A. Trung Quốc
B. Thái Lan
C. Việt Nam
D. Ấn Độ
Câu 3: Tỉ lệ gia tăng dân số của Châu Á giảm đáng kể do
A. Chuyển cư
B. Phân bố lại dân cư
C. Thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
D. Thu hút nhập cư.
Câu 4: Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít chủ yếu phân bố ở:
A. Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.
B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.
C. Đông Nam Á, Đông Á, Bắc Á.

D. Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á.
Câu 5: Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở:
A. Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.
B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.
C. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á
D. Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á.
Câu 6: Chủng Ô-xtra-lô-it chủ yếu phân bố ở:
A. Đông Nam Á, Trung Á.
B. Tây Nam Á, Trung Á.

C. Bắc Á, Đông Á.
D. Đông Nam Á, Nam Á.
Câu 7: Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là:
A. Ơ-rô-pê-ô-it
B. Môn-gô-lô-it
C. Ô-xtra-lô-it
D. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.
Câu 8: Các chủng tộc chủ yếu ở châu Á là:
A. Ơ-rô-pê-ô-it và Môn-gô-lô-it
B. Ơ-rô-pê-ô-it và Ô-xtra-lô-it
C. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

D. Môn-gô-lô-it, Ô-xtra-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it.
Câu 9: Hai tôn giáo lớn ra đời ở Ấn Độ là
A. Phật giáo và Ki-tô giáo
B. Phật giáo và Ấn Độ giáo
C. Ki-tô giáo và Hồi giáo
D. Ấn Độ giáo và Hồi giáo
Câu 10: Hai tôn giáo lớn ra đời ở Tây Á là
A. Phật giáo và Ki-tô giáo
B. Phật giáo và Ấn Độ giáo
C. Ki-tô giáo và Hồi giáo
D. Ấn Độ giáo và Hồi giáo
Câu 11: Hiện nay dân số Việt Nam đứng thứ mấy trên thế giới:
14

12

13

15

Câu 12: Tôn giáo nào ra đời sớm nhất trên thế giới:
. Phật giáo
giáo

Ki-tô giáo

Hồi giáo

Ấn Độ

Câu 13: Thần linh được tôn thờ của đạo Hồi:
Đức chúa Giê-su
môn

Thánh Ala

Phật thích ca

Câu 14: Dân cư châu Á chủ yếu tập trung ở đâu?
Tây Á, Bắc Á, Đông Á.
Tây Á, Trung Á, Tây Nam Á.

Đấng tối cao Bà la

Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á.
Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á.

Câu 15: Ở Châu Á, Phật giáo ra đời vào thòi gian nào?
Thế kỉ VI trước Công nguyên (545)
2500 năm trước Công nguyên
Thế kỉ VII sau công nguyên
Đầu công nguyên
Câu 16: chấu Á có dan số đông nhất thế giới vì:
Có nhiều chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo lớn.
Vị trí tiếp giáp với hai châu lục, ba đại dương.
Có nhiều đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ.
Điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội thuận lợi.
Câu 17: Mật độ dân số trunh bình của châu Á là bao nhiêu người/km2: Biết diện
tích là 44,4 triệu km2. Dân số năm 2019 là 4650 triệu người.
105

86

104

100

Câu 18: Nhận xét nào sau đây đúng về quy mô dân số châu Á:
Đông dân nhất.
Dân cư thưa thớt.
Gia tăng dân số ngang mức trung bình thế giới.
Phân bố không đều.
Câu 19: Nguyên nhân nào khiến tỉ lệ gia tăng dân số châu Á giảm đáng kể:
Sự phát triển kinh tế.
Đời sống người dân được nâng cao.
Thực hiện chính sách dân số
Tỉ lệ giới tính nữ ít hơn nam.

Câu 20: Các khu vực dân cư thưa thớt ở chấu Á thường có đặc điểm khí hậu:

Nóng ẩm mưa nhiều
Khô nóng, ít mưa
Âm áp, ôn hòa
Quá nóng hoặc quá lạnh
Câu 21: Đâu không phải là đặc điểm dân cư xã hội nổi bật của châu Á:
Dân số đứng thứ 2 thế giới.
Là cái nôi của những nền văn minh lâu đời trên thế giới.
Nơi ra đời của các tôn giáo lớn.
Thành phần chủng tộc đa dạng.
Câu 22: Đâu là khu vực thường xuyên xảy ra các hiện tượng mâu thuẫn xung đột,
sắc tộc và tôn giáo:
Tây Nam Á

Đông Nam Á

Nam Á

Đông Á

Câu 23: Nhân tố tự nhiên nào ít ảnh hưởng nhất đến sự phân bố dân cư toàn châu
Á?
Địa hình

Khí hậu

Nguồn nước

Khoáng sản

Câu 24: Các nền văn minh văn hóa phương đông thường xuất hiện gắn với nhân
tố nào sau đây:
Các con sông lớn các vùng núi lớn

các vùng biển lớn các mỏ khoáng sản lớn

Câu 25: Ở khu vực Đông Nam Á là nơi phân bố chính của tôn giáo nào?
Ân Đọ giáo

Thiên chúa giáo

Phật giáo

Hồi giáo